Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

روش نشراتی پورتال افغان جرمن آنلاین

 

پورتال افغان جرمن آنلاین، یک ارگان نشراتی غیر وابسته می باشد و به هیچ حزب، گروه و جناحی تعلق و وابستگی ندارد. این پورتال متعلق به ملت افغانستان است و خود را متعهد به انعکاس نیازها و آرمان های مردم می داند، که روش نشراتی خود را ذیلاً ارقام میدارد:

 

اول -  پورتال مبشر افکار اندیشمندان، وطن دوستان و مدافع هویت ملی افغان ها می باشد.

دوم -  مرام ما در قدم نخست در عرصه های رسانه یی، حفاظت از منافع عمومی (ملی)، تمامیت ارضی، وحدت ملی و صلح

          و صفا میان تمام مردم افغانستان و حمایت از خوشبختی و سعادت هموطنان عزیز ما می باشد.

سوم - چون جنگ، خشونت، انارشیزم و عصبیت های سیاسی برای ما مصیبت های فراوان را در قبال داشته است، ما برعلیه

        این گرایش های منفی مجادله خواهیم نمود.

چهارم - ما هر اثر و نظری را که در تأمین صلح و امنیت در وطن ما نقش مثبت بجا بگذارد، به نشر می رسانیم. بنا بر آن ما در نشرات خود در اول وهلۀ آن مقالات وزین و تحقیقی را که با خطوط متذکرۀ بالا مطابقت و قرابت داشته باشد حق اولیت خواهیم داد، خاصتاً آن مقالات و آثاری را که تحکیم وحدت ملی، نزدیکی، اخوت و همبستگی را میان تمام مردم ما به ارمغان آورد.

پنجم -  

1-     پورتال افغان جرمن آنلاین خود را به اصول نشراتی قبول شدۀ جهانی پابند می داند. به این اساس حق آزادی بیان، اندیشه و عقیده و افکار نزد ما سرحدی را نمی شناسد. این مرزها اگر مشخص شوند، حفظ کرامت و حیثیت دیگران، احترام به انسان و شرف انسانی، ممانعت از تعرض به دیگران، ممانعت از نشرات خلاف آداب و اخلاق انسانی و افغانی، کثرت گرائی، رعایت حرمت به عقاید دینی، و احترام به دگراندیشی و رعایت آن می باشد. ما به تنوع اندیشه ها و افکار معتقد هستیم و به این باوریم که دسترسی به افکار متنوع می تواند جوانب مثبت و منفی همه اندیشه ها را به آسانی فراهم بسازد.

2-     افغان جرمن آنلاین یک پورتال کثرت گرا( پلیورالیست) است، به این جهت هرگونه آثار و تألیفاتی را که به تمایلات مختلف دیدگاهی متعلق باشد، به نشر میرساند، مشروط بر اینکه این آثار مغایر مصلحت ها و مفاد ملی کشور ما نباشد و نیز در تناقض با تمنیات روش نشراتی ما نگاشته نشده باشد. این پورتال با تعهد و رعایت کثرت گرایی و حق آزادی بیان در تعمیل این تعهد کوتاهی نخواهد کرد.

 

ششم - ما به تجارب، یادداشت ها، خاطره ها و احیاناً اسناد و معلومات تاریخی تمام هموطنان عزیز که در تثبیت وقایع تاریخ

       معاصر وطن ما نقشی داشته و در روشن ساختن حقایق تاریخی و سیاسی وطن ما با ارزش باشند، ارج می گذاریم و در

       نشر آن تعلل نمی کنیم.

       این پورتال در نشر دستاورد های استعداد های نگارندگان گرامی، صرف نظر از اینکه از هر خط  فکری و تمایلی

       باشند کوتاهی نمی کند.

هفتم –

1-     مطالب تحریری، تصویری و صوتی به شمول مصاحبه ها، ساز و آواز وغیره که برای اولین بار در صفحات پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر سپرده شده باشند، این پورتال حق قانونی ناشر را بر آنها دارد.

2-     هر رسانۀ دیگری که آثار منتشرۀ این پورتال را مجدداً انتشار می نماید لازم است از پورتال افغان جرمن آنلاین به مثابۀ منبع (رفرنس) تذکر بعمل آورد.

هشتم -   افغان جرمن آنلاین بنا بر پابندی به اصول متذکرۀ فوق، خود را در موقف قضاوت بالای اشخاص قرار نمی دهد یعنی به بیوگرافی شخصی نگارندگان آثار و مقالات نمی پردازد و هم عملاً چنین روشی را عملی کرده نمی تواند، اما بنا بر رعایت ذهنیت عمومی، شاید از نشر مقالات شخصیت هایی که نزد مردم ما شهرت خوب نداشته باشند امتناع ورزد، ولی اگر نوشته های چنین اشخاص هم حایز مطالب حیاتی و مهم برای وطن ما باشد از نشر آن نیز دریغ نخواهد کرد.

نهم -   افغان جرمن آنلاین نمی خواهد و نمی تواند مسئولیت مطالب علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... مندرج نوشته ها    را بر عهده بگیرد. یعنی نوشته ها و مقالاتی که در افغان جرمن آنلاین به نشر می رسند، اگر حایز نکات قابل مکثی باشند مسئولیت آن بر دوش نویسندگان و مؤلفین آنها خواهد بود، به عبارت دیگر افغان جرمن آنلاین مسئولیت تفکر سیاسی و اجتماعی هیچ نوشته ای را بر عهده نمی گیرد.

دهم - نوشتۀ هر کسی که در این پورتال مورد انتقاد قرار گیرد و یا در کدام مطلب منتشرۀ این پورتال شخصی مورد نقد و اعتراض قرار داده شود، شخص موصوف بنا بر حق دفاع از حیثیت خود، مستحق آن می باشد تا از طریق همین پورتال از خود دفاع نماید. افغان جرمن آنلاین متعهد است که جواب و انتقادات نوشته های منتشره را در صورتیکه عاری از تعرضات شخصی باشد و آداب و عفت قلم در آن رعایت شده  و صرف متوجه محتویات اثر مورد نظر باشد، با جبین باز به نشر خواهد رساند.

یازدهم –

1-     پورتال فقط در حالات استثنایی مانند اینکه نگارنده ای از طریق این پورتال به نشر نیات سیاسی و ایدیولوجیک خود مصمم باشد و یا نگارنده، مظنون و یا متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت باشد، مانع نشر چنین مطالب خواهد شد. و اما اگر چنین شخصی به دفاع از انتقادی که در همین پورتال متوجه او بوده است نگارشی را به نشر بگذارد، اصولاً پورتال نخواهد توانست مانع نشر نوشتۀ دفاعی وی گردد.  مشروط بر اینکه معاشرت های نشراتی را رعایت کرده باشد، همچنان اگر شخصی با شهرت نه چندان خوب و یا مظنون به جنایات ضد بشری و ضد ملی نگارشی را که حاوی معلومات و اسناد مهم رویداد های تأریخی معاصر باشد و یا حقایق با اهمیت را در آن نگارش جا داده و به  اطلاع عموم مردم افغانستان برساند، این پورتال نه تنها مانع آن نمی شود بلکه نشر چنین مطالب را جزء  مسئولیت های خود نیز می داند.

2-     اگر مضمونی سهواً توسط پورتال به نشر گذاشته می شود ولی بعداً مغایر مندرجات روش نشراتی پورتال و یا حایز نواقص جدی تشخیص می گردد، افغان جرمن آنلاین صلاحیت دارد مضمون متذکره را به اسرع وقت حذف نماید.

3-     نشر مناقشات شخصی به هیچ صورت در صفحات این پورتال گنجایش ندارد. 

 

یادداشت های ضابطه ای پورتال افغان جرمن آنلاین

 

کمیتۀ نشراتی افغان جرمن آنلاین خاصتاً توجه نویسندگان گرانقدر را به نکات آتی معطوف می دارد:

 

·        مطالب ارسالی به پورتال افغان جرمن آنلاین باید مبتنی بر وقایع، اسناد و اطلاعات دقیق استوار باشد. نوشته هایی که بر اساس شایعات، اطلاعات تائید نشده، تبلیغات تحریک آمیز و غیر مسئولانه متکی بوده، عاری از صحت، دقت و ذکر منابع باشند، پورتال آنرا انتشار نمی نماید.

·        در حالات ضروری پورتال افغان جرمن آنلاین در قسمت تصحیح، تغییر عناوين، حذف کلمات و جمله های ناشایسته و کاپی ایدیتینگ (Copyediting) مطالب دست باز دارد. (کاپی ایدیتینگ عبارت از فعالیت است مبنی بر، بررسی و حذف نواقص نوشته های دیگران (تصحیح اغلاط گرامری – املائی - انشائی، نقطه گذاری، علامت گذاری)، این اصلاحالت جهت فهم آسان مطالب برای مخاطبان بعمل می آید.

·        نگارندگان در جمع آوری، تهیه و عرضۀ اطلاعات، پیام ها و اخبار مسئولیت دارند.

·        پورتال افغان جرمن آنلاین از همه نگارندگان و خاصتاً از نویسندگانی که در زمرۀ همکاران قلمی این پورتال قرار دارند، محترمانه خواهش می نماید تا در صورت امکان آن آثار شان را برای نشر به این پورتال بفرستند که قبلاً به وبسایت های دیگر نشر نشده باشد. متمنی است این اصل ارزشمند مطبوعاتی از طرف همه نگارندگان محترم پذیرفته شده و تطبیق گردد.