Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

افغان جرمن آنلاین٬  تجدید نظر  ۱۱/۱۲/۲۰۱۱

 

رهنمای ترتیب مضامین

 

به منظور انسجام امور نشراتی پورتال و رعایت ستـندرد های قبول شدۀ رسانه های نشراتی که " آ گی او" به آن جداً  ارج میگذارد، افغان جرمن آنلاین توجه جدی نویسندگان همکار پورتال را به نکات آتی معطوف میدارد.

 

  گروپ الف: مؤلفینی که خود نوشته های شان را آنلاین می کنند.

          تنظیم صفحه:

          --  برای نوشته ورق A4  انتخاب گردد  که حاشیه های دوطرف و پایان و بالای آن۲٬۵سانتی متر

              است.

          --  نوعیت حروف: تایمز نیو رومن (Times New Roman).

              اندازۀ حروف:

          -- اسم نویسنده در بالای صفحۀ اول، طرف راست به حروف نمبر ۱۲ و تاریخ مضمون در کنج طرف

             چپ

             صفحه به عین نمبر به رنگ سیاه تحریر گردد.

          -- برای عنوان، حروف نمبر ۲۰ انتخاب شود. در صورتیکه عنوان دو سطر داشته باشد برای سطر

              دوم حروف نمبر ۱۶ را برگزینید. رنگ هردو سطر آبی تیره انتخاب گردد. عنوان مضمون چاق

              شده نمی تواند.

          -- برای متن نوشته رنگ سیاه و حروف نمبر ۱۲ انتخاب گردد.

          پراگراف ها:

          --  فاصله بین پراگراف ها  یک سطر خالی  باشد.

          --  پراگراف آخر باید با کلمات "پایان" و"پای" و"ادامه دارد" خاتمه یابد.

 

روش تحریر زبان های پشتو و دری از طرف AGO ارجگذاری و رعایت میگردد.  دراین زمینه همکاری نویسندگان را خواهانیم. 

برای برجسته ساختن کلمات و یا جملات مهم از رنگ آبی و چاق کردن گار گرفته شده می تواند ولی از استعمال رنگ های مختلف خود داری گردد.

توقع میرود، نویسندگان مضامین خود را قبل از نشر در سایت های دیگر برای بار اول در پورتال AGO  به نشر بسپارند. در صورت بروز سؤالی به کارکنان AGO مراجعه شود.

 

  گروپ ب:  سایر نویسندگان

            -- مضامین این نویسندگان از طرف تیم کارAGO آمادۀ نشر گردیده و تحت اسمای خود شان در آرشیف

               های مختلف درج می شود، صمیمانه خواهش می گرددکه:

            -- مضمون رسیده در صورتیکه از سه صفحه تجاوز نکند وحتی الامکان عاری از اشتباهات املائ، انشائی

                و اصطلاحات غیر دری و پشتو باشد، در ظرف یک الی دو روز به نشر میرسد. به علت نیاز بیشتروقت

               به کارایدیت،  خواهش می گردد که نویسندگان محترم قبل از نشر مضمون شان

               درسایت AGO نوشتۀ خود را غرض نشر به سایت های دیگر ارسال نکنند. هرگاه نویسنده میل داشته

               باشد AGO آماده است ( Word) مضمون اصلاح شده  را برایش ارسال  کند تا در حلقۀ علاقمندان

               خود به هرکی خواسته باشد توزیع دارد.

 

  صلاحیت های AGO :

 - کمیسیون نشراتی می تواند در صورت لزوم عناوین مطالب وارده را تعویض و یا تغییر بدهد.

   ادارۀ پورتال افغان جرمن آنلاین (درصورت ضرورت) در قسمت تصحیح، تغییرعناوین و کاپی ایدیتینگ

   (Copyediting) مطالب دست بازدارد. [کاپی ایدیت فعالیتی  است عبارت ازبررسی و حذف نواقص نوشته های  دیگر (تصحیح اغلاط  گرامری- املائی- انشائی، نقطه گذاری، علامت

   گذاری، تصحیح ترمینولوژی بدون آوردن تغییر در محتوای مطلب)، و تضمین درک آسان مطلب برای استفاده کننده (خواننده، شنونده، بیننده).]

 

 - کمیسیون نشراتی میتواند در صورت تضاد با پالیسی و روش نشراتی پورتال، یک مضمون را از نشر باز دارد.

 مسوولیت اجتماعی یک رسانه، مهمتر ازآزادی آنست. پخش مطالب ضد فرهنگ وارزشهای ملی کشورمغایربا اصل آزادی است. روی همین اصل، نشرمطالب و برنامه های که از نظراجتماعی زیانبار و یا خلاف حقوق شخصی ارزیابی گردد، پذیرفته نمیشود.

n      مضامین از نشر بازمانده مسترد نمی  گردند.

 

این رهنما ذریعۀ ایمیل جمعی عنوانی همه نویسندگان ارسال گردید.

اداره پورتال

 

تمام