Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  سید ذوالمجد عالمشاهی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
20) به پیشواز ماه مبارک رمضان و تآملی در مفهوم روزه داری
19) قرآن و خانه نشینی خانم ها ؟
18) آیا قرآن گفته زن را بزنید ؟ هرگز !
17) باز خوانی قصه آدم و حوا
16) به حضرت پیامبرتهمت می زنند با دهل آن می رقصند
15) روزه در این روز های دراز, سخت است ! و پاسخ قرآن
14) قرآن و برده داری
13) وای برآن نمازگزاران !
12) ای پیامبر! این ها نیستی و این ها هستی !
11) تاملی در باره " قطع دست " در قرآن کریم
10) قرآن کریم و رویداده های روان میهن
9) قرآن کریم و ازدواج
8) مساله شهادت دادن مردها و زن ها
7) تاملی در مفهوم کشتزار بودن خانم ها
6) قرآن و چند همسری ؟
5) گردن زدن و قرآن کریم ؟
4) قرآن کریم و لت کردن زن ها ؟
3) حور بهشتی ؟
2) تحقیقی در باره سن حضرت عایشه
1) سهم ارث دختر ها درقرآن بانگرش تازه
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
omming soon

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved