Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  رحمت ربي زیرکیار در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
91) پلورالیزم + سیکولریزم = د اسلام پرمختیا, (لسمه بـرخـه)
90) پلورالیزم + سیکولریزم = د اسلام پرمختیا, (نهـمه بـرخـه)
89) پلورالیزم + سیکولریزم = د اسلام پرمختیا, (اتـمـه بـرخـه)
88) پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا
87) پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا, (شـپـږمـه بـرخـه)
86) پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا, (پينځمه برخه)
85) پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا
84) پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا, درېمـه بـرخـه
83) پـلورالـیزم + سیکـولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا, دوهـمـه بـرخـه
82) پـلورالـیزم + سیـکــولـریزم = د اســلام پــرمـخــتیـا د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې
81) په پرمختلـلې امریکا کې...
80) خـراسـان د افغانستان په ځای؟! د ستمیانو شـر او شـور, (شپـږمه وروستنۍ برخه)
79) خـراسـان د افغانستان په ځای؟! د ستمیانو شـر او شـور, (پنځمه برخه)
78) خـراسـان د افغانستان په ځای؟! د ستمیانو شـر او شـور, (څلورمه برخه)
77) خـراسـان د افغانستان په ځای؟! د ستمیانو شـر او شـور, (دریمه برخه)
76) خـراسـان د افغانستان په ځای؟! د ستمیانو شـر او شـور,(دوهمه برخه)
75) ملیت، ملت، ملي ستم،خراسان اود ستمیانو شر او شور(لمری برخه)
74) «اُرلُوف» د میراکبر خیبر قاتل و
73) افـغـان: د نوم کړکـیـچ اوحل یې
72) لـڼـډۍ د سـیکولریـزم مور ده
71) شـرګـډي پرچمیان او د پښـتوژبې سپکاوی
70) د مـلالـې د پـلار ویـنـا او د موسی شفیق وژنه
69) د لـیوني حکـومت بل‏‎ ‎شـر‎ ‎او شـرم!‏
68) د سپک دولت سپک دپلوماتان او د سپکو دپلوماتانو سپکه وینا
67) ډاکټر ځيرکيار سره‎ ‎د ځـلانـد وېب پاڼې مرکه
66) د عـطا تُـرک او امـان الله خان مقـایــسـه
65) پـټـې مـلي ګــټـــې
64) مــنـور بـودا د دین او دنیا په مینځ کې
63) د اپــلاتـون او لــیـنــین مقـایــسه
62) ځیرکیار په خټه څوک دی؟
61) د بــدخشان قــارون او د کـنـدهـار فــقـیــر
60) په امریکا کې سـیاسـي زلـزله که کم بــره فاشیزم‏
59) دغـلواکیستان اقـتصاد: د مسعـود او فـنود ډالرواله‏
58) ګل مرجانیزم په افغانستان او امریکا کې
57) تورې دې لالا وهي...نوڼۍ دې عبدالله وهي
56) ‏ د افغـان سیکانو او هـیندوانو ژونـد او د بادشاه خان انسان دوستي‏
55) د پـښتـون- ضـد احصایـو څـڼـډې‏
54) د ځناورو واکمني او یرغـل خان
53) سیاسي سایکالوجي: خَضر خان سپک ژبي دانالـډ ترمپ ته درس ورکړ!‏
52) «د څــیــړن غــلا وبــا»: ۱۹۸۷ تر ۲۰۱۶
51) د ټیکنالوجۍ پرمخـتـګ او د انـقلاب راتـګ!‏
50) سیاسي انقلاب او دموکراتیک سوشلیزم په امریکا کې
49) امریکې د اور پرتوګ اغـوستـلی دی
48) د غلواکۍ (بچه سقاوۍ) جـوړښـت او معـنوي اِمپریالیزم
47) «لـوَړبـابـا» د پښتون روڼ آندتیا او پښتو ژورنَالیزم پلار، دویمه برخه
46) «لـوَړبـابـا» د پښتون روڼ آندتیا او پښتو ژورنَالیزم پلار، لومړۍ برخه
45) ستا تـله قـطره تـلي او دلته دریابونه دي
44) د احمد شاه بابا بې کماله لمسیان په ارګ کې
43) د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړې
42) د زړونو او دماغـونو مایـنـونه- ۲ برخـه
41) د زړونو او دماغـونو مایـنـونه
40) د « سي. آې. أې. د حقایـقـو د کـتاب» څـیـړنه ۲۰۱۲-۱۹۸۱
39) زه دا حق نلرم چې افغانستان ته خپل کور ووایم؟
38) مـلـي ګـټــې: د یـو ژور بـحـث لپاره
37) د پښتو ژبې د ژوند لپاره ژب پلان
36) ماته یې هـیواد دوستي مهمه ده، نه عـقـیـده لکه د موسوي
35) فـرهـنګي حـقـوق د افـغـانستان پـه سـفـارتـونـو کې
34) کلتوري جټکه: د فـرخندې وژنه او فارسي کنځلې
33) سیاسي اټکل په کال ۲۰۰۰کې: امریکا، طالبان او پخوانی پاچا
32) محّمد ګل مومند د هابس* په سترګـړیـو او د انیس په کتاب کې
31) پښـتون د متعـصبوافغانانواو بهـرنیانو په قـضاوت کې
30) ډاکتر ځیرکیار پوښتنو ته جوابونه وایي
29) پـوهـه ښکلا ده او نـا پـوهـي بـلا ده
28) بـاچـاخـان، امـان الله خان او نادرخـان
27) د « سی. آې. أې. د حقایـقـو د کـتاب» څـیـړنه (دویمه برخه)
26) د « سی. آې. اِې. د حقایـقـو د کـتاب» څـیـړنه (لمړی برخه)
25) ډاکتر حامد د رڼا او قبیلوی ټولنی په پیچوموکی
24) دیورند تړون- لندن او امریکا (۴) وروستی برخه
23) دیورند تړون- لندن او واشنگتن (۳)
22) ډیورند تړون- لندن او واشنګتن (۲)
21) ډیورند تړون- لندن او واشنګتن (۱)
20) بې پښتو ارګ د پښتنو مرګ دی!
19) ګــړنـــــدی ځـــــواب
18) ژبـــــــــــــه لـه جـنتـه تـر ملتـــه
17) پـوهـاند زیار او لغـت سازي
16) د تـاریـخ پــه پـیـچـومي کــې, خـــوار طــالـب او مـــسـت خـان
15) یــو سـیاسـي ترهـه ناک خوب
14) زیرکـیار پـوښـتـنو ته جـوابـونه ورکـوي
13) د بې تاوه پاڅون ګړندی لارښود شپژمه برخه
12) د بې تاوه پاڅون ګړندی لارښود پنځمه برخه
11) د بې تاوه پاڅون ګړندی لارښود څلورمه برخه
10) د بې تاوه پاڅون ګړندی لارښود دریمه برخه
9) د بې تاوه پاڅون ګړندی لارښود دوهمه برخه
8) د بې تاوه پاڅون ګړندی لارښود لمړی برخه
7) افغانستان ولسي تړون ته کلکه اړتیا لري
6) د ډیورنډ تړون د حقوقو او سیا ست په تله کی
5) د پښتونخوا ټپه د پوهاند جها نزیب نیازمبارکي
4) د بوش د محا کمې قانوني مهند سي : یوه کره کتنه
3) اوبامه در بارۀ افغانستان
2) Relocate united nation to Jerusalem to harmonaze civilizations
1) معاهدۀ استعماری خط ذیورند(1893)
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
xxx

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved