Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  واحد حیدری در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
دکتور عبدالواحد حیدری فرزند شهید امان اله حیدری که در سال 1959 در کابل بدنیا آمد و فارغ سال 1976 لیسۀ حبیبه است. دکتور عبدالواحد در سال 1977 شامل پوهنځی انجینیری کابل ګردید و بنا بر علاقه مبرمی که به طبابت داشت رشتۀ درسی اش را عوض نمود و شامل پوهنځی طب گردید. ولی با آمدن دولت کمونستی و اشغال کشور مانند همگان ترک دیار و وطن نموده رهسپار کشور آسترالیا گردید.
در دو سال او مهاجرت سعی بلیغ او در راه اعاشه و مدد به آن اعضای خانواده گذشت که در جهاد مقاومت افغانستان در پاکستان و وطن بسر میبردند ولی دست از تلاش در راه تحصیل برنداشت و توانست شاامل یونیورستی سدنی گردد و درس طبابت را از سرگیرد و در سال 1996 سند فراغت بدست آورد.
دکتور حیدری در سال 2012 موّفق گردید که دوره تخصصی اش را در رشتۀ طب احیای مجدد توان به اکمال رساند و فعلاٌ در شفاخانه های برگزیدۀ سدنی در همین رشته مصروف کار است.
وی با وجود مصروفیت های ذایدالوصف کاری و خدمات بشری بپاس عشق به میهن و انسان، انیس کتاب و تحقیق در پیگری مسایل سیاسی وطن است و گهگاهی قلم برمیدارد تا بتواند هم بیانی از احساس درونی اش داشته باشد و هم در برملا نمودن حقایق تاریخی و سیاسی کشور خاموش ننشیند.
حیدری بزبان های پشتو، دری و انگلیسی مسلط است و از سال 2012 به اینطرف در کالج زبان های عربی مصروف آموزش زبان عربی است.
دکتور عبدالواحد حیدری پدر سه فرزند کوشا در راه تحصیل است.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved