Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  احسان الله مایار در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
225) هواخواهان و هواداران تأریخ
224) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
223) آیا حقیقت و واقعیت ثابت وجود دارد و یا اینکه نفس نویسنده در آن دخیل است؟
222) وضع آشفتهٔ میهن ما و بازشدن روزنهٔ امید
221) اخلال در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است
220) اخلال در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است, بخش دوم
219) اخلال در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است, بخش اول
218) از تهمت و افتراء بستن نفرت دارم
217) سازش راشی و مرتشی با حمایت مربی
216) رائحهٔ حقیقت و دلپسند بودن آن
215) زندگی در جهان مغشوش و شکننده بخش سوم
214) بهم چسپاندن چند خبر از میهن در یک روز
213) جهان مکار و تاکتیک بازیگران مؤفق
212) زندگی در جهان مغشوش و شکننده بخش دوم
211) زندگی در جهان مغشوش و شکننده
210) بازگشت همه به سوی اوست
209) آشتی بین الافغانی
208) با آگاهی از تأریخ، زنده ها جهان را شکل می دهند
207) نظر گذرا در تاکتیک امریکا
206) اداره و فهم از بیلانس عواید و مصارف (در رابطه با نوشته های اخیر نشر شده)
205) به یاد فرهیخته مردی از هرات باستان
204) باز هم در قبال مذاکرات سردار محمد داؤد و لیونید بریژنف
203) "فرخنده" در قطار ستارگان حق ستان
202) به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
201) سالهای متمادی با شهر کابل جفاء شده است بخش دوم
200) سالهای متمادی با شهر کابل جفاء شده و می شود
199) ناهید دخت افغان - به مناسبت قیام کابل
198) قیام کابل سوم حوت کابل - قیام بدون رهبر
197) تشخیص و تدقیق به ماهیت سایه ها بین سیاه و سفید
196) تأریخ آغاز جهاد ایجاب تحقیق بیشتر را می نماید
195) روشنفکر کیست و روشنفکری چیست؟
194) انسانهای روان مرده پل سوختهٔ کابل
193) وضع فعلی افغانستان را می توان تنها با زنده ها تغییر داد
192) برادر و دوست عزیزم داکتر عزیزالله لودین جنت فردوس مکانت
191) سالگرد شوم و نحس ششم جدی هجوم قشون سرخ شوروی به افغانستان
190) دریاهای افغانستان، منابع حیاتی کشور
189) رسالۀ مکمل جمیعت تحکیم وحدت و آزادی برای افغانستان
188) به آیندۀ میهنم تشویش دارم
187) حق را نمی توان برای همیشه مکتوم کرد
186) توسعۀ شهر کابل ایجاب مطالعات دقیقتر را می نماید
185) تهدید بی جا به موقف مقام صدمه می رساند
184) توقع وارد نسل های آینده از اسلاف شان
183) اشرف غنی سنگ اول تهداب را راست گذاشت
182) سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت گیر
181) خلقت شرکت سهامی «افغانستان لمیتد»
180) صبرملت افغان کمتر از«ایوب پیامبر» نیست
179) شتر و چینی فروشی
178) تجلیل جشن استقلال از دید مردم
177) و پنجم سال استقلال وطن ما به همه مبارک
176) نامـﮥ سرگشادۀ پوهنوال محمد اسمعیل یون عنوانی داکتر صاحب غنی احمدزی
175) دگرگونی در چرخ زندگی اجتماع افغانی
174) یادی از گذشته ها که وطن داشتم
173) موقف ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان
172) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش چهلم و ختم
171) اشتباه مجدد ایالات متحدۀ امریکا
170) جناب داکتر اشرف غنی احمدزی
169) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش 39
168) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش سی و هشتم
167) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش سی وهفتم
166) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی اسولا بخش 36
165) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی اسولا بخش 35
164) مادرم، حیاتم مدیون تو است
163) اگر دسته از من نمیبود، تبر قادر به بریدنم نمی شد
162) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش 34
161) تقارن علاقداری کابل به جنون و تشکل گودال عمیق با ملت
160) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش 33
159) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش 32
158) حمایت کابینۀ حکومت از نامزدان ریاست جمهوری
157) مبارک باد به ملت قهرمان افغان
156) چرا به نفع اشرف غنی رأی مثبت می دهم؟
155) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی اسولا بخش 31
154) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش سی ام
153) نوروز و سال نو در تخت رستم سمنگان
152) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی اسولا بخش 29
151) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا", بخش بیست و هشتم
150) ناهید دخت افغان (بمناسبت قیام سوم حوت کابل)
149) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی اسولا بخش27
148) ستاره ایکه در افق پهناور افغانستان درخشید
147) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" قسمت 26
146) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا", بخش بیست و پنجم
145) حامد کرزی با القابیکه خودشان می پسندد
144) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش 24
143) ابتکار سالم به ناکامی منتهی گردید
142) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه «اسولا» بخش 23
141) مکثی در بارۀ " گور دسته جمعی هرات"
140) خیز و جست بعد از وقت آقای کرزی
139) جمعیت تحکیم وحدت برای آزادی « اسولا » بخش 22
138) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش 21
137) بازیهای بیجا با سرنوشت ملت افغان
136) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش بیستم
135) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» - بخش نزدهم
134) شمعی را که افروخته ای هرگز مگذار به خموشی گراید
133) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش هژدهم
132) نشر لیست نا مکمل مقتولین وطنداران ما
131) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی " اسولا " بخش هفدهم
130) امید است خانۀ زنبور را نشورانم
129) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی " اسولا "- بخش شانزدهم
128) آیا وضع شکسته و ریختۀ وطن و ملت ما علاج دارد؟
127) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش پانزدهم
126) 94 مین سال استقلال وطن به همه مبارک - بیلانس نود و چهارسال آزادی
125) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی " اسولا ": بخش چهاردهم
124) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا": بخش سیزدهم
123) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا": بخش داوزدهم
122) امریکا دوست افغانستان است - قتل کرزی راه حل نجات افغانستان از بحران نمی باشد
121) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش یازدهم
120) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش دهم
119) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی " اسولا " بخش نهم
118) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی " اسولا " بخش هشتم
117) کاش بی سواد می بودم
116) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی " اسولا " بخش هفتم
115) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش ششم
114) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش پنجم
113) یادی از عجب خان و رجب خان ديالوگ از خاطرات گذشته
112) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی «اسولا» بخش چهارم
111) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش سوم
110) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش دوم
109) جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" بخش اول
108) به ارتباط مضمون" بی عنوان" بخوان و بدان
107) بی عنوان
106) نوید برای مردم هردم شهید افغان
105) بـــر ســــر دوراهـــــی
104) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی سیزدهم و ختم
103) مصارف جلالتماب ! رئیس جمهمور دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حال زار ملت افغان
102) راه دشوار" جبهۀ متحد افغانستان" تا " پروسۀ روم"
101) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش دوازدهم
100) پوهنتون کابل و علم برداران مقاومت روشنفکران
99) بنازم عظمت قهر تاریخ را
98) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش یازدهم
97) انتخاب جناب استاد نسیم اسیر به مقام ملک الشعراء
96) انا الله و انا الیه الراجعون
95) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش دهم
94) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش نهم
93) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش هشتم
92) نظام های سفاک و قربانی های آن
91) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش هفتم
90) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش ششم
89) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش پنجم
88) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش جهارم
87) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش سوم
86) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی بخش دوم
85) موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی
84) احتمال بازگشت مجدد طالبان بر قدرت در کابل
83) نگاهی به توطئه های انگلیس علیه حکومت امانی
82) دارالایتام شیخ سعید در قندهار
81) تولد قاتلین افغانستان
80) عوضی گذاشتن قوای امریکا
79) کج نهادن کلاه و دانستن آئین سروری
78) هنوزهم در برخی مناطق قوماندان سالاری وجود دارد
77) صدای راستگوئی بازار ندارد
76) بیلانس عواید سرمایه گذاری 500 بلیون دالر در افغانستان
75) غول نفت، دیکتاتور پایدار جهان
74) سقوط نظام شاهی و موقف آخرین پادشاه افغانستان
73) زور آزمائی برای تسلط شاهراه ۱
72) واحۀ سراب و یا پروژۀ امید
71) سرنوشت نظامیکه بالای واقعیتها و مردم استناد نداشته باشد
70) ملت بدون دادرس و داد باخته
69) یادی از روز جمعه و زمستان کابل
68) آزمون بزرگ ملت افغان
67) تبصره بالای برآمدن امریکای درمانده از دو جنگ و آیندۀ مکدرش
66) آسیای عدالت بطی می چرخد، لیک می چرخد
65) برآمدن امریکای درمانده از دو جنگ و آیندۀ مکدرش
64) مکیاولیزم - دیماگوگیزم
63) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان بخش چهاردهم وختم
62) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان بخش سیزدهم
61) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان
بخش دوازدهم

60) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان
59) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان بخش دهم
58) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان، بخش نهم
57) راه دشوار
56) يكي از ماه هاي سنبلۀ كابل
55) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان بخش هشتم
54) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان بخش هفتم
53) نوکر صفتان در رأس قدرت
52) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان -بخش ششم
51) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان بخش پنجم
50) بغاوت بازیچه های ناسپاس و بازی ای صنعتگران، بخش دوم و ختم
49) بغاوت بازیچه های ناسپاس و بازی ای صنعتگران بخش اول
48) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان ماجراهای مستند تاریخ افغانستان ازچشمدید یک افغان -بخش چهارم
47) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان ماجراهای مستند تاریخ افغانستان ازچشمدید یک افغان - بخش سوم
46) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان - ماجراهای مستند تاریخ افغانستان ازچشمدید یک افغان - بخش دوم
45) گنجینه های پوشیدۀ تاریخ افغانستان
44) به پایگاه های نظامی امریکا ضرورت نمیبود اگر... بخش پنجم و ختم
43) به پایگاه های نظامی امریکا ضرورت نمیبود اگر... بخش چهارم
42) به پایگاه های نظامی امریکا ضرورت نمیبود اگر... بخش سوم
41) به پایگاه های نظامی امریکا ضرورت نمیبود اگر... بخش دوم
40) به پایگاه های نظامی امریکا ضرورت نمیبود اگر...
39) سلسلۀ ناتمام « بازی بزرگ »
38) مقایسۀ وضع امروز وطن ما با 14سال قبل
37) بار اول ارابۀ اولین موتر بنز میچرخد
36) مدعیان جانشینی مسند قوای امریکا درافغانستان
35) میوند، زادگاه مردها و درس عبرت به اشغالگران
34) روابط بین اعلیحضرت امان الله خان و اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید
33) یادی ازیک راد مرد آزادۀ افغانستان شهید محمد موسی شفیق
32) ارج نگذاشتن به ارزش ها
31) آگاه شدن و یا اغواء ازمطالعۀ تاریخ
30) پیری وخاطره ها، دو عنصر زندگانی
29) صحنۀ از بازی بزرگ در افغانستان
28) پالیسی کلوخ ماندن و از آب گذشتن امریکائی
27) مروری به سایت انترنتی نوای افغانستان و جبهۀ استادان انستیتوت پولی تخنیک کابل
26) تکه تکه بهم پیوستن گذارشات تاریخی
25) آقایون کرزی و اوباما در جولان سیاست
24) اساس مشترک درسیاست خارجی
23) مسابقه با تک تک ساعت
22) آقای کرزی بدانید که مردم میداند
21) مامـورین « سایه مانند » طالبان بدیل واقعی عرضه می کنند
20) افغانستان در چنگال سرطان
19) اعجوبۀ باستانی بابیلون(شهرقدیم بابل)، بخاک برابر شده
18) بار دیگرسفری به وطنم
17) ناکامی پلان نظامی اوباما را درافغانستان تضمین میکنم
16) افغانها از فلسطینی ها پشتیبانی میکنند تعدادی پیوند امریکا را درحملات اسرائیل می بینند
15) افغانستان، چلنج کلیدی ادارۀ اوباما
14) تشخیص درد ملت و دولت افغانستان و نظری در بارۀ علاج آن
13) دادخواهی ملت افغان
12) خون بهای افراد ملکی در افغانستان
11) تشخیص درد ملت و دولت افغانستان
10) غول نفت دیکتاتور پایدار جهان
9) ملالی جویا خدا نگهدارت
8) ایــن راه مــن است
7) درد بیدرمان
6) بی عنوان و مختصر
5) فرهنگ خطۀ افغانها
4) زنــده باشــی بابــه کـــرزی
3) آخرین چانس رئیس جمهوربوش
2) تجلیل شستمین سال آزادی نیمقارۀ هند و یاد سی امین سال اندوه در افغانستان
1) اعلیحضرت پادشاه افغانستان بابای ملت به رحمت حق پیوست
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح
انجنیر احسان الله مایار

انجنیر احسان الله مایار فرزند مرحوم محمد اسمعیل خان مایار بتاریخ 27 دلو 1311هه ش مطابق 16 فروری 1933م در اندرابی کابل دیده به جهان گشود.
تحصیلات ابتدائی، ثانوی و عالی خویش را در لیسۀ عالی نجات در سال 1952 به پایان رسانید.

تحصیلات عالی خویش را در رشته انجنیری میخانیک در سال های 1953 تا 1959 در آلمان غربی موفقانه به پایان رسانیده و برای خدمت به مادر وطن به میهن بازگشت.

از سال 1959 تا 1969 پُست های مدیریت کار و گارکر، مدیریت عمومی تخنیک، معاونیت پشمینه بافی قندهار، رئیس ساختمان و تدویر پشمینه بافی کابل ، رئیس فروش تولیدات پشمینه بافی پلچرخی کابل در آلمان و از 1969 تا 1973 در پُست های ریاست مشورتی وزارت معادن و صنایع ، نمایندگی دولت در پروژه های تفحصات پترول، کود و برق ولایت جوزجان، سمنت و برق غوری و در پُست ریاست برق کابل ایفای وظیفه نموده است.

از سال 1973 تا 1978 کودتای نافرجام در کشور مصروف کار شخصی بوده و بعد از فاجعۀ کودتای کمئنیستی 7 ثور 1978 از افغانستان عزیز هجرت و در آلمان غرب متوطن شده است.

از سال 1979 تا 1981 در گروه های مقاومت آزادی خواهان افغانستان پیوسته و در همین سال به عضویت گروه سیاسی (جمیعت تحکیم وحدت) {اسولا} به ریاست جناب داکتر محمد یوسف خان شامل گردید. در سال 1982 عضویت هیئت مدیرۀ جمیعت اسولا را حاصل نمود.

در سال 1984م به حیث یکتن از هفت نمایندِۀ خاص اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه افغانستان (1933-1973) عازم پاکستان شده و با گروه های تنظیم های پیشاور در مورد تشکیل (جبهۀ متحد) داخل مذاکره شد.

از سال 1979 تا 1990 دوره های متناوب چندین ماهۀ اقامت در پشاور، عضویت در اجلاس کویته بلوچستان بدعوت محمود میستیری نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد و در سال 1994 عضو هیئت مؤسسان "اجلاس قبرس" و عضوهیئت مدیرۀ اجلاس ، و درسال 2001 م نمایندۀ مشاهد اجلاس قبرس در کنفرانس بن بوده است.

بر علاوۀ تحریر ده ها مضامین تحقیقاتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در روزنامه ها و جراید افغانی به طبع آثار مهمی هم دست یازیده اند که از آنجمله میتوان از (قیام ملت افغان) در پنج جلد و (نگاهی به افغانستان در مسیر تاریخ غبار) در یک جلد که برندۀ جایزۀ مطبوعاتی شده است، یاد نمود.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved