Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  رفعت حسینی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
228) سگ بازی درجنبشِ چپ ِ مگر دیموکراتیک افغانستان
227) چرا واصف باختری مرتجع است؟
226) پفی در هوا از کاوه جبران در مورد اعظم رهنورد زریاب
225) تفاوت میان : نظم وشکنجه و کشتار درافغانستان
224) جبر و اختیار (مشهور) و حافظ الکلیک
223) آیا شعر مدح ستمگران آزادی بیان م یباشد؟
222) کدامیک «شعر»است؟
221) پفیدن در پیرامون فردوسی
220) ملا سعدی و زن ستیزی های وی
219) براهین اساسی شورش بر علیه شاه امان الله
218) اهانت به پشتو در لسان پارسی
217) قلقله کردن جنبش! چپ !دموکراتیک !افغانستان (قتل میر اکبر خیبر)
216) ارتجاع خرافی وشیوه نشراتی «افغان جرمن آنلاین»
215) پرسشِ بی پاسخِ عقلانی : افغانستان
214) مزار دروغین علی در بلخ
213) باروری وبی باری نجیب بارور
212) لجنزار خمریه سرایی در شوره زار شعر پارسی
211) عبدالله نایبی کی است؟
210) یگانه نگرش عقلانی در شعر دری / پارسی
209) حماقت معنای زندگی در افغانستان است
208) شعریات! جفنگ از شاعران کمونیست افغانستان
207) تکرار فرومایگی در تاریخ افغانستان
206) نشانه های مدنیت و واپسگرایی در تاریخ افغانستان
205) دومین پرسشم از پرچمی سابق
204) خــدا
203) استبداد دولتی در افغانستان در سده بیست- قابل توجه آقای پیکار پامیر
202) دروغی زمعجزه
201) افغانستان: سرزمین پف
200) حمد ومنقبتِ دیکتاتوری خون: انقلاب ثور
199) اسحاق نگارگرمفت لفاظی میکند
198) سرگشتگی
197) کارکرد های افغانها و قطی عطار
196) سکونت در زوال
195) نگاشته نگارگر تکراری می باشد
194) بسلسله مشاعره های ارجل شاعران «افغانستانی؟»
193) نخستین نقد ساده نویسندگی اعظم رهنورد
192) شیوهء نبرد
191) فاشیزم ادبی در جغرافیای لسان پارسی
190) چپه کمونیستان شعله یی خاکستان افغانستان
189) چرا مقاومت گری در افغانستان امروز دونمایه است؟
188) حــکــومــتِ شـب
187) چرا چپگرایان افغانستان آگاه و دانا نیستند؟
186) تفاوت مداح شعر گذشته و مداح امروزی: ع. نایبی
185) آوازِ مذاب
184) خواننده بهار سعید باد هواست!!!!!
183) درامه اضطراب
182) بی معنایی درشعر خواجوی کرمانی
181) شیوهء نبرد
180) خزعبلاتی در باره اعظم رهنورد زریاب
179) زنی که باران می فروخت
178) نکوهش بانوان و سنایی غزنوی
177) هایهوی خیابان
176) خداوندگار بلخ برای مولوی عقلانی نیست
175) یک امشب را...
174) أفرین نامه برای احمد شاه مسعود بقلم رهنورد زریاب
173) ستمگری بر فرهنگ همروزگار افغانستان
172) بررسی مقدمهٔ واصف باختری بر «عیاری از خراسان»
171) سرگذشت نبشته هایم
170) ارزیابی زمامداران افغانستان
169) ستم گری در افغانستانِ <عزیز!>
168) لسان عقیم فارسی
167) زبونی دیگری در شعر پارسی
166) پیداوارِ فجایعِ ادبی پارسی
165) آن روز
164) افغانستان: سرزمین پف
163) تذکاری در مورد شعری منسوب به سلیمان لایق
162) {فرهنگ!} هاییکه افغانستان را به سرگین بدل کردند
161) تا صبحِ صحبتِ یک دشت
160) از اوباشی های شیخنا!!! سعدی شیرازی
159) فطرت بشاکی و تبار لسان پارسی
158) چند تأمل بر پرسشهایی از عبدالله نایبی
157) ادبیات معاصر {اجیر} افغانستان
156) سقوط شخصیت فرهنگی واصف باختری
155) شاعران پارسی زبانرا قلم بشکنید!
154) دومین حماقت خلقی پرچمی سرور منگل
153) یاران غار: خلقی ها پرچمی ها
152) از جفنگ های یک پرچمی: حمید مفید
151) به چی دلیل جای حافظ بهشت شعر پارسی باید باشد؟
150) این جا افغانستان است
149) زندان قلعهٔ نای غزنی : آیینهٔ بیدادگری
148) درسِ مکتبِ محمود طرزی
147) پس از پف کردن در مورد کمال الدین بهزاد
146) نامه در مورد ممنوعیت شعر مدحی پارسی
145) ابوالمعانی بیدل در شعر {ورجاوند!} پارسی
144) بشاک : درغگوی بزرگ!
143) {شهادت مبارک !!!} اندیوالِ نادانی است
142) سهم فرخی و حافظ در شکوهمندی زبان پارسی
141) سخنانی در مورد قاتلان در تاریخ افغانستان
140) انهدامِ مداومِ معنویت و فرهنگ در شعر پارسی
139) کتابی سرشار از نادرستی در بارهٔ هاشم خان
138) تمام زندگینامه و مرگ سعدی دروغ اندر دروغ اندر دروغ است
137) شاه، خسرو، شهریار، امیر در شعر پارسی
136) سعدی باز شدن دروازه جنت را در دنیا ممکن میداند
135) مر دی که پا های سنگی داشت
134) بچه بازی در شعر پارسی دری
133) زیارت خواجه غلتان «ولی !» در هرات
132) اندر آدابِ فراگیری مدنیت! با شعر منوچهری
131) راست گویی در افغانستان کمیاب است، لطيف ناظمی شاعر نیست!
130) ازجفنگ های شیخ اجل !!! سعدی شیرازی
129) « سرگین کردن در شعر» در خاکستان افغانستان
128) دلایل عقلانی «رهزن» بودن حبیب الله سقوزاده
127) پیداوار فقر فرهنگی در ایران و افغانستان
126) نـَـر ِشعر دنیا : شعر فارسی
125) قرضداری شعر پارسی به زر و زور
124) اهانت به پشتو در لسان پارسی
123) ابهام و افسانه پردازی در مورد عطار نیشابوری
122) دروغپردازی ها در پیرامون بوعلی سینا
121) به حال خویش بگرییم ...
120) شاعر سرزمین خران: خاقانی
119) خاقانی در شغل پولسازِ مایه مالی
118) کمبودی دو وزات در افغانستان
117) لای خوار غزنی : مردیکه هرگز وجود نداشته است
116) پیمبران کودنِ شعر پارسی
115) حکومتِ شب
114) لجنزار خمریه سرایی در شوره زار شعر پارسی
113) افغانستان: سرزمین خورشید(!!!)
112) بربادی مدنیت در شعر پارسی
111) منوچهری وهزل سرایی در شعر پارسی
110) سراییدن شعر با گلوله و آتش
109) از اعلان های تجارتی سنایی غزنوی
108) اقتفا و استقبال نمودن در شعر پارسی
107) یادداشتی بخوانندهٔ نگاشته هایم
106) شاعران پارسی : ابزار تبلیغاتی ستمگران
105) در پیرامون انحطاطِ لسان پارسی
104) گریز از مدنیت در شعر پارسی
103) پناهندگی در جنایت هنری – ادبی
102) جنگلی
101) شب اندیشی در شعر پیشینِ پارسی
100) پوچی هنری در شعر کلاسیک پارسی
99) نقد عقلانی شعر گذشته پارسی
98) سخنی در مورد سگِ دروازهء شاه
97) الکولیزم در شعر پارسی
96) قصه از قتلی دگر در ادبیات دلخراش پارسی
95) تذکراتی در پیرامون شعر مدحی پارسی
94) طراری درسخن سرایی پارسی
93) لقب بخشی وهمی - خرافی در شعر پارسی
92) مارکسیزم – لیننیزمِ سرچوک کابل
91) هذیان سیاسی در شعر امروز افغانستان
90) وارسی دلایل انحطاط شعر معاصر پارسی افغانستان
89) سرزمین دهشت : خاکستان افغانستان
88) اقرارِ بندگی در شعر[خجسته!] پارسی
87) (احزاب!سیاسی!!) درافغانستان کنونی
86) بی آبرویی در شعر افغانستان
85) {مبارزه برای داد گستری!} در شعر گذشته پارسی
84) هویت ملی وصاعقه ملی – قابل توجه آقای میر عنایت الله سادات
83) آیا اشعارمدحی پارسی جنایت نمی باشد؟
82) اوباشی های چند پشتون افغانستان
81) سفلگی در شعر پارسی
80) مبتذل سرایی در شعر پارسی
79) چتیاتی درباره هویت ملی در افغانستان- قابل توجه آقای میر عنایت الله سادات
78) یادی ازحیدری وجودی: مداحِ مافیایی فاسد
77) مرگ تبسم :خموشی حمیرانگهت
76) چرا تاجیکان افغانستان خاموش اند
75) شعر مدحی به نثر از: خلیل الله خلیلی
74) فرومایه ترین مداحِ « آگاهِ» شعرپارسی: قاآنی
73) شعر در لسان پارسی چیست
72) زن ستیزی ها در شعر پارسی- بخش نخست
71) غارتگری در شعرپارسی
70) نوع دیگر فاجعه سرایی در شعر پارسی: هجو
69) شاعر ملی جغرافیای لسان پارسی
68) پیداوارِ فجایعِ ادبی پارسی
67) سرزمین بی تاریخ : خاکستان افغانستان - زیرا ازتاریخش نیاموخته است
66) وقتی شعر پارسی «هنر» نیست
65) زن ستیزی سنایی غزنوی
64) لسان شاعردارِ!! پارسی
63) نکوهیدن بانوان بوسیلهٔ فردوسی توسی
62) نازنینی گــُل- جرم حزب خلق و پرچم
61) نکوهش بانوان در شعر نظامی گنجو ی
60) زن ستیزی ها در شعر پارسی
59) قصهٔ هیچ افغانستان، قابل توجه داکتراسدالله حبیب
58) پوسیدگی در شعر پارسی ( اسدالله حبیب دستگیر پنجشیری)
57) لای خوار: مردیکه هرگز وجود نداشته است
56) مداحی روس و شاعران خشرهٔ افغانستان
55) سرشتِ بدعتِ نیما یوشیج: شعرغیردینی و بیگانه باهجو و مدح
54) قصه ازبیتاب: فیلسوف !وحدت الوجودی!
53) خواجه در شعر پارسی
52) سفری خِردمندانه دریک ساقی نامه
51) فرومایگی و آزرم در ادبیات پارسی
50) سخنی با شاعران پوسیده اندیش پارسی
49) ادبیات لهو و لهب
48) روشنفکران!!! انقلابی !!!افغانستان
47) بُجُل باز (مخاطب حمید روغ)
46) گمان هایی درپیرامون کمال الدین بهزاد
45) مقایسه حزب خلق و طالبان- بخش دوم
44) مقایسه حزب خلق و طالبان
43) ابوالمعانی در شعر{شکوهمند!} پارسی
42) شعر پارسی یعنی : وسیله امرارمعاش!
41) چرا خایه مال نگاشتم؟
40) در پیرامون شعر خلیلی
39) خایه مالی درشعرپارسی
38) مر دی که پا های سنگی داشت
37) لبخندۀ متلاشی
36) از بازگشت
35) سخن از داد و بیداد
34) از بیمایگی های حزب خلق
33) سادیسم گزند رسانی به بانوان در افغانستان
32) خواجه حافظ: شرابخواره و حافظ قرآن و امردباز
31) سخنی از ناگزیری
30) فتورِ درونمایه در شعر پارسی
29) سکونت در زوال
28) دو بنیاد شعر پارسی
27) نامه اکرم عثمان به نبی عظیمی
26) یادی از چراغ فرهنگ
25) سرزمین مدنیت و فرهنگ
24) بزرگداشت بلاهت آمیز درافغانستان
23) شیوهٔ نبرد
22) در پیرامون دخترم، مریم کوزل ـ حسینی
21) وحشت
20) جنگلی
19) سبز و نایاب
18) پسا ساختارگرایی در شعر مدرن افغانستان
17) پناه
16) مقدمه نوشتن واصف باختری بر کتاب خلیلی!!
15) سعدی و جامی در نکوهیدن بانوان
14) خرافه درهنر های نبشتاری افغانستان
13) نگرشی بریک بیانیه سیاسی- عبدالله نایبی وخلیل الله خلیلی
12) تضاد در اندیشدن، در افغانستان
11) تاجیکان و دولتداری در افغانستان
10) همتباران...
9) غداران واقعی تاریخ افغانستان
8) بُجُل باز پرچمی
7) پوده گی در افغانستان
6) محکوم نمودن بیخِردانهٔ محمد داود
5) نگرشی عقلانی برشعر پارسی، بخش سوم
4) عشق دروغین، به چیزی دروغین
3) هجوم زخم
2) معرفتگرایی بر پشتون و تاجیک
1) نقش تبهکارانه روایت
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
سید رفعت حسینی درجوزای سیزده صد و بیست وهشت خورشیدی ، جون نزده صدو چهل و نُه ترسایی ،درخانواده یی اهل فرهنگ وسرشناس، در باغنواب کابل،به دنیا آمد.پدر او سیدمحمد داود حسینی از ادبا و خوشنویسان افغانستان ودرخطوط نستعلیق و شکسته مشهورودرریزه نویسی یکی از شگفتی هارا به انجام رسانیده و بار ها بریک دانه برنج باریک ، با مزایای خوشنویسی ، نوشته بود.
(ر.ک. معاصرین سخنور، خال محمد خسته ، ۱۳۴۴ شمسی،ص ۱۳۰)
...
آموزش ها
رفعت حسینی پس از مکتب حبیبیه کابل، فاکولتۀ حقوق و دانشهای سیاسی پوهنتون کابل را به پایان رسانید . بالاتر از لیسانس را در بخش حقوق جهانی در سال ۱۹۷۸ در آسترالیا انجام داد .در ۱۹۹۰ در دانشگاه هامبولد آلمان فلسفه خواند.
او از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۹ خورشیدی کارهای زیرین را ایفا نمود:
ـ آمر دفتر ارزیابی اسناد علمی دانشگاه کابل
ـ آمر دفتر قرارداد های فرهنگی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی
ـ آمر دفترارزیابی و ارتباط خارجه دانشگاه کابل
ـ معاون شورای فرهنگی دانشگاه کابل
ـ معاون دانشکدهء کار و امور دهقانی آن دانشگاه
ـ منشی اتحادیۀ نویسندگان افغانستان
ازسـال ۱۳۶۹ خورشـیدی ، ۱۹۹۰ عیـسایی ، در جمهوری فدرال آلمان زندگی می کند
رفعت حسیـنی در سـال ۱۳۵۲ خورشیدی بـا ملالی دختر جـنرال غـلام صدیق طره باز ازدواج نمود .
او سه دختر به نام های سحر ، سمرا و مریم دارد.
مریم کوزل حسینی ، نقاش و نویسنده است و اولین رومان او به نام « خدا در دانۀ برنج » درتابستان ۲۰۱۰ عیسایی، بزبان جرمنی ،در آلمان چاپ گردید وتاکنون چند کتاب داستان از وی نشر شده اند.
...
کتابهای رفعت حسینی
از رفعت حسینی تا کنون کتاب ها یی که درپایین مشخص می گردند منتشر شده اند:
در افغانستان
۱– تصویر صدا ، گزینۀ شعر
۲– دربی تو بودن ، دفتر شعر
درجرمنی
۳– شبی از تبار مصیبت ، شعر
۴– ذهن زخمی باد ، شعر
۵ – هزارمیکده غم ، شعر
۶– زنی که باران می فروخت ، دفتر شعربه آلمانی
با برگردانی
داکترلوتس ژهاک
و ایرهارد باور
۷ - شعر رفعت حسینی ، به آلمانی ،با برگردانی
داکتر لوتس ژهاک و ایرهارد باور
۸– صدغزل بیدل ، منتخب غزل های عبدالقادربیدل
به گزینش رفعت حسینی
۹ – توو زمین و من ، شعر
۱۰ - در فصلِ سایۀ خنجر ، مجموعۀ شعر
۱۱– در لحظهٔ سوگمند پدرود ، شعر
۱۲– شب و زخم و قفس ، دفتر شعر
۱۳– تا وادی سرسبزصدا ، یک شعر بلند
۱۴ - زمینی ها ، سه منظومه
۱۵– بنفشه هایی که نروییدند ، شعر
۱۶– هجرتِ بانو ی شعر ،مجموعۀ شعر
۱۷– حرف اول ِ باغ ، شعر
۱۸– ازین خسوفِ بشارت ، شعر
۱۹– مردانی که نیستند ، شعر
۲۰– آیینه در جوارِ عقوبت ، مجموعۀ شعر
۲۱– تا صبحِ صحبتِ یکدشت، شعر
۲۲– قصرهای درختان ، دفترشعر
۲۳- وباران رابگوی،شعر
.......

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved