Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  حمید انوری در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
270) "بصیرِ" بی بصر کیست؟!- قسمت اول
269) تظاهرات پُرصلابت، مستحکم و منسجم افغانها در فرانکفورت
268) از افغانستان تا اوکراین و از دوستم تا پریگوژین
267) پیش جانانۀ من پنبه و پندانه یکیست
266) از پروژۀ "ماسکو" تا پروژۀ "نبراسکا"
265) با ادامه جنگ اوکراین، سال 2023 فاجعه غذایی در جهان روی می دهد
264) یک فرزند بزرگ کردن، یک شهر آباد کردن است
263) غم شریکی با یک مادر...
262) مه طلب گُل ز دکانی که تفنگ میفروشد- نگاهی بر نوشتۀ هموطن محترم"محمد محق"
261) عوام فریبان
260) عرض ادبی، حضور هموطنی
259) "جو"! جفنگ میگوئی
258) یک پوزش و یک پرسش از محترم ساپی
257) درنگی بر (مکثی بر تکنالوجی نوشتارـ گفتار )
256) دمِ دیگر با بی بی سی
255) دمی با " بی بی سی"- 2
254) آنچه میدانستی کدام بو د؟!
253) به لحاظ گور مرده های تان برای ما حکومت "فراگیر" ...
252) کیش شخصیت شکسته شد
251) نگاهی گذرا بر اخبار و گزارش ها
250) مـا ز قـرآن مـغـز را برداشتيم- قسمت آخر
249) تجارت با خون مردم را پایانی نیست که نیست!
248) "مـا ز قـرآن مـغـز را برداشتيم"- قسمت سوم
247) مـا ز قـرآن مـغـز را برداشتيم"- قسمت دوم
246) ما ز قرآن مغز را برداشتیم
245) یاد و بود از چهارمین سالِ سفر بی برگشت مرجان
244) در اغتشاشات فاریاب
243) حماسۀ نهم ثور، تاج افتخار دیگرِ مردم کابل
242) پلیگون که میگوئی
241) صلح خر، صلح فروش و صلح گدا
240) هندوباوران و مسلمان باوران
239) یادی از فرخنده و اشکی در سوگ عدالت
238) سر خر بالا شدن یک عیب، پائین شدن عیب دیگر
237) به یاد بودای بامیان
236) سوم حوت یک حماسه بود، نه یک شورش
235) مالِ مَردم، دلِ بی رحم
234) قابل توجه!
233) سخنی با دو هموطن معزز
232) یک پیشنهاد دیگر به شاروال ناحیۀ هشتم پاریس
231) یک پیشنهاد بالمثل
230) از زاویۀ دیگر
229) آنچه از قلم افتاد...
228) نگاهی بر هجوم نظامی شوروی بر افغانستان یا ایجاد جبهه جدید ضد امپریالیستی-۴
227) نگاهی بر هجوم نظامی شوروی بر افغانستان یا ایجاد جبهه جدید ضد امپریالیستی-3
226) نگاهی بر هجوم نظامی شوروی بر افغانستان یا ایجاد جبهه جدید ضد امپریالیستی-2
225) نگاهی بر هجوم نظامی شوروی بر افغانستان یا ایجاد جبهه جدید ضد امپریالیستی-۱
224) چرا آن گنجشگک قشنگ منفجر شد
223) پاسُخی به هموطنی
222) رهنوردی که زر یافت، اما وجدان باخت
221) رفتن ما به عقب، رو به دوام است اینجا
220) افغانستان در تلاطم تاریخ
219) اظهار سپاس و امتنان
218) " ابلۀ باشد که خود را گُم کند..."
217) "شتر در خواب بیند پنبه دانه"
216) پنجاه و دو سال خطا و خیانت، جرم و جنایت
215) سقوط کندز، نمایش قدر ت " تفنگ داران" و حکومت حیران
214) احمدشاه مسعود بالاتر از پیغمبر ؟!
213) اندر باب تذکره های الکترونیک
212) پشه در سایۀ موش
211) گردن کدام یک را باید زد؟!
210) اندر باب فاتحه داری برای جنایتکاران جنگی
209) گلیم بخت کسی را که بافته اند سیه
208) عمق فاجعه از فرخنده تا کودک سه ساله
207) نام سیاف و گیلانی در فهرست غاصبان زمین
206) قطره اشکی بر گور عدالت
205) خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها
204) تذکر کوتاهی خدمت یک خواهر بلند مرتبت
203) آیا می شود به هر مادر، چون زن است احترام قائل شد؟!
202) وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو؟
201) سر بد در بلای بد
200) کوتاه نگاهی به دومین روز محاکمۀ متهمین به قتل شهید فرخنده
199) هشت ثور و چرند پراگنی ها و مشت و یخن شدن ها
198) آموختن از گذشته، چراغ راه ٓآینده است چرا باید گذشته را فراموش کرد؟
197) شیون کابلی و خلیل الله خلیلی
196) از حرف تا عمل رئیس جمهور
195) جدال سر تقسیم
194) روز مادر به مادران صبور و مقاوم افغان مبارک باد
193) هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا آنچه ...
192) شاخه گلی برای سربازان میهن
191) بوی جوی (خون کابلیان) آید همی
190) انتخابات و تمرین یکه تازی و زور گوئی
189) عاملین فاجعۀ افشار و معامله با خون شهدا
188) انتخابات وشمشیر هائیکه از نیام بیرون می شوند
187) حق خود از دهن شیر می باید گرفت، نه دهن سگ
186) عرب ها برای شکار پرندگان آمده اند، یا خزندگان نایاب؟!
185) در چنگال جنایتکاران جنگی
184) سخنی با سخنگوی رئیس جمهور
183) حق خود را از دهان شیرمی باید گرفت
182) شش جدی- آمدن قوت های نظامی اتحاد شوروی به افغانستان یا ...
181) توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
180) شد، آبی، نشد، للمی
179) نظری بر «لویه جرگۀ مشورتی»
178) «نا مردی و مردی قدمی فاصله دارد»
177) مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال
176) چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد!
175) ناقضین حقوق بشر و خواب ریاست جمهوری
174) خون، خیانت، جنایت و معذرت
173) بازی با خون شهیدان وطن خیانت ملی است!!!
172) مارشال فهیم جفنگ میگوید یا واقعیت ؟!
171) اینجا بازار تبلیغات امنیت ملی نیست!
170) اشکی در گذرگاه تاریخ !
169) گفتگوی (بی بی سی ) با ( بی بی کوه )
168) طوفان یا گَرد باد؟!
167) صلح آری، اما نه با هر قیمت!!
166) گلبدین حکمتیار در چهار راه استخبارات منطقه
165) افغانستان، گور های دسته جمعی و دیگر هیچ...
164) آن جای زمین میسوزد که بالایش آتش است
163) گلبدین حکمتیار از کودکی تا پوهنتون
162) گلبدین حکمتیار از کودکی تا پوهنتون
161) تجاوز خونین و چهره های ننگین " آن خائن خودپرست ،خادم نشود"
160) عکس ها سخن میگویند
159) بازهم ریاست امنیت...
158) خیال پردازی های ریاست امنیت ملی
157) سه روز ماتم برای"جمعیت اسلامی"
156) اندر باب « دیداری و شنیداری »!!
155) درنگی بر «چونکه عیبش بنمودی، هنرش نیز بگو»
154) عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد
153) نصب بابه در خانۀ خاله - جنگ «سیا» و «سرخ»
152) حکمتیار در افغانستان است
151) کاندیدان مرگ
150) مکن همشیره گریان
149) نقش احسان الله بیات درایجاد تفرقه
148) نظر کوتاه بر انصاف «منصف» سخنی با جناب «ناظر منصف»
147) «کارنامه» در خور باطله دانی
146) عدالت اجرا شد
145) حماسه ای در بطن یک فاجعه
144) از کودتای هفتم ثور تا کودتای هشتم ثور
143) شاعر ایکه سر داد و شاعر ایکه سر برد
142) خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها
141) زبونی و درماندگی، عرب و عجم نمی شناسد- تبصرۀ بر نوشتۀ ښاغلی محمد اکرام اندیشمند
140) وحشت از بازخواست
139) ترس از کتاب و وحشت از انترنت
138) هیأت شورای عالی صلح، به گوانتانامو می رود
137) شیر یا خط – یگانه راه برای انتخاب رئیس ولسی جرگه
136) کار را به اهلش بسپارید
135) « ملت از فقر بمیرد، تو جرنگانه بزن»
134) به نمایندۀ رژیم تازیانه و دار در دربار کابل
133) زیر نام " مبارزه با تروریزم" - اشغالگری توجیه پذیر نیست!
132) ســیاه روز شـشـم جــدی روز تجاوز و مقاومت
131) اندر باب تلویزیون نور و چند سخن دیگر
130) افغانستان- مستعمره ، یا دارای حاکمیت ملی؟
129) دنیا را به روشنی ببینید، اما ازعینک من
128) به وکلای بازنده، زمینۀ فرار از کشور را آماده کنید!
127) چادرجادوئی یا منترآخندی
126) کرـ زی بوجی ها را خورد
125) آنچه این نامردمان با محراب و منبر میکنند
124) بانک است تا بانک
123) اتحاد ضامن پیروزی و بقا
122) درنگی بر چند چرند
121) کنفرانس کابل زیر ذره بین
120) جنایتکاران جنگی در پیشگاه عدالت
119) «دیگر رخسار خوبان را نمی بینم»
118) خبر های داغ و نظرات سوزنده
117) دو خبر و یک نظر
116) جرگۀ مشورتی صلح ، یک نمایش مضحک
115) دست خون آلود همسایه در خونریزی بهسود
114) دست خون آلود همسایه درجنگهای دیروز وبحران امروز
113) من از بیگانگان هرگز نه نالم........
112) ترفند کثیف دیگری از آخند های ایران
111) روز مادر به مادران صبور و مقاوم افغان مبارک بادا !
110) گر مسلمانی همین است که " آخند " دارد..
109) رقابت های فوتبال جام هشت ثور
108) " بهار آمد گل نسرین نیآورد"
107) کودکان کودتا
106) بازی با سرنوشت مردم
105) اشکی بر گور یک رئیس جمهور
104) سرخ در خدمت سیا
103) آیا خون در پیکر طاؤوس و زاغ یک رنگ است؟!
102) احمدی نژاد در کابل
101) رهین در نقش طنین
100) حماسۀ سوم حوت مشت محکمی بر پوزۀ خونین تجاوز و استعمار
99) تخم دیگر به کف آریم و بکاریم زنو
98) اشک تمساح تسلیم کابل توسط نبی عظیمی و یارانش به شورای نظار
97) مجلس وزرا انعقاد یافت
96) (( زخم دیگر چه میزنی ، صید بخون طپیده را ))
95) لست کابینۀ جدید بالاخره اعلان شد (طنز)
94) فابریکه برق تره خیل کابل: هدر رفتن پول
93) مصاحبۀ جلالتماب حامد کرزی رئس جمهوری اسلامی افغانستان با خبر نگار ( اسوشیتد پرس) در قالب پرسش و پاسخ
92) مصاحبۀ حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با خبر نگار ( اسوشیتد پرس) در قالب پرسش و پاسخ
91) مراسم تحلیف و چهره های کثیف
90) آئینه ها را بشکنید!!
89) بد یا بدتر ، انتخاب با شماست
88) بد يا بدتر ، انتخاب با شماست
87) انتخابات ریاست جمهوری و مخالفین مسلح
86) کانفرانس مهم *
85) شیر خوب است ، اما خر بد
84) سر قافله سالار آرزو های ناپاک
83) آنان که میخواهند رئیس جمهور شوند!!!
82) کودتای خونین در ایران و رقص ننگین در افغانستان
81) جنایتکاران جنگی ، یاران کرزی
80) بیگیریش که نگیرید
79) او با ما نیست
78) ز اشک و آه مردم بوی خون آید...
77) گفتگو.....( 4 )
76) سه روز پی در پی - با تجدید نظر و اضافات
75) سرباز ایکه سر باخت
74) کامبخش را زهر اندر جام کردند
73) روز زن، روز زندگی
72) تحفهء از جمهوری اسلامی ایران
71) آقای کرزی گُل گفتند و دُر سفتند .......
70) اگه به ما طیاره نتین ، از جای دگه میگیریم
69) تجاوز وحشیانه روس بر افغانستان یا مرحله تکاملی کودتای منحوس ثور
68) یک شاخه گل برای قهرمان
67) (( چون ندیدند حقیقت ، ره افسانه زدند.....))
66) نیم نگاهی به رویداد های افغانستان
65) گفتگو....( 3 )
64) قندهار می گرید
63) پشت گپ های خارجی ها و حقوق بشر نمی گردم
62) کامبخش در کام اژدها
61) به ادامهء محاکمهء جنایتکاران جنگی
60) محاکمه جنایتکاران جنگی
59) خر مُهره را با دُر برابر میکنند
58) ( فیاض ) کجاست و (کامبخش ) در چه حال است؟
57) قطعنامه تظاهرات 14سپتامبر2008 افغانهای جنوب کلیفورنیا
56) یک تبصره بر دو نظر
55) عکس ها سخن میگویند
54) گفتگو...... (2)
53) صحبت از پژمردن یک برگ نیست....
52) حقیقت را گلو میبرند.....
51) تامرد سخن نگفته باشد ، ...
50) گفتم ، گفت
49) عاقبت گرگ زاده ، گرگ شود
48) در پارلمان چه میگذرد
47) سه روز پی در پی
46) از نصاب تعلیمی تا کتاب درسی
45) مردی که نبود
44) رئیس جمهور چه میگوید ؟
43) حوت اگر حوتی کند
42) چراغی در تاریکی
41) دوستان دوستم
40) از زاویه دیگر....
39) زمستان که برود ...
38) ایران « یک ‎و نیم ملیون » مهاجر افغان را به زندان تهدید کرد
37) تجاوز وحشیانه روس بر افغانستان یا مرحلۀ تکاملی کودتای منحوس ثور
36) به ارتباط بازداشت قانونی و ضیا مسعود در دوبی
35) مارشال فهیم: تامین امنیت را به مجاهدین واگذار کنید ــ و یک خبر فـوق العاده ...
34) گماشتگان بیگانه ها در افغانستان
33) از گوانتانامو تا پلچرخی، از پلچرخی تا کجا ؟
32) از گوانتانامو تا پلچرخی از پلچرخی تا کجا؟
31) دو حرفی با دو هموطن
30) از پرستو تا پر طائوس و از پر طاووس تا پر جَــیره
29) تو گفتی من بیایم گل نسرین بکارم
28) از کودکان جنگ تا کودکان بنگ
27) مارشال بی کتاب و ترس از کتاب
26) نگاهی به آخرین روز مسعود (مهمترین سند)
25) به مناسبت کشف یک گور دسته جمعی دیگر در دشت چمتله
24) نان نداری ، کلچه بخـو
23) جرئتِ جنرال و بی ثباتی لوی څارنوال
22) مارهای آستین با نیش های زهراگین
21) توطئه بزرگی در راه است ( حمايت قاطع خويش را از استوره مقاومت و شهامت، ملالی جويا نماينده بر حق مردم شريف فراه ابراز میدارم )
20) اسلام مرز ندارد
19) سه روز پی در پی ــ هفتم ثور ، هشتم ثور و نهم ثور
18) فریاد مردم از حنجره ملالی جویا
17) تولد نامیمون یک هیولای عجیب الخلقه
16) از کوزه همان تراود که دروست ( حامدقادری را بيشتر بشناسيد )
15) سیری در تفکر چکری
14) خون سرخ امریکایی و خون سفید افغان
13) قصه های جنگ
12) شورای (قانونی) و مولود غیر قانونی آن
11) از اکسپرس به کابل تا (کابل اکسپرس)
10) یک بام و دو هوا
9) تجاوز وحشیانۀ روس بر افغانستان یا مرحله تکاملی کودتای منحوس ثور
8) محمود بریالی مرد
7) «آمرصاحب» در مسند قدرت و حاکمیت
6) سفر کابل (روزها بایدکه تا گردون گردان یکشبی * عاشقی را وصل بخشد یا غریبی را وطن)
5) مراحل جهاد احمد شاه مسعود (... به ادامه گذشته)
4) مرا حل جهاد احمد شاه مسعود
3) ملالی جویا (قهرمان زن افغان)
2) گندم ندهد بار، چو جو میکاری
1) حراج بزرگ تاریخ
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
به زودی تهیه میگردد...

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved