Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  اسحاق نگارگر در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
131) خشم پلنگ
130) آیا فاجعهٔ بغداد درکابُل تکرار نخواهدشد؟
129) حالا که همه می پندارند بُرده اندپس بازنده ای وجود ندارد!
128) کانت وموضوع الزام اخلاقی
127) به پیش به سوی بحرانِ تازه!
126) یاد باد آن روزگاران یاد باد!
125) داستانِ شُکرشبلی(رح)وسی سال توبهٔ اوازآن شُکر
124) درجنگِ پیلان
123) زاغی که رفتارِ کبک را نیاموخت ورفتارِ خودرا نیـــــــــز ازیاد بـــــُرد
122) خوابی وحشتناک
121) افسوس که در کامِ نهنگ افتادیم
120) جنگ ها در پیشروست
119) خشونت و اهانت علیه زنان عمل نامردان است
118) افسانه برمنگهم
117) مــــــــــردم وسردرگمی های اهل سیاست درافغـــــــانستان
116) دیوان شَر
115) سخنانی در باره مشاهده، فکر و تجربه
114) ارمغان شیخ
113) شهر مرگ و میر
112) مقصودِ ما از حصول آزادی چه بود؟
111) اگر صلح میکنید از انتخابات بگذرید!
110) تلاشهای مبتنی برمعامله وسازش این کشور را به کجا می بَرَد؟
109) دراین زمستان بحرانِ سیاسیی کشور آیا ممکن است ......؟
108) باز هم همان ماجرای ارباب حل وعقد!
107) یتیم افغانستان چه وقت ازشرِّ این همه قیم وسخنگوی خلاص میشود؟
106) گنجشک نا گرفته پیسه را پنچ تا!
105) یگانه پاسُخ به دونالد ترمپ نجات کشور ازفقر ونیازمندی است!
104) درس عبرتی از تاریخ و تجربه:
103) رواج آدم خواری!
102) مگر اخوت اسلامی همین است؟
101) غرورِ کاذب سببِ خجلتِ لافزنان میشود!
100) حلال و حرام
99) ما مردم سخت گرفتار خود پرستی شدیم.....
98) چه گریـــــه ها که برپیکرِاین انسانیتِ زده وزخمی کرده ام!
97) تعصُب دینی به همان اندازهٔ تعصب قومی مذموم است!
96) پرستو های معصوم
95) نمک پاشی بر زخم های مردم
94) ملی زیر پلو
93) داستان دخترک نابینا
92) وعده های چرب وشیرین فراوان است
91) مفهوم می ومیخانه درادبیاتِ عرفانی
90) یک دو سخن با عزادارانِ نقضِ قانونِ اساسی!
89) جنگ همیشه جنگ است!
88) ما در هر دو حال چشم به دیگران دوخته ایم!
87) آیا افغانستان مستحقِ یک دولتِ انتخابی است؟
86) صلح انسانی است و عواطف انسانی کار دارد!
85) گُفتنش آسان است
84) خون های ریخته شده نیز فدای گُل روی هر دو
83) بیچاره مردمِ افغانستان
82) این جا عیسی ها همـه یهودا شده اند!
81) در افغانستان دیگر شاهــدِ عادل وجود ندارد
80) آخر تا چه وقت؟
79) یکی نیست برای من بگوید که ترا با این کنجکاوی ها چه کار؟
78) این پیادهٔ ضعیف در شطرنج قدرتهای منطقه وامریکا
77) افغانستان به راستی هم افغانستان شده است!
76) اصطلاح خر فروشی و خر فروشانه در زبان و ادبِ دری
75) خدا کنه که لالایم به خیرکُشته شوه
74) ...بد شگون کیست؟
73) کشف، بررسی و انتقادِ باورداشت های دیگران...
72) افغانستان کشوریست که عمده ترین صادراتِ آن پشم است!
71) زندگی ومـرگِ ما مــردم با هم شریک است
70) هزاران مادر درانتظار فرزندانِ بی بازگشت!
69) داشتنِ تخیل قوی هم مصیبت است!
68) هموطن من برمینای شکستهٔ غرورِ انسانی ات می گریم
67) زبان خالص و انسان خالص تنها در خیال خیال پردازان احساساتی وجود دارد!
66) عبادت غیر از خدمت خلق نیست
65) واین بزرگمردی که از جهان ما رفت!
64) چه گریه ها که برپیکرِاین انسانیتِ...
63) و اگر خورشید بمیرد!
62) آیا ما کشورِ را در قُمار مخالفت های سیاستمداران می بازیم؟
61) کُجـا کاری کندعــاقل که بارآرَد پشیمانی!
60) به خاطرِ کُشتار های بیرحمانهٔ کابُل و قندهار
59) ریشه های خشم وخشونت نسبت به زنان, قسمتِ دوم
58) ریشه های خشم وخشونت برضدِ زنان
57) تبصرهٔ بر یک نگارشِ
56) متاعِ کاروان خوابیده را دُزدان می برند!
55) بم گذاری های انتحاری حرام است
54) حیثیت و آبروی زنان را نباید بازیچۀ سیاست ساخت!
53) نگاهی براستنتاج های جناب مسعود فارانی از یکی از نگارش های من
52) چراغ دوست، کشتن چراغ را نمی پذیرد
51) جهنمی که اسرائیل درغزه آفریده است برای هیچ صاحب وجدانی قابلِ قبول نیست
50) برای تبــــــــــــــــــــــــــرزن
49) تلاشی در راه رفع سؤ تفاهم
48) زبان خالص و انسان خالص تنها نزد خیال پردازان وجود دارد
47) عــــــــراده ها باز رهسپار جنگند
46) چند تذکُر مختصر خدمتِ جناب روغ
45) یک عرضِ بسیار عاجزانه خدمتِ جنابِ اُستاد هاشمیان
44) هیــچ هیکل بی هیولا قابل صورت نشد...
43) پایگاه های امریکا در افغانستان
42) آیا اعضای ملل متحد در آن سازمان حقوق مُساوی دارند
41) آقای بلک ویل خوابِ خروج «آبرومندانۀ» امریکا از ویتنام را می بیند
40) جر و بحثِ علمی یا پولمیکِ سیاسی
39) عیب درپرنسیپهای اخلاقی است یا درعملِ مردم؟
38) بالاخره مردم برچه کسی باید اعتماد کنند؟
37) کشتیی بی بادبان وبی ناخدای افغانستان د ربحر خروشان و توفانزای سیاستِ امریکا، اروپا و منطقه
36) صدورِ دموکراسی فرقی با صدور انقلاب ندارد
35) یا بمیر یا جلو بیفت چنین است فرمانِ تاریخ
34) اسلام وایدیــــالوژی، آیا اسلام می تواند ِایدیولوژی باشـد؟
33) اشکی درعزای بلوغ ِ ملی
32) افغانستان را دریابید
31) اشکی در سوگِ هُرمُزد
30) نامۀ سرگشاده به جنبشِ ضدِّ جنگ
29) جهان با دورانداختنِ دالرمی تواند جلو بُش را بگیرد
28) جانورِِ زخمی خطرناک تر می شود
27) هرگزازمبارزه برضدِّ جنگ نباید احساس خستگی وماندگی کرد
26) تاج ِگُل ِجنگِ عراق
25) عدالت مُرده واویلا درین شهر
24) او اسرارِ خودرا به گور بُرد
23) غرب به تدریج خودرا می کُشَد
22) امپراتوری درحالِ سقوط است
21) ابرازِ سپاس وتذکُری مختصر خدمتِ جنابِ فاضل
20) بُش نیز همانند هتلر وبریژنُف درحالِ فرار است
19) بازهم تذ کُری خدمتِ جناب غلام محمد ناد ر
18) در مورد روش تاریخ نگاری کاندیدای اکادمیسین سیستانی
17) نا اُمیدی گورکی ازانقلابِ اکتوبر
16) همه چیز معروض به تغییر ودگرگونی است، به استثنای مغزهای متحجرمبتلا به ویروسِ ایدیولوژی
15) مردم سالاری یا روشنفکرسالاری؟
14) خــــــطرِ فاشیسمِ امریکایی
13) ایجادِ ثروتِ بی انتها برای همه، یا خون آشامیهای جوک آسا برای چند تن؟
12) به زنانِ زحمتکشِ افغان
11) این کشتی سرگردان وبی ناخدا به کُجا میرود؟
10) صحبتی دیگر در بارۀ زبان و زبانشناسی- بخش اول و دوم (اهدا به افغان جرمن آنلاین)
9) آیا داودخان به راستی توانسته بود که راهِ خویشتن را ...
8) صحـبـتـی دیگــر در بارۀ زبان و زبانشناســـی ( اهدا برای سایت افغان جرمن آنلاین )
7) از تفنگ سالاری تا مردم سا لاری راه درازی در پیش است
6) زاغــکی شامگـهی جلوۀ طاووسـی کـرد - صبحدم فاش ُشد آن راز زرفتاری چــــند
5) درسی خوب که پارلمان افغانستان از دیمو کراسی...
4) درسی از غوغای آبهـــــا
3) چرا امريکا به طالبان نياز دارد؟
2) جنگسالاری
1) یک دو درس عبرت آموز از تاریخ
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
استاد محمد اسحاق نگارگر در سال 1318 شمسی مطابق با 1939 میلادی در ام البلادِ بلخ در افغانستان دیده به جهان گشوده است.

بعد از فراغت از لیسه، تحصیلات عالی اش را در رشته زبان و ادبیات در پوهنحًی علوم بشری و ادبیات پوهنتون کابل به انجام رسانیده است.

بعد از فراغت از پوهنتون کابل نخست به صفت اسیستانت پروفیسور و بعد ها به حيث استاد در پوهنحًی ادبيات و علوم بشری تدريس نموده اند.

در سال 1984 میلادی از کشورش افغانستان مهاجرت نموده، و به پناهندگان هموطنش در کشور پاکستان پیوسته است. در آنجا با انجمن های خارحی کمک رسانيی غير دولتی همکاری ها داشته است. از جمله مدتی به تدريس زبان دری ، پشتو و انگليسی پرداخته ، زمانی هم به حيث مشاور تـدريسی همکاری نموده و گاهی هـم بالای طرح تدبـيـقی دستور زبان دری برای معلمان و طرح سواد آموزی صوتی برای شاگردان کار های ارجناکی نموده اند.

استاد "نگارگر" فعلاً درشهر برمنگهم انگلستان سکونت دارد و دیپلوم ماستری در تـدريس زبان انگليسی چون زبان دوم، از پوهـنتون همان شهر بدست آورده است. در انگلستان نيـز به تدريس زبان انگليسی و پشتو پرداخته و با راديوی بی بی سی نيز همکار بوده است.

مقالات و نوشته های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ زیادی از خامــه توانای این دانشمند گـرانمایه در جرایـد و نشرات مطبوعات داخـل و خـارج افغانستان به چاپ رسيده است. همچنان رساله ای پُر ارجی از ایشان بنام « نقد و تبصره بر جلد دوم تاريخ غبار» در شهرِ پشاور پاکستان به طبع گردیده است.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved