Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  کانون هماهنگی زنان افغانستان در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
13) فراخوان در مورد سالروز فاجعهٔ‌ (۲۸حوت 1393 مطابق به ۱۹مارچ 2015)
12) فراخوان مشترک:اگر از شهادت فرخنده درس گرفته ایدقانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنید
11) کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز فرخندۀ همبستگی ملی با زنان افغانستان»
10) تبصره ای بر نوشتۀ محترم مسعود فارانی
9) آیا امر سنگسار با شروط ومقرره لازمیی اسلامی...
8) گدی گک (نانځکه)داستان واره ای بر اساس یک قصۀ واقعی
7) کمپاین «حقوق زن در اسلام»از هشتم مارچ الی هشتم جون ۲۰۱۵
6) شربت گلۀ
5) هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان
4) هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان
3) اندیشه های شما در مورد کمپاین «تفکر، تحریر و عمل»
2) کمپاین تفکر، تحریر و عمل
1) اندیشه های شما در مورد زن
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
کمپاین «تفکر، تحریر و عمل» در بر گیرندۀ تفکر افغانها در مورد مسئلۀ زن میباشد. ایشان در نتیجۀ این تفکر در موارد مختلف زندگی زنان، مصیبت ها، توانایی ها، محدودیت ها و راه حل های آنها مقالاتی مینویسند و آنرا در وسایل اطلاعات جمعی به نشر میرسانند. هدف اساسی این کمپاین تنها تحریر نه، بلکه عمل کرد هموطنان در راۀ بهبود زندگی زنان کشور میباشد. و برای این کار کافی است تا هر یک فقط از درون خانه و کاشانۀ خویش آغاز نماید. البته عملی نمودن آن در سطح عمومی جامعه کاریست موجب ستایش و عامل پیشرفت جامعه و قطع انواع خشونت در کشور.
در نظر است تا این کمپاین همه ساله برای یک بار از هشتم مارچ (روز بین المللی زنان جهان) الی هشتم جون (روز همبستگی با زنان افغانستان) دایر گردد. این دومین سال است که این کمپاین برای مدت سه ماه با یک موضوع خاص به راه انداخته میشود. در سال 2013 هدف بررسی اوضاع عمومی زندگی زنان بود. در سال 2014 (حقوق زن در اسلام) عنوان این کمپاین میباشد.
سازماندهندگان این کمپاین که تحت " گروپ کاری کمپاین" گرد آمده اند، میخواهند به این وسیله زن افغان را با تمام جهات مثبت و منفی زندگی اش برای مدت سه ماه در محراق توجۀ مطبوعات قرار بدهند.
در ختم کمپاین نتایج آن در محاافلی که به مناسبت 8 جون ( روز همبستگی با زنان افغانستان) دایر میگردد، بررسی و منتشر میگردد.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved