Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  عبدالقیوم میرزاده در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
122) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت سی و یکم)
121) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت سی ام)
120) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست و نهم)
119) دسیسهٔ دیگر در راه است
118) کتاب زنان ومشکلات فرا روی شان درجامعهٔ افغانی (قسمت بیست و هشتم)
117) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست و هفتم)
116) کارآیی شفافیت در ادارهٔ کشور
115) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست و ششم)
114) چرا امریکا برای ما دولت سازی میکند؟
113) و اما مسئلهٔ خط دیورند قسمت سوم و پایانی
112) و اما مسئلهٔ خط دیورند قسمت دوم
111) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست و پنجم)
110) واما مسئلهٔ خط دیورند(قسمت اول)
109) جدیت مبرم و استوار دستگاه دیپلوماسی کشور هم کلیدی از مؤفقیت است
108) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست و چهارم)
107) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست وسوم)
106) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست ودوم)
105) بر پایی اتحاد نامقدس به قصد براندازی شیرازهٔ نظام کشور
104) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیست ویکم)
103) در برابرتیوری توطئه چه باید کرد؟
102) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت بیستم)
101) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت نزدهم)
100) حکومت مؤقت یا پیروزی خصم؟
99) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت هژدهم)
98) زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت هفدهم)
97) آزادی بیان
96) زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت شانزدهم)
95) وظیفهٔ مبرم ما برای نجات میهن
94) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت پانزدهم)
93) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت چهاردهم)
92) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت سیزدهم)
91) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت دوازدهم)
90) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
89) بربریت و وحشت محکوم است
88) بسیج عمومی مردم علیه طالبان - قاتلین مردم افغانستان
87) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت دهم)
86) ملت باید بر علیهٔ طالبان وحشی به پا خیزد
85) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت نهم)
84) اقدامات تروریست پروری زیر نام آزادی بیان
83) رسالت مبرم ما برای آگاه سازی مردم
82) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت هشتم)
81) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت هفتم)
80) روش های استعماری خلیل زاد و امریکا
79) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی (قسمت ششم)
78) بن بست مذاکرات دوحه، شک و تردید ها در قبال سفر عبدالله عبدالله به پاکستان
77) مذاکرات دوحه و انتظارات
76) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی(قسمت پنجم)
75) زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
74) نگاهی اجمال بر نقش احزاب سیاسی در افغانستان
73) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی( قسمت سوم )
72) ندای مادر وطن
71) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
70) کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
69) یکصدویکمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مبارک باد
68) اثرات زیانبار تحلیل ها و تبصره های ذهنی گرایانه در اجتماع
67) بلأخره خلیل زاد از بخشهای مستور توافقنامهٔ خویش با طالبان پرده برداشت
66) تاملی بر خبر هایی ترور خلیل زاد
65) تاملی در قبال مناسبات کشور ما با ایران
64) ایجاد دریچه نظریات در خصوص قاموس کبیر افغانستان
63) چرا ما با این همه بدبختی مواجه هستیم؟
62) شرکت در یک پروژه تحقیقی COVID-19
61) توافقنامه امریکا – طالبان برای صلح ویا تحمیل پروژه داعش – طالب در عوض کمپنی بلاک واتر
60) ازاین مخمصه چگونه میتوان نجات یافت؟
59) پیشینه و پیآمد قسم ناحق داکتر عبدالله
58) زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
57) مطالبهٔ زمان، مبرمیت اوضاع و حُکم منافع ملی در کشور
56) چند سخنی در بارهٔ دوستی و محبت
55) آیا ما ملت متحد هستیم؟
54) مختصری در باره ویروس کرونا
53) این ملت است که باید به شر افروزان نه بگوید
52) در باب پیام بزرگمنشانهٔ محترم انجنیر قیس کبیر
51) سیری در توضیح تعصب ، افراط گرایی، لجاجت، تقلید کور کورانه و پیش داوری
50) نگاهی به سَیْرِ اوضاع کشور
49) باز هم سخنی در بارهٔ تعصب
48) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت سی ویکم)
47) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت سی ام)
46) خشونت علیه زنان
45) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست ونهم)
44) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان( قسمت بیست وهشتم )
43) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست و هفتم)
42) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست وششم)
41) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست و پنجم)
40) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست و چهارم)
39) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست سوم)
38) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست ودوم)
37) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیست ویکم)
36) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت بیستم)
35) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت نزدهم)
34) جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی آدم کشان طالب
33) اوضاع بحرانی کشور
32) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت هژدهم)
31) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت هفدهم)
30) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت شانزدهم)
29) کی این آدمکشان را چنان شَجِیع ساخت که دیگرمردم ما هیچ جایی مصئون نیستیند؟
28) مصاحبه ژورنالیست المانی با اعلیحضرت امان الله خان
27) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت پانزدهم)
26) نظر اجمال بر نشرات جانبداربرنامه های بی بی سی فارسی
25) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت چهاردهم)
24) تجلیل سالروز استرداد استقلال
23) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت سیزدهم)
22) یاوه سرایی ترامپ برای ملت ما چه پیامی دارد؟
21) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت دوازدهم)
20) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت یازدهم)
19) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قست دهم)
18) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت نهم)
17) ملت، منافع ملی دولت ملت در افغانستان(قسمت هشتم)
16) چه باید کرد های امروز ملت افغان؟
15) چند سخنی در باب اعتراضات و راه پیمایی های اعتراضی در افغانستان
14) ملت، منافع ملی و دولت ملت در افغانستان(قسمت هفتم)
13) پاکستان و ادامه بازی شیطانی اش در قبال افغانستان
12) ملت، منافع ملی (قسمت ششم)
11) به جواب یک عده هموطنان عزیز ما در باره نقش اداره موجود کشور
10) ملت، منافع ملی (قسمت پنجم)
9) جنگ اطلاعاتی طالبان
8) طالبان اهریمن یا دشمن انسان و انسانیت
7) ملت، منافع ملی (قسمت چهارم)
6) ملت, منافع ملی
5) ملت منافع ملی دولت - ملت در افغانستان قسمت اول
4) ملت، منافع ملی، دولت – ملت در افغانستان (قوم یا قومیت)
3) تهدیداتی که از جانب قوم گرایان متوجه امنیت ملی کشور است
2) تآملی در باره تمایل به یک جانبه گرایی یا ذهنی گرایی
1) سیری در توضیح تعصب ، افراط گرایی...
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
عبدالقیوم میرزاده فرزند عبدالباقی میرزاده متولد ۱۶ عقرب سال ۱۳۳۶ خورشیدی در یک خانواده متوسط شهری در گذر کلوله پشته شهر کابل بوده و تحصیلات ابتداییه را در مکتب نمبر ۶ ، متوسط را در لیسه عالی نادریه و میخانیکی کابل و تحصیلات عالی را در فاکولته های انجنیری و اقتصاد پوهنتون کابل به پایان رسانیده و در ریاست دستگاه ساختمانی بنایی تا سمت مدیریت های ترانسپورت و پلان آن دستگاه ایفای وظیفه کرده است همچنان منحیث کادر حرفویی در شعب ناحیویی و ولایتی حزب وطن و معاون ریاست تشکیلات شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان و در وزارت امور خارجه افغانستان به سمت های مختلف تحلیل گر سیاسی و امور قونسلی و همچنان بحیث جنرال قونسل افغانستان در شهر پشاور پاکستان ایفای وظیفه کرده است. تحصیلات کارشناسی ارشد را دررشته معلم ادبیات وزبان هلندی در پوهنتون تیلبورخ کشور شاهی هلند به اتمام رسانیده و فعلآ بحیث معلم زبان هلندی در کشور شاهی هلند ایفای وظیفه میکند. و از سال ۱۳۷۹ بدینسو در غربت سرای کشور شاهی هلند زنده گی دارد. در کشور هلند برعلاوه ماموریت در اداره باستانشناسی و حفظ آثار تاریخی ایالت زیلاند کشور هلند و وظیفه معلمی و تر جمانی به کار های رضاکارانه کمک به مهاجرین منجمله افغانان برای فراگیری زبان و تسهیلات رهایش و تدریس فرزندان از بدو اقامت در کشور هلند تا کنون بذل مساعی داشته است. علاوتاً برای حفظ فرهنگ، زبان و سایر خصوصیات اتنیک افغانی در سال ۲۰۰۱ انجمن را بنام انجمن فرهنگی افغانان ایالت زیلاند تأ سیس و تا سال ۲۰۱۰ سمت ریاست این انجمن را البته با حفظ عضویت رهبری انجمن های افغانان در هلند نیز داشته و کار های مثمری را در عرصه های هنر، فرهنگ، آموزش زبان، سپورت و مصروفیت های سالم برای جوانان افغان و معرفی فرهنگ افغانی برای کشور میزبان انجام داده است. موصوف از جانب اداره شهر داری و ایالتی تحصیلات اختصاصی کار در امور اجتماعی و سازمانهای اجتماعی را در یونیورستی های اتریخت و امستردام کشور هلند نیز به پایان رسانیده است. موصوف از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ بحیث مدیر مسُول سایت اینترنتی « مهر »ایفای وظیفه کرده و از ایشان مقالات و تحلیل های متعدد سیاسی واجتماعی در باره اوضاع واحوال سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور ما افغانستان در رسانه ها داخلی و خارجی و همچنان در وبسایت مهر منتشر گردیده است. موصوف در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ م کتابی را بنام « ملت، منافع ملی و دولت ملت در افغانستان » نوشته و برای چاپ و نشر آماده کرده است که موصوف در این کتاب بنابر وضعیت نا هنجار سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور، افتراق و چاق شدن اختلافات گوناگون قومی، مذهبی، جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم، فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی سعی بلیغ بعمل آورده تا اولاً وضع کشور و ریشه این نا رسایی ها را با دور نمای تاریخی آن توضیح کرده و راه های برون رفت را برای مردمش نشانی داده است. او در این کتاب سعی کرده تا خصوصیت های اساسی و مشکلات فرار روی همزیستی، همدلی، همنوایی مردم ما را زیر یک چتر افغانستان شمول بنام مقدس افغان با کندو کاو نشانی کرده و برای مردمش معرفی کرده است.

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved