Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > الا بلا به گردن ملا  

مطالب تحریری فرهنگی: الا بلا به گردن ملا

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: Rana Khpalwakتاریخ: 4/2/2015
الا بلا به گردن ملا بلی- در بسیاری از حوادث نادرست ملا نماها و مردها دست دارند.فکر میکنم این قسم ملانماها و مردها را در این روزها به قدر کافی پشت و روی کردیم و باید هم بکنیم. ولی از خلأ دیگری که در جامعه افغانی جاگزير است و اشخاصی مانند قاتلین فرخنده را تولید میکنند نه باید چشم پوشی بکنیم. به حیث یک مادر میفهمم و هر روز میبینم چقدر تأثیر بزرگ بالایی تربيى اولادم دارم. و میدانم که مادران اکثرأ وقتى زیادتر از پدر با اطفال خویش میگذرانند. پس مسولیت آن مادر چی شد که فرزندش رحم و ترحم را نمیشناسد؟ بیعدالت میباشد، حقوق بشر را پایمال میکند، احترام به زن قایل نیست وغیره؟ آیا مادر آن زنى نیست که پسرش فرخنده را لتوکوب کرد؟ مردی که فرخنده را کشت، تنها "مذهبی" و "ملا" نبود- او اولتر ازهمه به گفتی عام بی تربیه بود. و یکی از بزرگترین مسول آن یک مادر و بلاخره یک زن بوده. مادری که میگوید "پسرم، جان مادر تو بنشین خواهرت برایت میآورد." با این یک جمله رول مرد و زن را تعین میکند. مادر باوجود زن بودنش نمیکوشد که عدالت در بین پسر و دختر برقرار باشد. جامعه افغانی اکثرا بچه طفل را نازى بیجا زیادتر و وصول های بشری کمتر میدهد. به سن بسیار کم طفل برخورد با دیگران رامیآموزد. از مادر، از بقیه اعضایی خانواده، از برخورد خانواده با همدیگر و بعدأ از اجتماع و از "ملاها".طفلى که به مدرسه میرود و از یک ملايى که از اسلام درست واقف نیست میآموزد، آیا مادر و یا پدر از این بیخبر است؟ آیا منحیث یک مادر این فرض نمیشود که تا قدر امکان از تأثیرات بیرونی بالایی اطفال ما آگاهی داشته باشیم؟ از اولاد خود بپرسیم چه چیزی از ملا آموخت؟ متعصفانه مادرانی هستند که قید يى جامعه و رسم و رواجهايى بی معناش میباشند، بیشتر در سیالى و شریکى، در غیبت و بدگویی، در انگشت گرفتن با دیگران، در مادیات و در سریال و تلوزیون مشغول هستند. بلی- باید پدرها و "ملا هايی" بیخبر را بکوبید، ولی زنی به حیث مادر و رول او را در جامعه سازی نباید فراموش کرد. بنأ ای مادر، نگذار پسرت شکاری جاهلان شود! نگذار او دستگیری رسمورواجهايى دوگانه شود! نگذار که او روند دور از بشریت کند! نگذار که او شاهدى لتوکوبى خانگی شود! نگذار که او خودرا بالاتر از خانمان بداند! نگذار فرزندت خدا نخواسته فرخنده يی دیگری را آزار شود. دوستش بدار و اگر واقعأ دوستش داری، او را مردصفت بساز! رڼا خپلواک
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ