Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > سوخت  

مطالب تحریری فرهنگی: سوخت

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 1/14/2015

سوخت

ذوق گلـــم ز عــالم دیــــدار یــــار ســوخت

شد دل اسیـر نغمــۀ غم در حصــار سـوخت

حـرف سیـــاه در ورق بخت من نــوشــــت

ارباب دل کـه تُــربتـم انـــدر مــزار سوخت

رفت و دلــم نشست بـه خـون در قفـــائی او

وز آتــش شــکیـب، ره انتظـــــار ســـوخت

تا جلـوه ای ز عارضش از خاطرم گــذشت

سر تا بــه پای این تنـم آئینـــه وار ســوخت

شـــوق تبســـم لبـش از ســــــر نمــــی رود

از شــعلـــۀ نـگــــاه دل بیقــــرار ســــوخت

مـــا را کجــاست جـــرأت پی هم زدن نفس

آئینــه دار هستـی من در غبــــار ســــوخت

آیم  چســان بـــرون ز هجـــوم مــــلال درد

کز آتشـــم کشیده بــــه سوز کنـــار سـوخت

گر لشکر غمش نـــه گـــذشته ست از دلـــم

دست دعای کیست که این پرده دار سوخت

«واهِب» ز گریـــۀ تــو دل انجمن گــداخت

لیکن نــه قلب سنگ نمــای نــگار ســوخت

10-05-2009

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ