Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > درد دل  

مطالب تحریری فرهنگی: درد دل

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: محمد عزیز، عزیزیتاریخ: 11/27/2014

بمناسبت قتل عام بیگناهان در پکتیا

بوسیلۀ گماشتگان دشمنان افغانستان

 

درد دل

باز ،بملت غم و ماتــم رسید

تحفۀ همسایه بما، بـَم رسید

 

نیست فقط هِدیه بهنگام عید

هرروزوهرهفته وپیهم رسید

 

قلب وطن دار بشد داغـــدار

زینگونه اخباریکه هردم رسید

 

غرقه بخون پکـتیا وپکتیکا

روز عـزا هفتۀ پُرغم رسید

 

خنده بلب چهرۀگلگون بغیر

قسمت ما دیدۀ پر نـَم رسید

 

آب وطن را ببرند دیگـران

لیک بما هیچ ویا کم رسید

 

برغــم وانـدوه وطــندار مــا

حیف که نه یارونه همدم رسید

 

روی سپید گشته هر دیو ودد

از آدم آنچه که بر آدم رسید

 

کاش به زخم دلِ ما ای«عزیز»!

از طرفی دارو ومـرهـــم رسید

پایان

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ