Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > تقدیر  

مطالب تحریری فرهنگی: تقدیر

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: سامیه اصیلتاریخ: 11/12/2014

تقدیر

خبر رسید که وصل تو در نصیب نبودم

مقررات و اصول مقدرات ستودم

دگر امید و سعادت به من نصیب نگردد

چو بار درد و غم هجر توست ضعف وجود م

قرار ها بگذاشتی چه وعده ها که نکردی

مگر که سخت به امید وعده هات نبودم؟

به هجر خویش نشاندی ززیستن برهاندی

چه ناله ها که نکردم چه درد ها نه سرودم

هزار می بکشیدم نکرد مست و خماری

که از شراب دو چشم تواست در رگ و پود م

بمیرم از غم و هرگز شکایتی ندهم سر

قسم به عشق اصیلم که خواستار تو بودم

سامیه اصیل
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ