Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > اندر باب حرف شین  

مطالب تحریری فرهنگی: اندر باب حرف شین

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: حنیف رهیاب رحیمیتاریخ: 4/3/2013
 

 

                                            اندر باب حرف (ش) یعنی شــــــــــــــــین


اکادمی حروف شناسی (کاوش! و پژوهش!) که از مدت شش ماه بدینسو در سرک شش واقع ششدرک به فعالیت آغاز نموده، در اثر تحقیقاتی که ذریعهٔ مایکروسکوب های شش شیشه ای و شش رُخهٔ شان در بخش کاوش! حروف انجام داده، درین اواخر طی گزارشی این نتیجه را اعلام نموده اند که حرف (ش) آشوب آفرین ترین و نا اهل ترین حرف در بین حروف الفبای دری میباشد و باید در مورد آن اقدامات شدید اتخاذ شود

در گزارش آمده : نامها و کلماتی که این حرف دران استعمال شده، اکثریت شان حاوی پیامها و معانی دلخراش و ناخوش آیند اند،این اکادمی یک لست طویلی از لغات دارای حرف شین را نشر نموده که درینجا صرف با نقل قسمتی ازآن توجه تانرا جلب مینمایم

مثلاً شب: که تاریک است و چه گناهای کبیره و صغیره نیست که در تاریکی شب انجام نمیشود

شرم: که اگر سیاستمداران از خدا و پیغمبر شرم میداشتند، افغانستان اینطور ویران نمیشد

شور: هم غذای نمکی برای صحت مضر است و هم شور و غوغا را هیچکس نمی پسندد

شورش: یعنی خود شورش که حاجت به تفصیل و تفسیر ندارد و در هر گوشه به وفرت دیده میشود

موش: حیوان مضر، شام: یعنی شروع تاریکی. کشتن و کشتار که ملاهای دال پرست پاکستانی در کشور ما آنرا جایز و در مُلک خود حرام دانسته اند، شیر یعنی حیوان درنده و پادشاه ابدی جنگل


شلغم: ترکاری بد نمود، پرباد و مسخره، شادی یعنی حیوان مقلد و تخریبکار، شوم یعنی شوم، شغال یعنی اَودر زادهٔ روباه مکار، شَلَه یعنی کسیکه قدرت و چوکی ره ایلا دادنی نیست، شوله یعنی پَلو که خراب پخته شود، شعله، شریر، آتش، شبخون، شاریدگی، رشوت......وغیره وغیره

این تنها نیست بلکه:؛

در قسمت دوم گزارش آمده: در نامهاییکه حرف (ش) دوبار تکرار شده از بد بدتر است و به توجه بیشتر نیاز دارد

بطور نمونه: شپش که از ناپاکی و رعایت نکردن نظافت پیدا میشود، شیشک یعنی مادر آل که در خوردی از ترس آن جگر خور از خانه بیرون شده نمیتوانستیم، شیشه که اگر بشکند بسیار تیز و برنده میشود یعنی شیشهٔ شکسته، ش ـ ش یعنی ادرار، شش که نزد بسیاری ها عدد نحس است، شمشیر که یک آلهٔ جارحه است،حشیش یعنی همین چرس وطنی، آتش فشان، تشویش، شورش، کشمکش........ وغیره وغیره که نام گرفتن تمامی آن، روز مارا بیگاه خواهد ساخت

این اکادمی ثابت ساخته که بیشترین این حالات، نامها و مصیبت هاییکه در بالا ذکر شد و دارای حرف شین است، بد بختانه در رژیم حاکم، درعملکرد دولتمردان و در جامعهٔ ما به وفرت دیده میشود

در بخش اخیر گزارش به استفادهٔ غیر مجاز و نامتوازن حرف شین اشاره شده که از طرف بعضی رسانه های جمعی از آن استفاده صورت میگیرد به این متن که:؛

؛؛ در گذشته ها در نشرات چاپی و رادیویی، حرف ش تنها در مواردی در آخر کلمات پینه زده میشد، که مصدر همان فعل معلوم میبود مثلاً در بالای مقاله ای مینوشتند: تتبع و نگار(ش) میرزا بیغم ویا شاعری از وز(ش) نسیم بهاری جذباتی و مرتکب سرودن قصیده ای میشد یا جوانی که لِنگ های دراز داشت، در مسابقهٔ دَو(ش) از دیگران تیز تر میدوید وبالاخره کسی در مسابقات پرور(ش) اندام، قهرمان میشد که در مثالهای بالا اصل مصدر، وزیدن، پروریدن، دویدن و غیره به همه معلوم بوده و شین بکار رفته درآنها صحیح شین است

این تنها مواردی بود که حرف شین را زحمت میدادند و برای تسهیل یک کلمه و جمله آنرا در آخر کلمات بخیه میزدند. ولی امروز در نشرات تلویزیونی که شب و روز بلا وقفه حتی در هنگام نان خوردن هم دَم نمی گیرند و در گوش شنونده ها پُف کرده میروند، از حرف ش سوء استفاده صورت میگیرد و آن حرف بی زبان را در آخر هر کلمه ای که پیش آمد، می چسپانند و با اختراع لغات جدید و بکر به اصطلاح فضل فروشی مینمایند

بطور نمونه در یکی از برنامه های شان شنیدیم که : ؛؛ بینش! و خوانش! اشعاری که بوسیلهٔ مولانای بلخی رومی شاعر نامدار و توانای ایران ببخشید افغانستان! سرایش! یافته قلب و جگر انسان را به سوزش! می آورد ؛؛


این اکادمی مطلبی از مطالبات! نشر شده از طرف تلویزیون (طابش!) یعنی سرزدن و بیرون آمدن! (شاید هدف شان تلویزیون طلوع بوده) را مورد ارزیابی قرار داده که نسبت اهم بودن آن، خالی از دلچسپی نخواهد بود که آنرا با شما هم شریک شوم:؛

؛؛ درهمایشی! که هفتهٔ گذشته در بنگله دیش دایر گردید روی چالش! ها و تنش! هائی که اخیراً در اثر گرمایش! هوا در بعضی نقاط آن دیش! که سبب زایش! امراض مختلف گردیده بحث شد و اعضای شرکت کننده علت زایش! و بالش! مکروب ها و باکتریاها را از اثر خورش! و نوشش! آبها و مایعات آبش! نا شده دانسته، به آفرش! یک فیصله سازش! نمودند تا منبعد اهالی گرانش! توجه شانرا روی مالش! و پالش! شانه ها، پس گردن و نشینگاه شخص بیمار افزایش دهند تا با گزینش! این شیوه از زایش! و بالش! بیشتر مرض جلو گیری شود، نالش! برطرف و خارش! تمام اعضای بدن آرامش یابد؛؛

در آرزوی کارها و تحقیقات بیشتر اکادمی حروف شناسی کاوش! وپژوهش!. والسلام

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ