Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > sher  

مطالب تحریری فرهنگی: sher

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: افغان جرمن آنلاینتاریخ: 8/16/2017
sher                  سلامونه نیکې هیلی د افغان جرمن ویبسایټ کارکونکو چلونکوته خدای د وکړي چی روغ او جوړ خوشحاله خوښ وسي ګرانو موحترمو ستاسو له ویبسایټ نه زه ډیر خوند اخلم هره ورځ یی ګورم خوسوسن د شعر برخه یی زما ډیره خوښیږي ما په پښتو ژبه کې بی هد په زړپوری ښه شعرونه نظمونو تراڼې لیکلي دي د وطن لپاره د افغانانو د یواولي د سولی اشتۍ لپاره وروسته له د غواړم په پارسي دري ژبه کې هم د وطن لپاره د افغاناو د یوالي لپاره وليکم د خدای سنا صفعت ذکر د دري په شعرو کې وکړم دا یو ډیره جاله خبره دی چی زما مورنۍ پلرنۍ ژبه پښتو دی ولی زه په پښتو شاعري کې د خدای سنا صفعت ذکر قوالي شعرونه نسم لیکلی خو په دري پارسي ژبه کې د خدای ډیر په زړپوری سنا صفعت ذکر قوالي شعرونه لیکم زه په د افتخار کوم چی زه یو پښتون یم او پارسي دري شعرونه لیکم تاسوته د خدای حجر سواب درکړي چی دا ویب سایټ مو جوړ کړی او د مظلومو افغانانو غږ وچته وی موحترمو زمی یو سو شعرونه درلیږم که نشر یی کړی ډیر به خوشحاله شم پرده چی مظلوم افغانان خوند تر واخلي وسلام ذبيح الله شريفي    متن ؛ خدا ؛ ج تا به کی باشد این ناله وه بد بختي فغان خدا تا چي وخت باشد ګریان یی مظلومان خدا هیچ جا عدالت نیست زور بالا یی زور هست چیرا هست این ګوریسنګي توشنګي در جهان خدا رحم ترحوم هیچ جا نیست وهشت قتل قیتال زیاد شود مثل هیوان یی وهشي میکوشد انسانرا انسان خدا دین مذهب را فراموش کرده همه دوست دارد پیسه پیدا کونه خیلی انسان ها هستن پیروان یی شیطان خدا تیکنالوجي علم تعلیم پیش میروه ولی انسان خدا را فراموش میکونه به این خاتیر ذبیح الله هست فریشان خدا شاعر ؛ ذبيح الله شريفي    متن ؛ خداجان چرا جریمانه شودم ؟ خدا جان در ملکی دیګران دیوانه شودم دیل بوریدم از همه اینجه بیګانه شودم نمی بینم خوشيرا غم یی حجران در دل دارم شبو روز خاب نه دارم خیلی نازدانه شودم میثل برګ یی خزان خاک خاکیستر شودم اوفتادم از دیوار یی خوشي دانه دانه شودم من هم نمی خواستم هینجوري شوم خدا جان چرا هینجوري جریمانه شودم این بد دعا یی کي بود که اوطن دور شودم مه ذبيح الله خیلی پریشان ویرانه شودم شاعر ؛ ذبيح الله شريفي    متن ؛ بتو میګویم دلبرجان ؟ از کابل جان کوچ کردي مره فراموش کردي بتو میګویم دلبرجان نکو فورسان از دلم پاره پاره شود از غمی ججران از هر کس فور سان میکردم چي شودي شب وه روز میکردم ګیریان هیچ کس نبود کی میکردم برایش شیکایت دل دلم می ګوفت سبر کون خدا هست مهربان ذبيح الله کی چي سرم ګوزشت خبرداره از دلم تنها شاعران  شاعر ؛ ذبيح الله شريفي متن ؛ یا الله بګو ای دیل نه شو فریشان یا الله بګو دور شو از وسوسهای شیطان یا الله بګو هر خوشي هست در عبادت الله اکبر به خدا جان یا الله بګو سنا صفعت ذکر خدا را به عجیزي به ګیران یا الله بګو چي جور می شه از این غم های دنیا به خداوند یا قوربان یا الله بګو شاعر ذبیح الله کامیابي یی اخیرت هست کی در انین جهان یا الله بګو شاعر ؛ ذبيح الله شريفي     متن ؛ ای دل تو کوجا هستي ای دل تو عاشوق خدا هستي غرق درعبادت وه دعا هستي از خوشي داري ګیره میکوني مسروف در ذکرو سنا هستي نه داري غرز به هیچ کس بی خبر از دنیا هستي عیش نوش لیزت دنیا را فراموش کردي تو کوجا هستي ای دل به ذبیح الله بګو ایم روز اینقدر خوش چرا هستي شاعر ؛  ذبيح الله شريفي      متن ؛ عاشوق شودي ای دل مبارک غم هایت عاشوق شودي ای دل کار جور کردي برایت عاشوق شودي ای دل زندګي یی عشوقان خوار و ځار هست می شي ملامت عاشوق شودي ای دل در عاشوقي ګوم میشه شب و روز خابها می شي بد بخت عاشوق شودي ای دل خدا برایت خیر پیش کنه نه کو فرواز هایی بی جا هچ وفقت عاشوق شودي ای دل یک بار بشنو اشعار یی ذبیح الله را پور هست از نصیحت عاشوق شودي ای دل شاعر ؛ ذبيح الله شريفي    متن ؛ یار تو هستي انتخاب دلم یار از دست تو هست کباب کباب دلم یار نکو اینقدر ظلم سیتم سرم از دستی تو هست در خون غرق مهتاب دلم یار ديشب خاب میدیدم که باهم یکجا میشویم بیا به هقیقت بدل کونیم این خاب دلم یار تو شو از من من میشم از تو دیګر چي می خواهي از این بی چاره غریب دلم یار ذبيح الله میکنم سر و جان فیدا یی تو قسم سره ت مینوشم شراب دلم یار شاعر ؛ ذبيح الله شريفي    متن ؛ قتیت چند ګفتار دارم از دیستی تو دیلم پاره پاره هست در دل غم یی بیسیار دارم هو ای یار یی جوان یک لحظه پیشم بیشن قتیت کار دارم تا به کی از پیشم میکوني دوري قتیت چند ګفتار دارم مقبول زیبا هستم دیګه چي می خواهي چشمی خومار دارم سرت ایفتخار میکنم ذبیح الله که تواری یار دارم شاعر ؛ ذبيح الله شريفي   متن ؛ از دلم بیا پروانه یی من بیا بیا خبر نداري دلبر جان از دلم کجا بودي دیده نمی شودي سرم چي ګوزشت نکو پورسان از دلم ګیله یی بسیار در دل دارم از تو خون می چیکيد به قران از دلم امید داشتم به خدا نا امید نه شدم می برا مد سدا ناله وه فیغان از دلم ذبیح الله مه عاشوق یی یار یی خود هستم خبرداره شاعران از دلم شاعر ؛ ذبيح الله شريفي      متن ؛ یار یخن پاره پاره دیوانه شوي یار از هم دور بی ګانه شوي یار نه کو نازی بسیار به لیازی خدا از ترفی خدا جریمانه شوي یار کاش در نصیبی من بی چاره شوي من شمع تو فروانه شوي یار بیا همرایم دست بتی به خوشي بنوش شراب یی عشق مستانه شوي یار ذبیح الله تو از من شو من از تو میشم مثل ګل در اغوشم دانه دانه شوي یار شاعر ؛ ذبيح الله شريفي متن ؛ ای یاری شکاري باز امدي پوت پوت نیګا می کوني به شيکار امده یي بګو ای یارکی ګل به چي کار امده یي در دلیت چیست بګو سری دیوار امده یي من نیستم دیګران باز ای دل اظار امده یي ذبيح الله چي می خواهي هز من به چي ګفتار امده یي این اولین شعر دري پارسي من است شاعر ذبیح الله شريفي      سرليک ؛ شعر متن ؛ د مینانو قاشوقانو د زړه حال ؟ عاشوقان تل دربدره خوار او ځار وي زړونه یی چی راوسپړی غار غار وي دوۍ له عضله بی نصیبه بد قیصمته وي زړونه یی د مینی په جال کې ګیریفتار وي لکه وزرماتي مرغان تړپيږي په ځمکه له فروازه وي ولیدلي زړونه یی نا قارار وي نه لري خوبونه د شپې ورځی وي نا راحته په خایالونو فکرونو کې به ډوب تر سحار وي شاعر ذبيح الله عاشوق د خپل رب سبحان دی تل یی له عبادت دعا سنا سفعت سره سر او کار وي    سرليک ؛ شعر متن ؛ اله به راشم ګولی چی لیونی رسوا شم اله به راشم ګولی چی ویښتان می شپین شي بوډا شم اله به راشم ګولی پریږده چی د بیلتون خزان می وسي چی خاوری هیری تالا والا شم اله به راشم ګولی چیری لری ځم لی تانه چی ښه پردی پردی شم درنه چی ملنګ د دنیا شم اله به راشم ګولی تاته د مبارک وي د خوشحالو نه ډک ژوند زه چی ستا غمو کې موبتلا شم اله به راشم ګولی دا به یی عضل کې لکلي وي داسی ګیله په کار نه دی زه ذبيح الله چی برباد تبا شم اله به راشم ګولی ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي    سرلیک ؛ شعر متن ؛ خدای دی زر راوله مسافره ستا غمونه وکړم که غمونه د دنیا وکړم اوس دی زه پوښتنه له چا وکړم دا به یی لیکلي وي ازل کې هم داسی زه یمه بد بخته ګیله له ځانه که له تا وکړم شپی می وي شوګیره نه راځي خوبونه ډیره چی شم تنګه لیږ زره ژړا وکړم له هر ترپ غمونه دي زه یمه یواځی په د حال کې به څنګه زه چاته خندا وکړم نور دی په خدای سپارم چی ته به وی څه حال کې ذبیح الله خدای دی زر راوله زه به درته دعا وکړم    سرليک ؛ شعر متن ؛ د مسافرو په یاد چیری به یی خوندی د دیدن ارمان کوينه الله مسافر مه وژني خاونده د مسافرو مړي ډیر بی قدره وينه هر څوک وي تی ازاد کړې د حجران له بنده هي څوک په رزا له وطنه نه ځي د غریبۍ د نوم ورک شي ټول مسافر راولی وطن ته سر بیلنده زما خیالي جانان هم مسافر د بل وطن دی خدای خبر اوس به چیری ګرځي لالوانده زه یی چی اورم رنضور زړګی می په ټکور شي د شاعر ذبيح الله شعرونه ډک دي له پنده ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي    سرليک ؛ شعر متن ؛ جانان نه راځي ما ګل ورته ساتلی جانان نه راځي ریبار می ورلیګلی جانان نه راځي د ښایست یی میثال نه شته زړه یی رانه وړی له ګلونو ښکلی جانان نه راځي خدای په فیرست جوړکړی ډیر نازنین دی هغه نازولی جانان نه راځي خدای خبر په څه حال کې به وي چی چا دی غولولی جانان نه راځي خدایه دا د مینی کیسه سومره وږده شوه ذبیح الله هغه بل وطن ته تللی جانان نه راځي ویناوال اولیکوال ذبيح الله شريفي    سرليک ؛ شعر متن ؛ خوله به کله اسانوی ته چی دا ښایسته سترګې په رنجو توروی زړه می ولی ورانوی له مودو راهيسی مونتظیر یم خوله به کله اسانوی بیا یی څه کوم چی پس له مرګه په ما ځان قوربانوی هم دا یی وخت دی لاس دی راکړه لیلا ته چی سالو کې مخ پټه وي ما ولی فریشانوی راځه کلکه وعده وکړه ته زما شه زه به ستا شم ته چه موسکۍ شی ما ذبیح الله د ښکلا ته هیرانوی ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي    سرليک ؛ شعر متن ؛ لیلا لیلا لیلا لیلا زه ځار شم له تا لیلا سترګی راپورته کړه په ناز او ادا لیلا مسافرۍ په زړه رنضور کړم دا رنضور زړه می ټکور کړه د سرو شوڼډو په موسکا لیلا مخ د تجلې کوي پورته کړه سور شال له مخ نه له سپینی سپږمۍ نه ښایسته دی ستا د مخ ښکلا لیلا ڼن ستا د ښایست او د ګلاب د ګل یو بل سره مسابقه دی ستا د ښکلي ښایست جوړه نسته په چاکې ولله لیلا بلا د واخلم په افغاني لباس کې سمه ښاپیرۍ ښکاری زه ذبیح الله درنه لوږۍ سپیلنۍ شم درته وایم ریښتا لیلا ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي    سرليک ؛ شعر متن ؛ زړګیه هروخت یی راته مه یادوه ؟ د سرو شوڼډو موسکا مه یادوه توری زلفی د لیلا مه یادوه زړګیه ولی نه تر سبریږی  هغه مغروره بی وفا مه یادوه بی وره یی سوزولی یمه نوم د مینی بیا مه یادوه د خدای لپاره بس کړه نور هغه راته سبا او بیګا مه یادوه ذبیح الله دا چی کوی کبر په ما په غزل کې د هغې ښکلا مه یادوه ویناوال او ليکاول ذبيح الله شريفي   متن ؛ هلکه واده وکړه له ماسره هلکه مورته به می ووایم مینه لرم له تاسره هلکه یوه جرګه راولیږه زمونږه کور ته وکړه مشوره دی له کاکا سره هلکه په هغه دغه می مه غولوه جانانه مینه په ریښتا راسره وکړه هلکه زه به ستا شم ته به زما شی نور څه غواړی قولو وفا رسره وکړه هلکه ذبيح الله زړه او نا زړه مه کیږه کوزده په ښکاره برالا راسره وکړه هلکه ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي سرليک ؛ شعر متن ؛ د کوچیانو کډی بار دي کوچیان ځي کته نینګرهار ته وی الله کډی بار دي لیلا اخلي روسختونه ژاړي بیا وښان کتار کتار دي خدای خبر اوس به چیری وي د کوچیانو کډی په لار دي خواره نصیبه دا د څه وکړل عاشوقان تل خوار او ځار دي موبارک د شه غمونه زړګیه اوس اوره د ذبیح الله ټپې که اشعار دي     سرليک ؛ شعر    سرليک ؛ شعر متن ؛ د غمو له لاسه په دنیا کې ډیر زړونه پری پری دي د غمو له لاسه یو ته نه یی چی سترګی د سری دي د غمو له لاسه لاړ شه وګرځه دنیا کې یوی خوا دی خوا په خپله به هیران شی په دنیا کې عجیب شان ته نخری دي د غمو له لاسه ډیری میندی شوی بوری خیالي ځونان لاندی کیږي له خاور په ټوله نړۍ کې د خوارانو غریبانو ناری دي دغمو له لاسه ډیر ډوب دي د پاني دنیا په عیش او نوش کې خبر نه دي له خدایه له چا هیری شوي د پیغمبر مشوری دي د غمو له لاسه ډیر له شیطان سره ملګري شوي غواړي دا ښکلي دنیا ورانه کړي په بم اتومونو ذبیح الله ډیر زړونه زری زری دي د غمو له لاسه    سرليک ؛ شعر متن ؛ هر انسان ټول جهان خپه خپه دی ؟ سپینه سپږمۍ ده ډوبه په وورو کې اسمان خپه خپه دی هر خواکې دي د مظلومانو چیغی دي جهان خپه خپه دی د دنیا په هر ګوټ کی شخړی شور ماشور جنګونه دي د زړه وینی ورته خوري وښیار انسان خپه خپه دی چی له ډیره خیاله به یی کاږه وړل ورمیګونه د دغو ښکلو ځوانانو ورځي جنازې قبرستان خپه خپه دی ناګهانه تندر شو ګلی را غله تالا والا یی کړل د باغ ګلونه له ډیره غمه باغوان خپه خپه دی دا بعضی خلکو نه هیر شوی خدای دین مذهب دی دوۍ ته په قسم شاعر ذبيح الله جان خپه خپه دی ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي      سرليک ؛ شعر متن ؛  زما د بابا د وطن ؟ جیږ جیږ یی غرونه دي زما د بابا د وطن خړ خړ یی کورونه دي زما د بابا د وطن صفتونه یی ډیر دي کوم یو به یی ستایم شنه شنه یی باغونه دي زما د بابا د وطن خلک یی میڼناک دي په اخلاس کوي مینه رنګا رنګ په کې سیلونه دي زما د بابا د وطن پسرلی یی ساری نه لري هي چری خاټول ریدی ګل د ګلاپ یی ګلونه دي زما د بابا د وطن ذبیح که یوارته د ولید بیابه یی هیڅ کله هیر نه کړی تور سور شین یی د بیرغ رنګونه دي زما د بابا د وطن ویناوال او ليکوال ذبيح الله شريفي
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ