Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > رجمه : نعمت الله « سروری » اطفال سالم ضامن فردای سالم  

مطالب تحریری فرهنگی: رجمه : نعمت الله « سروری » اطفال سالم ضامن فردای سالم

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نعمت الله سروریتاریخ: 9/10/2015
ترجمه : نعمت الله « سروری » اطفال سالم ضامن فردای سالم مردان بالغ و هوشمند امروز که نقش رهبری جهان و طبیعت را در دست دارند ، همان اطفال معذور و معصوم دیروز بوده اند . با این تعبیر ، فلسفهُ خلقت و تکامل طفل باید در محراق توجه ُ بزرگسالان قرار گیرد و ضرورت پرورش سالم آنها را به عنوان مهمترین فاکتور زیربنایی زندگی ، مرعی دارند . دین اسلام مربیان ، مسؤلان ، پدران و مادران را مجاب می سازد که با نرمی و ملاطفت تکلیف سنگین شانرا در قبال تاُدیب و تربیت اولاد وطن با حسن خلق ، انجام دهند . در حدیث شریف آمده است : « خدا رحم کند پدری را که معاون و همکار پسرش باشد در نیکویی با خودش » امام محمد غزالی می گوید : « کودک امانتی است در نزد پدر و مادر و قلب پاک آن گوهری است گرانبها »با چنین ارزش فوق العادهُ که طفل در استحکام و بالندگی آیندهُ هر جامعه دارد ، با درد و اندوه فراوان باید اذعان داشت که طفل افغان در مسیر تاریخ سرگذشت تلخ و غمناکی را در تنگناهای بحران هویت ، فقر ، مرض و سوء تغذی ، آوارگی ، محرومیت و معلولیت حتا اعتیاد به مواد مخدره تجربه کرده و در بسا موارد مظلومانه شکار راکت های کور ، بمباردمان و یا طعمهُ ماین های زیر زمینی شده و متاُسفانه جان های شیرین شانرا از دست می دهند . حکایت رنج و محرومیت اطفال زجر دیدهُ کشور ، داستانی است بس غم انگیز که هیچ ارزش و ثروتی قادر به جبیرهُ آن نمی باشد . اکنون قطعه شعری از سروده های شاعر و نویسندهُ معروف جمهوری چک « یان پیلارژ » در پیوند با اهمیت موضوع ترجمه نموده ام که امیدوارم مورد قبول خاطر واقع گردد : ایستگاه تقویت در اینجا هستیم تا چلچراغ جاده را روشن کنیم و اطفال را از مسیر طغیا ن حوادث دریا بگذرانیم دراینجا هستیم تا سایهُ یاُس را ، به امید فردا روشن کنیم و بر سرشت افتخار انسان ، برگ دیگر رقم زنیم * **** تامجمر اشتیاق های از دست رفته را با ترنم صوت غم انگیز تنهایی مردم و بر سیطرهُ الفبای سواد محرومیت که ایستاده اند بالای بام موج لغزنده * **** تا سرحد بی اعتنایی را عبور کرده ، احساس کنیم و زخم نا حق دیگران را از خود بدانیم برای کشت گندم و گردش چرخ آسیا تا آرد سفید گندم ، شعر نان را زمزمه کند ***** از پارچه های ذوق آدمی در زمین و درهوا ساختمان جهان را با موزاییک حوصله بنا نهیم و عطش کهن و فروخفتهُ مردم به صلح و سلم را برای رهروان پیاده ، بال پرواز آماده کنیم ***** نگذاریم کرهُ زمین ما به سوی فساد باز گردد نگذاریم باغ پر میوهُ خانهُ ما ، ویران شود نگذاریم راکت های بیگانه ، اشعار و تصاویر کودکان را پاره کند و نگذاریم خاموش کنند چلچراغ های سر جاده را ***** ما همه با یک زبان مشترک همدیگر را در می یابیم علامت دوستی ما ، برق اعتماد و پیروزی است این کرهُ آتشین را بسان غنچهُ لاله در گلبن امید نگهداریم و به خاطر صفا و صداقت در زمین و در افق پیکار کنیم
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ