Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > خشم طبیعت  

مطالب تحریری فرهنگی: خشم طبیعت

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: رسول پویانتاریخ: 3/3/2015

 

 

بهـار میهـن مـا بـدتـر از زمـسـتان است    

به هر طرف نگری غارت گلستان است

کجـاسـت رحمـت رحمـان و یاری ایـزد    

عـنان قهـر طبیعت بدسـت شـیطان است

 

ز بـرف آب گـوارا شـود بـه جـو جـاری

ولی بـه سینۀ ما نـوک تیغ و پیکان است

 

به ماه حـوت گیاهان ز خـواب بر خیزند   

 برای مردم ما خواب مرگ وتوفان است

ز خشکـسالی دوران وطـن شـود ویـران    

 زخشم بهمن و سیلاب، دل هراسان است

 

به سـوگ مردم پنجشیر و بامیان و تخار

دوچـشم اهـل وطن مثل ابر گـریان است

 

ز ظلـم طالـب و قهــر طبـیعـتـم حـیـران    

که هر دو اوج مصیبت بلای دوران است

فـساد و جهل و تعصب که می کند بیداد    

همه زسستی ایمان و ضعف وجـدان است

 

طبیب رفته بـه خـواب عمیق خـرگـوشی

بهرطرف مرض ودردوغم فراوان است

 

دل وطـن شـده چـون دامن شفـق خونین    

سـر شکستۀ مردم به روی سـندان است

جفـا و ظلـم و سـتم تـا بکی بـود جـاری    

گهی ز خشم طبیعت و یا ز انسان است

 

مکان رنج و عــزا و بـلا شــده مـیـهـن

که سـوز سینۀ بریان و آه و افغان است

 

پایان
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ