Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > درد عشق  

مطالب تحریری فرهنگی: درد عشق

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: سیده سیدتاریخ: 12/28/2014

تو رفتی وغم تو عاشقانه در سرا پای وجودم مـاند

چـو لالــه داغ عشقت در تمام تـــار و پــودم مــاند

 

تو رفتی و نه از بُستان، نه از بلبل خوشم آید

دلـم آتش شـد و خاکستر و تنها ز دودم مــانـد

 

غــم عشقت سرا پای مرا مـی سوزد و دانـم

چو مجنون در بیابان رفته فریاد و سرودم ماند

 

خـدایـا بهر چه بر مـن چنین ظلم  و جـفا کردی

که از دلـدار کـردی دورم فقط آه و دردم مــانـد

 

خــدا یا بـاز ده بر مــن نگار خوش لقایــم را

نجاتم ده که لطف تو فقط راه گشودم مانـد

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ