Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > سخنان بزرگان دربارۀ‌ خيانت  

مطالب تحریری فرهنگی: سخنان بزرگان دربارۀ‌ خيانت

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نبیل عزیزیتاریخ: 12/10/2012

سخنان بزرگان دربارۀ   خيانت

 بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است. اسكار وايلد

 كودكان اعتماد مي كنند، زيرا هرگز شاهد خيانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ مي دهد كه اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم.  بوبن

 ترديدها به ما خيانت مي كنند، ما را از تلاش به دور مي سازند و از پيروزي هايي كه به احتمال زياد نصيب ما خواهد شد محروم مي سازند . ويليام شكسپير

 ترديدهاي ما خائناني هستند كه با ايجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز مي دارند و در نتيجه، سبب مي شوند كه نتايج دلخواه را به دست نياوريم . ويليام شكسپير

 شترها خائن هستند؛ هزاران كيلومتر راه مي روند، بدون اينكه هيچ نشانه اي از خستگي در آنها نمايان شود. سپس ناگهان به زانو درمي آيند و مي ميرند.

 اسبها كم كم خسته مي شوند و هميشه مي داني چقدر از آنها توقع داشته باشي و چه زماني ممكن است بميرند. پائولو كوئيلو

 نتيجه ي فريب و رياكاري، نااميدي و اندوه؛ و راه خيانتكاران، دشوار است . فلورانس اسكاول شين

 هرگز ترديدي به خود راه ندادم كه همه بر من خيانت مي كنند و باز هر بار هم كه خيانت مي كردند غرق در شگفت مي شدم  . فرناندو پسوا

 ا يراد، خيانت، سوءظني شادمانه و ميل به تمسخر، همگي نشاني از سلامت است و هر امر بي قيد و شرطي، نشاني از بيماري .نيچه

 اگر به فردي كه سابقه‌ي خيانت كاري دارد، راه داديد، بسيار مراقب باشيد كه جايتان را نگيرد . جفري كروكشنك

 حيله و خيانت، بيشتر از اشخاص ناتوان سر مي زند.   لارشفوكولد

 هر كه خيانت ورزد، دستش در حساب بلرزد. ؟

 هر كس كه به راز ديگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشايد مانند آن است كه به خيانت و فساد آلوده شده است .  ؟

 هرگز معتقد مشو، هرگز پيرو مشو، هرگز بخشي از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خيانت مكن اشو

 راستي، امانت است و دروغ گفتن خيانت.  بوذرجمهر

 در وجود هر يك از ما خائني بنام خودخواهي وجود دارد كه فقط در برابر تملق و چاپلوسي نرم مي شود. پل والري

 اگر كسي يك بار به تو خيانت كرد، اين اشتباه او است و اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد، اين اشتباه تو است. دالايي لاما

 نخستين خيانت، جبران ناپذير است و از طريق واكنش زنجيره اي، خيانت هاي ديگري را بر مي انگيزد كه هر كدام از آنها ما را بيش از پيش از خيانت    پيشين دور مي كند  .ميلان كوندرا

 از زمان كودكي، پدر و آموزگار مدرسه براي ما تكرار مي كنند كه خيانت، نفرت انگيزترين چيزي است كه مي توان تصور كرد. اما خيانت كردن چيست؟

 خيانت، از صف خارج شدن و به سوي نامعلوم رفتن است  .ميلان كوندرا

 نفرين بر او كه با بدكاري كه به اندرز خواهي آمده همدستي كند. زيرا هم رأيي با بدكار مايه ي رسوايي و گوش دادن به دروغ، خيانت است  . جبران خليل جبران

 فرق بین دشمن وخاین اینست که خاین، آن انسان دوروی است که ظاهرش با باطنش هزار درجه فرق دارد در حالیکه دشمن با یک چهره و آشکارا دشمنی  میکند. ماچوتایلندی

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ