Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > انشعاب معنی  

مطالب تحریری فرهنگی: انشعاب معنی

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 10/1/2014

انشعاب معنی

روز تا روز من ز خود، در خویش نابود میشوم

همچـو رنگ خـامه بیش از پیش نـــابــود میشوم

عــالــم فـقـــرم، جنــونــم هســـت استغنــــای من

از غنـــــا در دامـن درویش نــــابـــــود میشـــوم

بس رســـایــی میــکنــــد آواز جــــانـــم در گـلـو

با صـــدای خود بـه ساز خویش نــابــود میشــوم

بـا قنــاعـت پـی گــرفتــم راه و رســـم عشــق را

زین سبب در معنــی هــر کیش نـابـــود میشـــوم

هـــر قــدر در انشعاب معنی ام کـــوشـــد عـــدو

آنقـدر ای هسـت نیـک انـــدیش نـــابــود میشــوم

زخــم گلگـونــم منــزه از عفـونت هـــای پـوست

چهـره پـوشــم کــز دم هــر نیش نــابــود میشــوم

«واهِبـا» در من فشـــار بیخــودی از حـد گذشت

از خـودم بر گشته و در خـویش نــابـــود میشـوم

14-10-2013

هالند

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ