Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > انتقال قدرت در افغانستان!  

مطالب تحریری فرهنگی: انتقال قدرت در افغانستان!

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نسیم اسیرتاریخ: 9/30/2014

م. نسیم اسیر                                                                                           30/09/2014

ملک الشعرای افغان ها در هجرت

بالآخره پس از انتظار طولانی و طاقت فرسای مردم صبور و غیور وطن و بازی های پشت و روی پرده، قدرت از آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، به آقای اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب جدید افغانستان متمدنانه انتقال یافت و امید واری هایی را بار آورد.  

 

به آرزوی موفقیت های مزید مردم شریف وطن شعری پیشکش می کنم:

 

صبح دگــر دمـیـد، ببینم چه می شود

بــا عـالــم امید، بـبـیـنــم چه می شود

از پشت ابرهای ضخیم و سیاه صبح

خورشید سرکشید، بـبـیـنـم چه میشود

 

گفتند روز شادی عـیـد است پیش رو

اینست روز عید، ببـیـنـم چه می شود

جمعیتی به کرسی قـدرت گرفـته جاه

با وعده و وعید، ببـیـنـم چه می شود

 

با شـیـوۀ تـمـلـق و طــرح مجامـلــــه

پشت و کمر خمید، ببینم چه می شود

فصل بهار وحدت و یاری و هـمـدلی

تابـیـد، با نـویـد، بـبـیـنـم چه می شود

 

گـویـا  ز طرف بـاغ  و گلستان آرزو

باد خوشی وزید، ببـیـنـم چه می شود

یعنی دو دل بهـم شد و با عهد دوستی

برقی از آن جهید، ببیـنـم چه می شود

 

رفت آن مصایبی که برادر، ز همدگر

ترسیده می رمید، ببـیـنـم چه می شود

یا هر یکی به فکر مقام و هــوای جاه

پیوسته می غریـد، ببیـنـم چه می شود

 

با استخاره گر نشود، با دعـای خـیـــر

حضرت چُفی دمید، ببینم چه می شود

نازم به مردمی که پی حفظ نام وننگ

غـازی شد وشهید، ببیـنـم چه می شود

 

ما را (اسیر) هـر سخنی شـاد می کند

با این سر سفـیـد، ببـیـنـم چه می شود

 

م. نسیم (اسیر) 29 سپتمبر 2014 میلادی

فرانکفورت

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ