Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > تـــرا مــی پــرســتم  

مطالب تحریری فرهنگی: تـــرا مــی پــرســتم

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: ولی شاکرتاریخ: 9/22/2014

 


ترا میپرستم

تــرا ای خاک افغان مـی پرسـتم

ترا ای بهـتر از جان می پرسـتم

 

گـل هــر سنگ قـلـب کـوهسارت

به هـر باغ و گلستان می پرستم

 

بدان که دشتهای خشکت ای یار

قسم بـا چشم گـریان می پرسـتم

 

اــگر افـتـاده ام  در شام غـربت

تــرا بــا نــور ایمان می پرسـتم

 

مرا با عشق تو پیمان چه کار است

ترا بی عهد و پیمان می پرستم

 

مپنداری که “شاکر” بی وفا بود

تــرا آبــاد و ویــران می پرستم              افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ