Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > توفان دسایس  

مطالب تحریری فرهنگی: توفان دسایس

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: رسول پویانتاریخ: 9/4/2014

 

 توفان دسایس

 به قصر فـتـنه سـیاسـتمدار دیگر نیست

بغیر چـور و چپاول شـعار دیگر نیست

 

بلای زشـت سـیا می خـورد صداقت را

وفا به وعده و قول و قرار دیگر نیست

 کجاست عشـق  و صفا در دل هـنر آخر

بـه واژگان و قـلـم اعـتـبار دیگر نیست

 

بـدام عـشـق سـیاسـی مکـن دلـت را بند

که جز دروغ و ریا انتظار دیگر نیست

 ازیـن ستمکده اسـطوره ها دیگـر رفتند

شـکـوه و دبـدبـۀ شهـریـار دیگر نیست

 

ندیده چشـم غـزالان بجز تفنگ و خون

به خطه ای که بغیر شکار دیگر نیست

 به روی مـردم آزرده دل ز شش جانب

به غیر سـیل فسـاد و فشار دیگر نیست

 

ز بیـم وحـشت قـتـل و قـتـال در مـیهـن

به جز روان پریش و فگار دیگر نیست

 

 به کشـتزار جنوب و به دره های شرق

بغیر چـرس و سـم کوکنار دیگر نیست

 

چـونان کینه بـه نـام نـژاد و دیـن کردند

که حبَ میهن و عشق دیار دیگر نیست

 مکـن تجـارت نـام جهـاد و قـوم و قبیل

که ایــن معـامـلــۀ پـایــدار دیگر نیست

 

ز ظلـم و فـتـنۀ همسایگان چـرا پـرسی

بجز موشک [1]و بم انتحار دیگر نیست

 اگـر بـه بحـر دسـایس به چنگ گردابیم

به ایـن تلاطـم تـوفـان کنار دیگر نیست

 

کسی که در دل امـواج خـون خنده زند

دریـن زمانـه بـه غیر انـار دیگر نیست

 مخوان قصۀ چـوپان و گرگ بـر مردم

بگوش دهکده جز نیش خاردیگر نیست1-در زبان فارسی ایران (موشک) به (راکت) می گویند و (موشک انداز) به (راکت انداز) که نه تنها در افغانستان و در زبان دری ما معمول و مفهوم نیست بلکه زیبا هم نیست و جسۀ بزرگ و ویرانگر راکت را اصلاً نمی رساند. (و.ا. نوری ادیتور پورتال)

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ