Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > به مناسبت نود و پنجمین سال استرداد استقلال  

مطالب تحریری فرهنگی: به مناسبت نود و پنجمین سال استرداد استقلال

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: شیما غفوریتاریخ: 8/20/2014

 

 

آزادی

به مناسبت نود و پنجمین سال استرداد استقلال

وطن عزیزم افغانستان

 

 

چل چـــراغ  او نگـــردد رهنمای زنـــدگی

تـا به قـلـبــم شـمـع آزادی نگــــردد مشتعـل

 

گر مرا قمچین کند چون طفل نادان دیو نفس

کــی توانــم لاف آزادی زنــــم بـا اهـــل دل

 

کسب آزادیست مشکل، حفظ آن مشکل تر است

تا به کــی بـی فکر و علم، از پی گـفتار دل

 

گر وطـن در جهــل باشد، ملتش آزاد نیست

ملت جاهـــل شـود در طول تاریخ مضمحل

 

گر دل من صیقل از بغض و جفا کاری نشد

کـی تـوان از دیگــران طمع وفـایی محتمـل

 

گر ز من ها ما نگردد هـیـزم خود گشته ایم

مـن زنـم آتش به تـو، تو جان من را متصل

 

فـخـر افـغـان زیستن  در کلـبـۀ آزادی است

ساز بهر کلبه اش از اشک و الفت، آب و گل

 

**********

********

******

*****

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ