Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > عشق و امید  

مطالب تحریری فرهنگی: عشق و امید

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: رسول پویانتاریخ: 8/11/2014

                                                                                         11/08/2014

عشق و امید

 زندگی مرگسـت بی عشـق و امیـد                 

کـی تــوان در یـأس بار تــن کشید

عشـق نیروی تـن و جـان و دلست                 

 بی امـیـد و عـشق بـودن مشکلست

بـازکـــــن اُرســـی، ز بــاغ آرزو                 

 دور بیفگـن حالـت بی رنگ و رو

شعـر پر شور و غـزل آغـاز کـن                  

 فصـل نـو آخـر بـه میهـن بـاز کن

بر جـوانان آیـه های یأس مخـوان                  

شـعـر دلـتنگی برای کـس مخـوان

از انــــار آمـــــــوز آئــیــــن ادب                 

 با دل خــون خـنــده می آرد بـلـب

یـاد گیـر از شــاعــران بلـــخ پـنـد                 

 «زهر باید خـورد و انگارید قند»

عشـق را تا رابعـه با خـون نبشت                  

 ز بـرای عاشـقان شـد سـرنوشـت

عشـق را با وصل آذیـن می کـنیم                   وحــدت کامــل تـدویــن می کـنـیم

عـشق میهـن شـوق حـرکـت آورد                  

مـرده را از نـو بـه حـرکـت آورد

ریـشــۀ ظـلـم و سـتـم را بـر کـنـد                 

جنگ را در پـیـش مـردم سـر کند

خــائــن و فـاســـد را رســوا کـنـد                 

ره بــه تـطـبـیـق عـدالـت وا کـنـد

رأی مـــردم بـازی حـکّام نیـسـت                 

  بهـر چـوکی از بـرای نـام نیسـت

نیست جنگ مذهـب و قوم و نژاد                  

 حکـم دیکـتاتـوری و طـرح فـساد

رزم مـا بـا تـشنگان قـدرت اسـت                  

 از بـرای اتّـفـاق و خـدمـت اسـت

زیـر تـیغ ظلـم رفـتـن نـا رواسـت                   عاجزی و صبر با ظالـم خطاست

خـصــم مـا فــرزنــد آدم می کشـد                 

آرزو و عشــق بـاهــــم مـی کشـد

می ربایـد از دماغـت شـور عشق                  

 می کُشد در دل هـوای طور عشق

ســـر ز نیـروی خــرد خـالی کـنـد                 

 جــان و تــن مـاشـیـن حمـالی کنـد

گـر سـتمگـر وحـشـت و بیـم آورد                 

 آتــش و پـــولاد و دژخــیـــم آورد

تخـم یأس و کینـه پاشــد در وطـن                 

خــار کـارد در دل بــاغ و چـمــن

نقشـه هــای شــوم شیـطـانی کـشد                 

گــه عـیـان و گـاه پنـهــانـی کـشـد

دل ندارد شـکـوه از کـردار خصم                 

چـون نباشد مهر ما در کار خصم

مـا بـرای همـدیـگـر یـاری کـنـیـم                 

ملک و مـردم را غمخـواری کنیم

گـر نبـاشــد در دلـت عـشـق نگار                  

 در نیـابـی جــذبـۀ شـــهـر و دیـار

دل بـه یـاران ریـایـی خـوش کنی                  

 طـبع را افـسـرده و نـاخـوش کنی

جـای عـشـق و آروز یـأس آوری                  

 آنـچــه بـر مـا رفـت واپـس آوری

خامه در دسـت سخنورخنجراست                   قـدرتش افـزونتراز زوروزراست

حـرمــت و قــدر قـلــم را نـشکنید                 

 دســـتِ آزادِ عَـلَـــم را نـشــکـنـیـد

قلب بی مهروطن سنگ وگل است                  زنـدگی بی عشـق دور باطل است

 

عشـق و امـیـد و خـرد جـاویـد باد

در سـپهـردل مـه و خـورشیـد بـاد

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ