Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > نماز عشق  

مطالب تحریری فرهنگی: نماز عشق

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: قیوم بشیر هرویتاریخ: 5/22/2014

نماز عشق

به  شهر مهر و وفا سجده گاهِ  یاران است

نماز  عشق  و محبت  برای   جانان است

شکوه و شور و نوا ، همچنان  صفا  دارد

بنازم  آن  دلی  کو  رهنمای  انسان  است

به  آب  دیده  و  بغضِ ِ  گلو  چه  پنداری

که هرشکسته دلی زخم دست  پنهان است

کسی  که  رازِ  محبت   ز دل  نظاره  کند

برای   دیدن  جانان  به  چاه   کنعان  است

دریغ    مدار   محبت    که   دلنواز   بود

دلی  که  عشق  نداند  همیشه ویران  است

بیا  به  کعبهِ  دل  یک  طواف  جانان  کن

که ناله های « بشیر» ازگزند دوران است

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ