Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > اعدام جوانان افغان در ایران  

مطالب تحریری فرهنگی: اعدام جوانان افغان در ایران

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نسیم اسیرتاریخ: 4/1/2014

 

 

اعدام جوانان افغان در ایران

 

دو هفته پیش، خبر درد آور اعدام دو نوجوان افغان، به اتهام قاچاق مواد مخدره در ایران، تکان دهنده ترین خبری بود که باز از ورای رسانه ها بگوش همه رسید.

 

به نظر من این اعدام ها بیشتر انگیزۀ نژادی و مذهبی دارد نه قاچاق مواد مخدره.  و این عمل خون آشام ترین عملی است که از طرف رژیم آخوندی ایران در برابر دیگر اقوام و مذاهب، از جمله اتباع افغانی که اکثراً از روی اجبار و به امید و اعتماد به دولت ظاهراً اسلامی، به آن رژیم پناه می برند.

 

این پناهندگان مظلوم افغان غافل از آنند که چه بلا های غیر مترقبه هر یک شان را تعقیب می کند، حتی به سرحد اعدام های غیرعادلانه که ما همیشه شاهد آن بوده ایم و می باشیم. و خانواده های جوانان در سوگ جگرگوشه های شان بر گلیم مصیبت می نشینند.

 

خواستم این درد جانکاه و بی پایان را به زبان شعر به دردمندان بی وسیله وطن که ازین بی عدالتی ها داغ ها بر دل دارند، تقدیم کنم :

       

 

اعدام جوانان افغان در ایران

 

 

بــاز هنگامـه ای بــه دوران است

سـخــن از درد قـــوم افغـان است

 

قــوم افغان کـه سال ها، به ســتـم

مــی کـشــد بـــار دشـــمـنـان دژم

قـــوم افغان کــــه داســــتـان دارد

هـم ز خود، هـم ز دیگـــران دارد

قـــوم افـغـان کـه در تـمــام جهـان

ســر فـراز اسـت و نخـبـۀ دوران

دسـت افــتـاده، داســتان گــشـتــه

هـمـــه بـازیــچـۀ جـهـان گــشـتــه

بـــــــه بـــلا هـای روز، دربندنـد

بـــه جــفــای زمـــانــه پـیـونـدنـد

گــــاه در قـــیــد انـتـحــاری هـــا

گــــاه  در راه بــــم گـزاری هـــا

کـشـتـه دشــمـنـان خــــون آشـــام

تلخکام و عــدوست شیــرین کــام

گـــاه طـالـب بــلای زنـدگــی اش

مـرگ خیزد به جـای زندگی اش

شـــده بـــازیـچـــۀ ستـــم کــاران

مـی کشــد جــبـر دست جـبـاران

 

درد افـغـان ز حــد فـراوان است

رنــج اعـــدام هـا در ایران است

 

کس نــدانـد گـناه چیست و کــدام

نــوجـوانان چــرا شــونــد اعـدام

ایــن گـروه سیـاه پـــوش خبـیـث

که به هـر جمله بــا هـزار حدیث

می فـــریـبـند خـــلــق عــالـم را

بــــر مـــذلــت کـشــــنــد آدم را

یـارب ! ایــن دستگاه شـیـطـانی

که پُــر است از امام و روحانی

ایــن خـبـیـثــان ماجـرا جــو را

جـامــه پوشان پست بــد خو را

انــدکــــی شــیــــوۀ شرافـت دِه

فــکـــر و احساس آدمــیـت، ده

 

م. نسیم ( اسیر)

22 اپریل 14م

فرانکفورت

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ