Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > به آسیب دیدگان بدخشان وفاریاب وجوزجان  

مطالب تحریری فرهنگی: به آسیب دیدگان بدخشان وفاریاب وجوزجان

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: ع.ا.عزیزیتاریخ: 5/4/2014

به آسیب دیدگان بدخشان وفاریاب وجوزجان

 

استغاثۀ بدربار الهی برای آسیب دیدگان بدخشان - فاریاب وجوز جان

**************************************************

یارب به سوز درد دلِ بینوا ببین

بر کشتگان تیر بلای قضـا ببین

 

افتــاده اند هــر طرفی خلق سوگوار

بر زخمیان بی حد وبی دست وپا ببین

 

مجروح ودرد مند ، وپریشان وبی پناه

بی آب ونـان و البـسه وبی دوا ببــین

 

بر آنکه داشت کلبه گکی ازگِل وکلوخ

ماوای آن خراب وچو گــَردِ هــوا ببین

 

بسیـار مرد و زن وبسی طفــل خرد سال

اجساد شان بخون غنوده چو رنگ حِنا ببین

 

یارب بر آنکه چشم امیدش بدرگهت

با دید اشکـــبار و بدست دعــــا ببین

 

 

یارب ! به بنــدگان گنهــکار وشرمسار

بر چشم عفو خود بهمه ای خدا! ببین

 

بر خلق فاریاب وبدخشان و جوزجان

با لطف خاص ورحمتِ بی انتها ببین

رو بر درت  نموده « عزیزی» چوسائلی

حـاجت روا توئی و بر این یک گـــدا ببین

پایان

------------------------

روز شنبه ساعت 19:04

13 ثور سال 1393 هجری شمسی

مطابق به : چهارم رجب سال 1435 هجری قمری

برابر به : 03-05-2014 میلادی

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ