Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > ندای مرده تقدیم به قربانیان بدخشان  

مطالب تحریری فرهنگی: ندای مرده تقدیم به قربانیان بدخشان

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: عبدالرحمن پژواکتاریخ: 5/3/2014

ندای مرده

در آن سپهر که در روز آفتابی نیست
سراغ ماه به شب، جز خیال و خوابی نیست

به خضر گوی به ظلمات آن فریب مخور
درین بادیه امید هیچ آبی نیست

بگو به تشنه لبان شراب آزادی
شراب و آب کجا؟! مژدۀ سرابی نیست

ستاره ها همه بیدار و دیده ها بازند
در آسمان هجر چشم نیمه خوابی نیست

کجای شهر که میخانه ها نگشته خراب
ولی به کوی خراباتیان خرابی نیست

خبر بگیر که امید مرده یا زنده است
درون سینه ام امروز اضطرابی نیست

ز گوشمال زمانه مترس و نغمه سرای
که ترس بزم دگر در خور ربابی نیست

شگفت نیست درین کوهسار سرمه اگر
ندای مردۀ پژواک را جوابی نیست.

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ