Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > کی هست آن بت من  

مطالب تحریری فرهنگی: کی هست آن بت من

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 5/1/2014

کی هست آن بت من

کی هست آن بتی کز من ربـوده خــواب مرا

خیـال صحبتش از من گـــرفتـــه تــاب مــرا

کی هست آنکه بـه یــادش دلم به لـرزه فتـــد

تبسـمش دو بـــاره میـــدهـــد شبــــــاب مــرا

کی هست آنکه نشستـــه است در رگ جـانـم

گـــرفتـــه جـای زمین، مـــاه و آفتــاب مـرا

چـه کرده یک نگهش در ذرات جــان و تنم

کـه از ســـرم کشـــد دود دل کبــــاب مـــرا

ز چیست این همه امیـد و آرزو بــــه دلــــم

که داده مستی و خـوش لــذتی، عـــذاب مرا

چـی بــود در سخـنش تــا نشست روی لبـش

تغییر داد بـــه هــــر جملـــه انتخـــاب مـرا

کنون رسیـده ام من «واهِبا» به نقطه ای کاو
کند بـه یک نگــه تعبییر رمز خــواب مـــرا

01/04/2014

صالحه وهاب واصل

هالند

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ