Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > هفت ثور وهشت ثور  

مطالب تحریری فرهنگی: هفت ثور وهشت ثور

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: غفور امینیتاریخ: 4/26/2014

هفت ثور وهشت ثور

 

میهنِ ما شد خراب ازهفت ثور وهشت ثور

ملتم شد درعذاب ازهفت ثور وهشت ثور                               

گشته معلولین ومعیوبین بسی درچند سال

بی شمار وبی حساب ازهفت ثور وهشت ثور                                     

شعله های جنگ شد روشن درست ازآن زمان

بی گناهان شد کباب ازهفت ثورو هشت ثور                                      

ملتِ بیچاره شد با عالمی خوشباوری

سنگِ زیرِ آسیاب ازهفت ثور وهشت ثور                                         

اینکه شد آغاز قتلِ بیگناهان دروطن

روشن هم چون آفتاب ازهفت ثور وهشت ثور                                                

وعده ها بهرِ فریب وحرف های بی عمل

هردو بودی چون سَراب ازهفت ثور وهشت ثور                                                        

صلح بهرما زبس نیرنگ وحرفِ بی عمل

کی شدستی راهیاب ازهفت ثور وهشت ثور                                                   

آن یکی را وعده ی نان ولباس وخانه بود

آن دیگر نامِ حجاب ازهفت ثور وهشت ثور                                                   

هرکه آسیبی بِدید ازمردو زن پیر وجوان

بی حجاب وبا حجاب ازهفت ثور وهشت ثور                                                

هردو را وارونه گشتی درعمل حرف وشعار

ملتم درمنجلاب ازهفت ثور وهشت ثور                                            

گر نمایم هَجواز امروز وازپاروپِرار

بگذرد ازیک کتاب ازهفت ثور وهشت ثور                                                   

دولت موجود بشکستانده ریکاردِ همه 

با عملکردِ خراب ازهفت ثور وهشت ثور                                                     

جوی خون وبوی باروت است دراین چند سال

ارمغان وبازتاب ازهفت ثور وهشت ثور                                                      

 

                                                           هفت ثور۱۳۹۲ سویدن
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ