Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > دربزم عشق  

مطالب تحریری فرهنگی: دربزم عشق

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: سمیع الدین افغانيتاریخ: 4/25/2014

دربزم عشق

 

واګر ان چشم جادويش مرا اندر نظر دارد

بخال هندويش اين دل فغان وناله سردارد

 

حريم عشق بې پايان کجا داند جنون عشق

نګاه مست ان ماهرو قمار مال وسر دارد

 

خراب قامت سروې شدم هرګز ندانستم

که اين سودای خوبرويان هميشه چشم تردارد

 

بدی ساقی شراب ناب کمی درمان کند دل را

به يادی انکه نامش درخراب  دل اثر دارد

 

به بزم عاشقان هرګزنه يابد راه ان سنګدل

که از دنياي ماهرويان وعشقش کی خبر دارد

 

سروری زندګی درعشق پاکې خوش دلان زيبد

که از مهرو وفا در دیر خوبان بال وپر دارد

 

به عزم راسخ ،مهرش بدست ارم دلی او را

کنم رامش به صد منوال اګر هرچند شرر دارد

-----------------------------------

 

١٧  - ١١   -  ٢٠١١ 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ