Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > احمد علی کهزاد  

مطالب تحریری فرهنگی: احمد علی کهزاد

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: غ. کاکرتاریخ: 4/7/2014

زندگی نامه ها

 

احمد علی کهزاد

احمد علی کهزاد فرزند محمد علی خان از قوم تاجک افغانستان در هفتم ثور سال 1287 در شهر کابل دیده به جهان گشود. وی طفل ذکی کنجاو بود در سن هفت سالگی دانشهای متداوله روزگارش را با شوق و ذوق زیادی فرا گرفت تحصیلات ثانوی و عالی خود را در لیسه های شهر کابل بدرجات عالی به انجام رسانیده بودند .قریحه و استعداد نویسند گی و نگارند گی در وجود وی بهنگام دانشجوئی آهسته آهسته جوانه زده و رشد می نمود از این استعداد وی برای بار اول ژورنالیست وطنپرست و مبارز راستین کشور مرحوم محی الد ین انیس واقف گردید. و استاد کهزاد را در این زمینه تشویق و ترغیب به نوشتن نمودند.

کهزاد در سال 1308 ش در حالیکه شاگرد مکتب بود اولین مقاله خود را زیر عنواد "وطن پرستی"بزبان فرانسوی نوشت . با {موسیوکول} که مصروف و مامور تعمیر گنبد ارگ شاهی بود عملآ بحیث ترجمان فرانسوی شروع بکار نمود که ار عهده آن بخوبی بدر شده و مقامات دولتی با توجه به ا ستعداد اش، بعداً وی را در سال 1310 ش بحیث ترجمان فرانسوی {دارا لتحریری شاهی} و بد نبال آن با باستان شناسان فرانسوی که بخاطر تحقیقات از خرابه های تاریخی شهر سیستان افغانستان بکابل آمده بودند توظیف کردند. استاد کهزاد بحیث یک محقق ژرفنگر و تاریخ نویس چیره د ست اولین بنیاد کانون باستان شناسی را در کشور اساس میگذارند. و برای روشن شدن و اثبات تاریخ پنجهزار ساله کشورش با قبول زحمات توان فرسا با عدم دسترسی بوسایل فنی کاوش و پویش ، آثار و بازمانده های تاریخی ر ا از دل خاکها سیاه کشور با ابزار وسایل ناچیز در گرما و سرما و دوری از فامیل با هیات خارجی ، بعضآ تنها به ولایات و دور ترین نقاط کشور سفر می نمود و مانند یک فرد عادی به کاویش آثار تاریخی می پرداختند که در نتیجه ده ها و صد ها آثار گرانبهای باستانی را از د ل خاک سیاه بیرون کشید وافق بینش و نگرش شانرا تا ژرفنای تاریخی کهن کشور ما میرسانید . حاصل و بازتاب آموزنده فرهنگی و تاریخی از این سفرها ی استاد در گوشه و کنار کشور ده ها و صد ها مقالات علمی ، تحقیقی و تاریخی است که بهترین ماخذ و منابع برای باستان شناسان داخلی و خارجی محسوب میگردد. شادروان استاد کهزاد بعد از چشیدن تلخی ها و سرد مهری های زمانه به بزرگترین کار علمی و فرهنگی د ست زدند که عبارت است از نوشتن اثر ناب و بی بد یل آن یعنی نگارش "تاریخ افغانستان" انتشار این کتاب در دو جلد در سال 1325 ش از تلاشها وپژوهش ها ی ماند گار و بی سابقه وی است. که توانست این کتاب برای نخستین بار سلسله منظم تاریخ کهن کشور را از باستان زمان تا ظهور د ین مبین اسلام در افغانستان بصورت مفصل و پربار باز گو نماید که در تاریخ نویسی معاصر کشور این امر بی سابقه و بی نظیر بوده است . رنگ و رونق دادن به موزیم ملی ، تاسیس انجمن تاریخ افغانستان ، مجله آریانا ، نوشتن د را مه تاریخی بنام {اسکندر در آریانا} کتاب در عرف و عادات افغانها بزبان فرانسوی ، ا فغانستان قدیم و معاصر ، بزبان ایتالوی و هنر قدیم افغانستان مقاله علمی و تاریخی ( فروغ فرهنگ ) از نمونه های برجسته خدمات فرهنگی وی در جهت معرفی تاریخ و فرهنگ کشور میباشد.

 

ا ستا د کهز ا د بار ها در کنفرانسهای ملی و بین ا لمللی د ر داخل و خارج کشور شرکت کرده و جوایز ها ، نشانها و مدالهای متعددی را نصیب گردیده است . وی عضویت انجمن علمی جهانی را نیز دارا بود .

 

سرانجا م این مرد سخن و قلم به عمر ( 75 سا لگی ) در ( سو م قوس سا ل 1365 ش ) به جاویدانگا ن پیوست

 روحش شاد باد

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ