Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > یاسمین بهــار، شعر از بیدل  

مطالب تحریری فرهنگی: یاسمین بهــار، شعر از بیدل

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نبیل عزیزیتاریخ: 3/22/2014
 

یاسمین بهــار

 

صبــح کشـور میـوات، یاسمین بهــار است ایــن

بــوی نــاز می آیـد، جلــوه گــاه یـار است ایـــن

 

نشئـــه، اوج هــا دارد؛ عیش، فــــــوج هـا دارد

عشق، موج هـا دارد؛ بحــر بی کنــار است این

 

ابــر، شوق می بـارد ؛ سبــزه، حسن می کارد

سنگ هــم دلی دارد، طرفه کهسار است ایــن

 

گــر گل از چمــــن رویـــد یا نفس سمــن بویـــد

دل بـه دده می گـــوید:«رنگ آن نگار است این»

 

خرّمی جهان پیراست، جوش گل قـدح پیماست

رنگ و بو همان برجاست،بی خزان بهار است این

 

نقش جـوهـــر کــامــل کیست تـــا کند بــاطـل؟

این چـراغ و این محفــل فضل کـردگار است این

 

کام دل گُـــل دامـــن، آرزو  طـــــــرب خـــرمـــن

چشم بیـدلان روشن، مـــزد انتظـــار است ایـن

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ