Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > نیستان مـزامــیـــر  

مطالب تحریری فرهنگی: نیستان مـزامــیـــر

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: رسول پویانتاریخ: 1/7/2014

                                                                                

       نیستان مـزامــیـــر[1]

 

نـمـی‏ دانـم چـرا از گـردش ایـــــام دلگـیرم

نخوردم شهد نوشینی ولی از نیش‏غم سیـرم

 

دلـم را می‏ گـزد هـردم سموم نیش کبــرایی

همی پیچم به خود از درد دل اما نمی ‏میـرم

 

شمال سرد غربت غنچه‏ هـای تازه را افسرد

نیاسـودم دمی در سـایـه‏ سـار نخــل انجـیرم

 

نیامد فـرصتی تـا کــام دل گیـرم ز دلـداری

نشـد آرامـشی در روزگاران نـــفـس ‏گـیـرم

 

وطن در آتش جور و فساد و فتنه می‏سوزد

کسی پیـدا نشـد تـا برگشـایـد رمــز تدبیــرم

 

بـه زنجیر سـتم پیچـیده طـفـل آرزو یــاران

نشد بالا خروشی از شکست قفل و زنجیرم

 

به دنیایی که نورعقل و دانش مرد میدان شد

هواخواهی ندارد بعد ازین بشکسته شمشیرم

 

بـه امـید طلا تا کـی نشـینی در دل اوهـــام

نتـابــــد پرتوی بـیرون ز تارسـتان اکسیرم

 

نیامــد آرشـی بـار دگـر در خـطۀ خورشـید

که برعرش و سماوات افکند هنگامۀ تیـرم

 

خروشی برنخیزد گر ز اوراد کهــن یاران

نــوای تـازه پیـچــد در نیـستان مـزامـیــرم

 

**** 1- «مزامیر» کلمۀ عربی است به معنی سرود ها و اشعاری که با نی نواخته می شوند. و به مجاز هر نوع سرود. در ادبیات زبان های دری و پشتو هم استفاده می شود و مقام ارجمندی دارد. « آتشی از سوز عشق در دل داوود بود**تا به فلک میرسد بانگ مزامیر او» (سعدی) [ادیتور][1]

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ