Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > اشکباری  

مطالب تحریری فرهنگی: اشکباری

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: احمدشاه رفیقیتاریخ: 1/1/2014

                                                                         

اشکباری

هموطن درکشور خود سـوگـواری رابـبـیـن

در عــزای بیـگنـاهــان اشکبـاری رابـبـیــن

صد بهاران گل بخـاک افتــاد از جور خـزان

ســرنــوشـت گـنـگ آمـال بــهـاری رابـبـیـن

ازپـدر فــرزنــد وازمــادر جــدا شـد کـودکش

درفـــراق هـمنــوایــان بیـــقـراری را بـبـیـن

گشـت نـامـوس وطـن بـربـاد ازدسـت خسـان

دعوی ناموس ونـنگ وغـمگسـاری رابـبـیـن

خون ناحق دروطن جاریسـت ازنیــرنـگ خصم

هــرطـرف ازخـون مـردم لاله زاری راببین

گــرنـدانــی مـلـت مـا را چــــه داده انــقــلاب

مرمی وگور وکفـن بــا زخــم کــاری راببین

میکـنـد اظهــاربـامـن دوسـتی آنخـواجه لیک

میزند راکت بـه فــرقـم، دوسـتـداری رابـبـیـن

آنکه جیبش خالی از نوت صدی بُـد ســالـهـا

حــال درهـرجـیـب اونـوت هـزاری رابـبـیـن

بـی وقــاروآبـرو گـشـــتـیــم گـرنــا بـــاوری

رَو بــه کـمـپ بـیـوه هـاوبـیـوقـاری رابـبـیـن

پــاسبـان مــا ا گـر بـینـد کـه بــاشـد بــاز در

مـی بــرد امـوال مـارا پهــره داری رابـیـیـن

بردهانـش روزه وچشمش به نامـوس کـسـان

مال مــردم میخورد ایـن روزه داری رابـبین

عـیـد آمـد بـی عـزاو سـوگ نـبـود خـانـه ای

در عـزای رفـتـه گـان این سوگواری راببین

عـیــدآمــد مـن جــدایــم ازحضــور دوستــان

در شـب ودر روز عـیـدم اشکــباری رابـبین

آبروی خلق بـربـاد اســــت درخــاک دگـر

آتـش طعـن رقـیـب وبـیـوقــاری را بـبــیـــن

ملک آتشـریـزومـا بـا پـا یـمـردی سـاکــنـش

از وطنخـواهـی بکشـور پـایـداری رابـبـیــن

نرخ روزافزون اشیاء شهریان راخسته کرد

بـی خبـر بـودن زنـرخ وشهـرداری رابـبیـن

میگریزد از گرانی خلـق سـوی مـلک غـیـر

نیمی هـم ازبـیـم راکـت بـیـقـراری رابـبـیـن

در دفـاتـراخـتـلاس ورشـوه خواری را نگر

در ادارات این همه بی بنـد و بـاری راببین

عقدهٴکارت نگـردد وا بـه ( ِبیـن روی خدا)

زر پـرستـان رابـگـو روی هـزاری رابـبین

قهــرمـان گـوینـد ایـنجــا قـاتـلان خــلـق را

بـر سـرصـدرش مـدا ل ا فـتـخـاری راببین

گرچه گـردیـده زبان آزاد، عـیـب کـس مکـن

خـامشی بگـزیـن وضع اضطراری را ببین

کــردگــارا رحـم کــن بـــر مــلـت آواره ام

از یتیم وبیوه در هرگـوشـه زاری رابـبـیـن

هـاتـفـی مـیگـفـت درگـوش دل وجانـم شبی

ای مسـلمـان راه ورمـز رستـگـاری راببین

از نفاق وجنگ ومـاومـن حـذر بـایـد نـمـود

زانپس ازما ای( رفیقی) کامگاری راببـیـن

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ