Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > آزادی  

مطالب تحریری فرهنگی: آزادی

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: شیما غفوریتاریخ: 8/20/2013

 

آزادی

 چل چـــراغ او نگـــردد رهنمای زنــــدگی

تا به قـلـبــم شـمـع آزادی نگــــردد مشتعـل

 

گر مرا قمچین کند چون طفل نادان دیو نفس

کــی توانــم لاف آزادی زنــــم با اهـــل دل

 

کسب آزادیست مشکل، حفظ آن مشکل تر است

تا به کــی بی فکر و علم، از پی گـفتار دل

 

گر وطن در جهــل باشد، ملتش آزاد نیست

ملت جاهـــل شود در طول تاریخ مضمحل

 

گردل من صیقل از بغض و جفا کاری نشد

کـی تـوان از دیگــران طمع وفـایی محتمل

 

گر زمن ها ما نگردد هـیـزم خود گشته ایم

من زنـم آتش به تـو، تو جان من را متصل

 

فـخـر افـغـان زیستن  در کلـبـۀ آزادی است

ساز بهر کلبه اش از اشک و الفت، آب و گل

 

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ