Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > پیراهنی از بوسه . . .  

مطالب تحریری فرهنگی: پیراهنی از بوسه . . .

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: فرزانه. فتاریخ: 8/19/2013

                                         

پیراهنی از بـوســه...

 

پیراهـن سبزی که ز بوسی تـو تنـم شـد

آراستـه  از  ستارۀ چشمت  بدنـــم  شـد

 

دستان تـو در من چو گل پیچک سبزی

پیچیده که گل بوس سحر در یخنــم شـد

 

افتاده چو آن برق نگاهی تـو به شعـرم

آتش به تـنـم زد که غـزل پیرهنـــم شـد

 

بـاران سرودی که سر انگشت تـو آنـدم

باریـد کویر دل  و سبز  این  چمنـم شـد

 

عطر غزل کاشت سر انگشت تو در من

درغربت خشکـیـده دو دستت وطنـم شد

 

فـریاد ز عـریـانـی دل  در شب چشمی

عـطـر نفسی گــرم کسی پـیـرهـنـم شــد

 

 

 

فرزانه فارانی

 

 

15 اپریل 2013                                                                                             

المان

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ