Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > ببار گاه صفا بی بهانه می آیم  

مطالب تحریری فرهنگی: ببار گاه صفا بی بهانه می آیم

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: مسعود فارانیتاریخ: 7/7/2013

ببار گاه  صفا بی بهانه می آیم

 

بـــه امتداد زمان، زره دانه می آیم

زنوراوست که من عاشقانه می آیم

 

اگرهزار  زمستان وصدهزار خزان

گرفته راه مرا، چون جوانه می آیم

 

هزار ساقب کوکب، بسته گردنه را

شهاب آتشم و هر زمانه  می آیم

 

چو تیر در کف بادم بسوی منزل دور

هدف ندیدم و آخر کمانه می آیم

 

بیار بادۀ گـُل رنگِ عشق و مستی را

به پیریم منگر! من ترانه می آیم!

 

اگرچه راه مـرا ظلمت غلیظ بـبـست

چوماهتاب در خشان، شبانه می آیم

 

صدای عشق اگر در هوای درد شکست

کنون آتش سوزان زبــانـــه مـی آیم

 

ز راه خانه شدم دور و مانده ام بکنار

دوباره میرسم از راه و خانه می آیم

 

سرود زندگی خوانم و  دست دل گیرم

بـــبار گــاه  صفا  بــی بهانه می آیم

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ