Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > جای بهاران خالیست  

مطالب تحریری فرهنگی: جای بهاران خالیست

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: مسعود فارانیتاریخ: 7/7/2013

 جای بهاران خالیست

 

آه ، هرگز خبراز ما نگرفت

آن بهاریکه بباغ دیگران گشت مقیم

خبر از لاله نشد

خبر از موج گل و  فصل بهار

دستۀ چلچله ها باز نگشت

که بخوانند سرود

تا گـُل از خاک برارد سر و دل تازه کند

 

ابرنیسان سر کس سایه نکرد

جوی خشکیده  فرو رفته بخود

تشنه لب منتظر باران است

 

قا مت شهر خمید

کوکب از ظلمت شب باز رمید

سینۀ شب به سیاهی هولناک رسید

 

دل تنها شده ام

روز و شب غمگین است

 

من ازین شهر بلا دیدۀ خود بیزارم

که به تقویم فصولش

همه سال

جای بهاران خالیست

***

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ