Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > درسوگ قربانیان روزعید قربان درمیمنه (فاریاب)  

مطالب تحریری فرهنگی: درسوگ قربانیان روزعید قربان درمیمنه (فاریاب)

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: عزیز محمد عزیزیتاریخ: 10/27/2012
درسوگ قربانیان روزعید قربان درمیمنه (فاریاب)

ای مـــردم ســوگــــوار فـــاریاب!
از این غم تان کجا بـُـَود خـــواب
 
ای بسته دلان به دین ومسجــد
ای سجده کنان بطرف محراب! 
 
در روز خـوشی هر مسلمــــان
غمنــــاک شدید وقلـــب خـوناب
 
این خیـــل درنــــدگان وحــــشی
در خون بنمود خلق ، غرغــاب
 
نه دین ودیانتـــی شنـــاسنـــــد
نه رحم کننــد به شیخ ویا شاب
 
این جمـع خبیث وپست ومزدور
دورنــــد زدیـــن وشــرع وآداب
 
این خیل سیاه کار وحشــــی
در دست اجانب اند ، اسبـاب
 
از علم وشعـــــور آدمیـــزاد
دورند, وعقل جمله در خواب
 
خــــون از دل مـــــلت مسلمـــــان
گشته است روان چو رود مرغاب
 
شیطان نشسته در دل شان
در گوش همه نموده سیماب
 
دیگـر نَــبُوَد درِ خــدا یا ! 
مسدود شدست جمله ابواب
 
 درکشتی ملک  نا خـــدا نیست
افتاده به موج سخت وگــــرداب
 
گر نیست هـــــدایتِ تـــو یارب!
هر گز نشود کسی او راهیاب
 
یارب تو ( عزیز وذوانتقـــامی) !
از  مــا همــه رفتــه طاقت و تاب
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ