Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > گفته های زیبا  

مطالب تحریری فرهنگی: گفته های زیبا

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 4/4/2013

گفته های زیبا

نوشتۀ :صالحه وهاب واصل

-         وقتی درلحظه ایم  از حال ما خبری نیست ، وقتی از حال گذشتیم  بر زیبایی های گذشتۀ خود حسرت میبریم.

-          تا دوست نداریم نا خوشیم و در تکاپوی دوست ، وقتی دوستی داریم ازو گله مندیم .

-         کودکی را در سخاوت می گذرانیم بزرگی را در حرص.

-         با تن کوچک دل بزرگ داریم و با تن بزرگ دل های کوچک.

-         چی زیباست زبان سیما را شناختن، و بازبان خاموشی  درنگه صحبت کردن.

-         وقتی با کسانیم تنهایی دشمن ماست ، وقتی  با خودیم تنهایی یگانه دوستیست که با ما میماند .

-         وقتی زبان سکوت باز میشود که گوش ها برای شنیدن فریاد کر میشوند.

-         با تیغ یک سکوت پر درد میتوان گردن هزاران فریاد بی اثر را برید .

-         درد سکوت یک غم ، عذاب دهنده تر از درد هزاران غمیست که با جهر گفته میشود .

-         در کودکی کینه را با محبت میشستیم، در بزرگی محبت را با کینه.

-         در کوکی به همه می چسپیدیم  در بزرگی همه را از خود دور میسازیم.

-         در کودکی کوچکترین فریاد ما را می شنیدند، در بزرذگی بزرگترین فریاد ما را نادیده می گیرند.

-         تا کودک بودیم در میان همه میگریستیم وقتی بزرگ شدیم  فقط با تنهایی.

-         وقتی نداشتیم لقمۀ نان خشک برای مان لذیذ ترین غذا ها بود ، حال که داریم لذیذ ترین غذا بی مزه است.

-         وقتی خانه نداشتیم خانواده داشتیم ، حالا که خانه ها داریم خانواده نداریم.

-         وقتی کوچک بودیم دنیا خانۀ ما بود، بزرگ شدیم خانۀ ما دنیای ما شد .

-          در کودکی طفل گریه میکند مادر زبانش را میداند ، در پیری مادر به زبان میگوید فزند نمی داند چه گفت.

-         کاش گفته های قلب های ما از صورت ما خوانده میشد.

-         مرگ زندگی حقیقیست و زندگی مرگ تدریجی.

-         مقصد همیشه ثابت است ، راه رسیدن به آن مختلف.

-         مشکل شاید یکیست اما سبب آن مختلف.

-         قضاوت وقتی میتواند عادلانه باشد که در موجودیت هر دو طرف صورت گیرد.

-         در دادن محبت همیشه سخی باشید، در دادن کینه حریص.

-    در کودکی پدر و مادر را می شناسیم مثل یک پناه گاه ، در جوانی می شناسیم مثل یک سمبول وقتی حقیقت شان را میشناسیم که دیگر پیش ما نیستند.

-         تا معشوق خود را نداریم در حسرت دیداریم، وقتی داریم ازو بیزاریم.

-         زندگی اشتراکی با عشق آغاز میشود با توافق سپری میگرد و با نفرت به انجام میرسد.

 

با حرمت

صالحه وهاب واصل

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ