Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > شوخی با ضرب المثل ها  

مطالب تحریری فرهنگی: شوخی با ضرب المثل ها

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: حنیف رهیاب رحیمیتاریخ: 3/27/2013
 

                                                                 شوخی با ضرب المثل ها


میدانم این عنوان به ذوق اکثر خواننده های عزیز برابر نیست و استدلال شان هم این خواهد بود که ضرب المثل ها جزئی از فرهنگ و ادب فولکلوری ما میباشد و نباید با آنها شوخی کرد و به اصطلاح آنهارا به باد تمسخر گرفت. من هم با این عده از دوستان هم عقیده هستم، و میدانم که این مقوله های زیبا و ظریف که در یک جملهٔ کوتاه، معانی و مفاهیم زیادی را افاده مینماید بخشی از گنجینهٔ فرهنگی ما به شمار میرود و در پسمنظر هرکدام آن حکایت، پند و اندرزی نهفته است. روی این ملحوظ نعوذباالله، خدا نکند که ضرب المثل ها ویا کوچکترین داشتهٔ فرهنگی خود را به دیدهٔ کم ببینم و یا آنرا به تمسخر بگیرم

اما امروز در اثر مخلوط شدن خوب و بد، حلال، حرام و حق وناحق و....... حالات طوری شده که همان ضرب المثلها عوض معنی و مفهوم اولی اش میتواند بطور سرچپه و معکوس هم معنی بدهد و بکار برود! که ذکر چند نمونهٔ آن خالی از دلچسپی نخواهد بود


برای تثبیت صمیمیت در سابق میگفتند ؛؛ اگر دل دور نباشد، راه دور نیست؛؛ اگر این ضرب المثل را معکوس کنیم یعنی بگوییم اگر راه دور نباشد دل دور نیست. معنی آنرا میدهد که چون افغانها در ۴ گوشهٔ دنیا تیت و پَرَک شده اند و فاصله ها بین همدگر زیاد شده بناءً میتوان معکوس آنرا هم بکار برد و با دانستن این موضوع از طرف همگان، شکایت ها هم صورت نمیگیرد زیرا همه میدانند که راه ها دور است نه دلها

ضرب المثل؛؛ دوپارا در یک موزه کرده؛؛ معنی آنرا دارد که کسی در امری بسیار پافشاری و سر زوری کند. اما سرچپهٔ آن یعنی دو موزه را در یک پا کرده، امروز بسیار صدق میکند، چنان اشخاص حریص و طماع در دسترخوان حکومت داری و قدرت نشسته اند که عوض دو موزه، حتی شش موزه را در یک پا کرده اند ، یعنی نه چیزی را میشنوند و نه هم میخواهند که بشنوند. فقط میخواهند خواستهای خودشان برآورده شود

ضرب المثل ؛؛ قصاب که زیاد شد، گاو مُردار میشود؛؛ مفهوم این ضرب المثل را همه نیک میدانند که اگر در مورد حل مشکلی، تعداد حُقی و کلانکار زیاد شود، نتیجهٔ خراب و معکوس به دست می آید. اما شرایط امروز را که میبینیم، تعداد گاو زیاد شده و قصاب بیچاره را نزدیک است مُردار کنند، یعنی مشکلات به حدی زیاد است که هیچنوع راه حلی برای هیچ مشکلی سراغ شده نمیتواند و بدبختانه سرنوشت کشور نزدیک به مُرداریست

ضرب المثل زیبایی که بسیار مورد استعمال دارد؛؛ مُشک آنست که خود بوید، نه که عطار گوید؛؛ و در شرایط حاضر آنچه را عطار میگوید باید مردم بپذیرند، مُشک را مجال نمیدهند. یعنی بعبارهٔ امروزی مُشک آنست که عطار گوید، نه که خود بوید

؛؛ کور خود بینای مردم؛؛ ضرب المثل بسیار معمول و مروج است ولی زمامداران و صاحبان قدرت همه و همه فقط کور مردم بینای خود هستند

بهمین گونه مثل ؛؛ در شهر کورها، یک چشمه پادشاه است؛؛ شاید نظر به شرایط امروزی اینطور بهترمعنی بدهد که ؛ در شهر یک چشمه ها، کور پادشاهست؛

این سلسله را اگر دنبال نماییم حرف به درازا میکشد ولی برسبیل حسن اختتام این بحث ضرب المثلی را می آورم که متاسفانه این یکی را میتوان بشکل درست و اصلی آن در جامعه سراغ نمود که یک اکثریت مطلق با احترامی که به این مقولهٔ فرهنگی دارند، یک سر مو از آن تخطی نمی ورزند: ؛؛ تیل که از دامن سرکار بریزد به دامن جمع کن؛؛

و عدهٔ بیشماری با آگاهی ازین ضرب المثل، آنچنان در ،،ریختاندن،، تیل از دامن سرکار در هر سو کوشش و تلاش می ورزند که دامن ها چه که حتی بکس ها و صندوق ها و اطاقها را پُر کرده اند

درست نمیدانم که این ضرب المثل آخری از کجا پیدا شده که به مزاق یکعده استفاده جو اینقدر برابری میکند . وقس علیهذا، یا خداوند هیچگاه خائنین را نمیبخشد!!!!!ا


  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ