Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین  

مطالب نشر شده از نبیل عزیزی  در پورتال افغان جرمن آنلاین:
تحریری
 
1: یاسمین بهــار، شعر از بیدل
2: اشعاری در وصف زبان دری
3: سخنان بزرگان دربارۀ‌ خيانت


صوتی

1: استاد قاسم , گر بهشتم ميسزايد
2: استاد قاسم , باز ميبينمت اى گل
3: استاد قاسم، به جان آمد دلم
4: نسیم صبا
5: پیام پورتال افغان جرمن آنلاین
6: افغانستان در قرن بیستم
7: ضرب المثلها ردیف:ج
8: ضرب المثلها ردیف:ز
9: ضرب المثلها ردیف:ص
10: ضرب المثلها ردیف:ش
11: ضرب المثلها ردیف:س
12: ضرب المثلها ردیف:ر
13: ضرب المثلها ردیف:ظ
14: ضرب المثلها ردیف:ح
15: ضرب المثلها ردیف:ع
16: پیام عیدی شادروان ظاهر هویدا از سال 2010
17: عید ماتمزده گان
18: استاد ملنگ نجرابی
19: ضرب المثلها ردیف:خ
20: ضرب المثلها ردیف:پ
21: ضرب المثلها ردیف:چ
22: ضرب المثلها ردیف:دال
23: ضرب المثلها ردیف:ت
24: ضرب المثلها ردیف: ب
25: احمد ظاهر
26: استاد فرخ افندی
27: نصرت پارسا
28: استاد حسین ارمان
29: ضرب المثلها ردیف: الف
30: مصاحبه با مدیر مسول گاهنامۀ هنر
31: مصاحبه با مدیر مسول مجلۀ کلید
32: مصاحبه با کمیته داکتران در شهر فریبورگ
33: احمد ولید و خاطرات وی از احمد ظاهر
34: پیام پورتال افغان جرمن آنلاین
35: لیلا صراحت روشنی
36: کار و عمل
37: عشق محبت و دوستی
38: دوستی
39: زندگی
40: پول ثروت زر و سیم
41: زن زیبای مادری
42: امید
43: کار و عمل
44: عشق محبت و دوستی
45: زنان سخنور افغانستان آرام
46: پروگرام اختصاصي عید
47: عید فطر
48: عید ماتم زده گان
49: گدی پرانباز پروین پژواک
50: روزیکه دستانم صدا نداشت ...
51: مینار چکری
52: قصر چهلستون
53: قصر دارالامان
54: مقبره تیمورشاه درانی
55: بالاحصار


به زودی تهیه میگردد