افغان جرمن آنلاین
آیا جناب مرحوم هاشمیان در بخشیدن القاب به هموطنان خود "لک بخشی" نموده بودند؟
تعداد تبصره ها تا بحال 60، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
صالحه واهب واصل
مژده مژده مژده
تعداد تبصره ها تا بحال 61، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
افغان جرمن آنلاین
تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2018
تعداد تبصره ها تا بحال 2463، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...