نوراحمد خالدی
خطوط اساسی یک صلح پایدار در افغانستان
تعداد تبصره ها تا بحال 2، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...
افغان جرمن آنلاین
تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2019
تعداد تبصره ها تا بحال 484، اینجا کلیک کنید و نظر بدهید...