Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  ملالی موسی نظام در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
295) اندر استغاثۀ کمک از رئیس جمهور فرانسه
294) دانشمند عاشق افغانستان و مردم آن، ولی احمد نوری به ابدیت پیوست
293) به مناسبت روز افتخار آفرین مادر
292) بزرگداشت از روز بین المللی زمین مهم است
291) قدرمندی احمد شاه مسعود به یکطرف، با حقایق تأریخ چه میشود کرد؟
290) عیب می جمله چو گفتی، هنرش نیز بگوی
289) یادی از فرخندۀ شهید، یادی از فاجعۀ بشری زن ستیزی
288) میرمن رنگینه حمیدی و عقب نشینی وزارت معارف
287) زنان خیانت پیشه هم تأریخ می سازند
286) داستان چهرۀ آشنا
285) از اوج به حضیض
284) ۲۶دلو، شکست خفت بار و خروج اردوی شوروی از افغانستان
283) احمد شاه مسعود را گروموف در مصاحبه ای معرفی می نماید
282) احمد شاه مسعود انسان عاقل و زیرکی بود، اما
281) نظری بر استدلال تاریخی در مضمون«نقد بر شکاکان پټه خزانه
280) داکتر مونسه ایوبی ضیاء چراغ تابانی از علم و دانش به حق پیوست
279) جنایات بشری در افغانستان بیداد میکند
278) با انتخاب کامیلا هاریس، ورقی بر تأریخ امریکا افزوده گردید
277) مارتن لوتر کینگ، قهرمان منع تبعیض نژادی وعلمبردار حقوق مدنی
276) از «عزل» تا بازخواست قانونی «امپیچمنت» در سیستم فیدرال امریکا
275) تاریخچۀ مکاتب نسوان و تأسیس لیسۀ عالی ملالی
274) آقای سید عبدالله کاظم، انصاف و منطق هم چیز های خوبی هستند
273) تأملی بر مضمون والای محترم جلیل غنی
272) تأملی بر نوشتۀ محترم فواد ارسلا در تجربۀ دیموکراسی افغانستان
271) عرایضی مختصر خدمت محترم سید عبدالله کاظم بخش دوم
270) عرایضی مختصر خدمت محترم سید عبدالله کاظم
269) مکثی بر گوشه هایی از تاریخ سه دورۀ افغانستان عزیز
268) نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان
267) احمد شاه مسعود، حسن شرق و بروس ریچاردسن
266) نگاهی بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان
265) تأملی بر نوشتۀ پر ارزش یک هموطن دقیق و روشن گرا
264) روزاستقلال افغانستان و محصل بزرگوار آن
263) نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان- حصۀ دوم
262) نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و اولین جمهوریت در افغانستان
261) نکاتی در مورد ارزش استناد و استدلال بر رویداد های تاریخی
260) بیست و شش سرطان ورق دیگری از تاریخ
259) قاضی زن افغان و پارلمان ویران
258) طرف گیری یکی از اعضاء هیئت مدیرۀ پورتال معظم افغان جرمن آنلاین
257) جنایتکاران قسی القلب فرخندۀ شهید، ازحکم اعدام معاف گردیدند!
256) بازهم عرایض عاجزانه ای خدمت اولیای امور افغان جرمن آنلاین
255) اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، المتوکل علی الله
254) مذاکراتی چند با ارجمند، میرمن نصیبه حیدری اکرم
253) یادی از « پژواک»، بزرگ مرد تاریخ معاصر افغانستان
252) دختری مظلوم در چنگال پدری دد صفت
251) عرایضی چند خدمت مؤرخ و محقق ارجمند محترم اعظم سیستانی
250) مؤسسۀ ارزشمند اطفال آشیانه بیست ساله شد
249) به تائید از نظر خواهر دانشمند، شیما غفوری
248) درخشش مضامین عالی و آموزندۀ محترم انجنیر خلیل الله معروفی
247) داود خان، حسن شرق و نذیره کریمی
246) چهل روز بعد از فاجعۀ استخوان سوز شهادت فرخنده
245) ملت افغانستان در گرو جنایتکاران ۷ و ۸ ثور
244) روبرو با دست اندرکاران پورتال معظم افغان جرمن آنلاین
243) محترمه رولا غنی، خانم اول افغانستان در واشنگتن
242) بروح پاک ناهید جانباز و قهرمان درود می فرستیم
241) ۲۶دلو، خروج خفت بار اردوی شوروی از افغانستان
240) هجوم عنصر حزب دیموکراتیک خلق به حریم افغان جرمن آنلاین
239) تاریخ باید همیشه برای مردم خود تاریخ باقی بماند
238) عرایضی خدمت دست اندرکاران محترم پورتال جهان نمای افغان جرمن آنلاین،
237) در تجلیل از حبیب الله کلکانی حقایق تلخی نهفته است
236) در تجلیل از حبیب الله کلکانی حقایق تلخی نهفته است
235) درد جانسوز هفت ثور و اشغال افغانستان را درمانی نیست
234) اشغال افغانستان، فاجعۀ المناک یک ملت
233) روز جهانی حقوق بشر و مردم افغانستان
232) آیا برای حمایه از منافع افغانستان مسائل« بین الافغانی» کتمان کردد؟
231) معضلۀ نافرجام استفادۀ آب از دریاهای افغانستان
230) اشتراک خانم اول افغانستان در مجلس عالی حمایه از حقوق زن افغان
229) ربع قرن از فروریختن دیوارجدائی برلین می گذرد
228) اندر انتخاب «قهرمان ملی» برای مردم افغانستان
227) میرمن رولا«بی بی گل»غنی احمدزی
226) به حکم تاریخ، باید جلو حاتم بخشی های غیر ملی گرفته شود!
225) ملالی یوسفزی، جوانترین برندۀ جائزۀ نوبل، از آنسوی خط دیورند
224) آیا براستی سالی که خوش آید، زبهارش پیداست؟
223) ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
222) اناهیتا راتب زاد، چهره ای شناسا از خیانت به وطن در گذشت
221) عبدالله عبدالله بدون شک، افغانستان را به بحران می کشاند
220) مطبوعات افغانی، در تصرف وابستگان به غیر
219) روز های سفید و سیاه تاریخ افغانستان
218) به افتخار نودوپنجمین سالروز استقلال افغانستان
217) فاجعۀ جنایات بشری در «غزه» و بی اعتنایی ایالات متحدۀ امریکا
216) حقایق آشکارا در مورد معضلۀ نتیجۀ انتخابات در افغانستان
215) ابراز تسلیت و همدردی
214) روشنی ای بر چند نکتۀ قابل توضیح در تأریخ چهار دهۀ اخیر
213) یادی از مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
212) به کجا می رویم؟
211) این چه شوریست که در دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
210) اطفال هردم شهید افغانستان
209) عبدالله عبدالله به آرزوی سوق دادن کشور به سوی بحران
208) آقای بارز، این راهی که شما میروید، به ترکستان است
207) محترم آقای بارز، در ابراز نظر بر مسائل ملی، قضاوت سالم شایسته است
206) حامد کرزی قلباً از انتخاب پوشالی بشارالاسد استقبال می نماید
205) روز همبستگی ۸ جون، سرآغازی برای حمایه از حقوق زن مظلوم افغان
204) زنان باید عملاً به آزادی تفکر خویش باور نمایند
203) روزی بیاد مادران داغ دیده
202) بدخشان، ماتم سرای ملی
201) به مناسبت دو سیاهروز هفت و هشت ثور
200) آیا در حقیقت، زنان قوی تر از مردان هستند؟
199) هزاران تهنیت به ملت متهور و مصمم افغان
198) یادی از مرحوم سید قاسم رشتیا، مؤرخ، نویسنده و سیاستمدار افغان
197) طنز، طنز، طنز
196) کدام نوروز؟!
195) محترم آقای ذکی هوشمند، آقای نسیم یوسف تاحدی حق بجانب هستند
194) نظری بر مضمون «بازهم دربارۀ روز بین المللی زن»
193) زن بودن در افغانستان، بلای استخوان سوز
192) در تشکیل مکاتب افراط گرایی دختران، دولت افغانستان مقصر است!
191) آنانیکه جنایات بشری در افغانستان را قیام ملی قلمداد مینمایند!
190) بزرگداشت و تقدیر از یک مادر فداکار
189) اشغال افغانستان، فاجعۀ المناک یک ملت
188) اهل هنود افغانستان، هموطنان حقدار ما
187) روز تعیین دفتر کمشنری اعلای حقوق بشر، مربوط سازمان ملل متحد
186) نلسن ماندلا، قهرمان شکست تبعیض و نابرابری درگذشت
185) تجلیل روز منع خشونت بر زنان، با ارمغان قانون سنگسار
184) اوضاع افغانستان و شعبده بازی های رئیس جمهورکرزی
183) مؤسسۀ آشیانه و کوچه های فرهاد دریا
182) مرحومه خانم لطیفه کبیر سراج
181) به زنان خیر خواه و نامدار وطن افتخار میکنیم
180) جناب آقای سالم سلامت، بیایید تا این داوری ها را به پیش خوانندگان داور اندازیم
179) افغانستان کشتارگاه قوای ناتو و امریکا
178) آقای سلامت، صداهایی که برای افشای حقایق زندگانی مردم مظلوم افغانستان بلند میشود، نباید در گلو خفه گردند!
177) روزجهانی زن، روز ماتم برای زنان همیشه محروم افغان
176) حذف چهل سال تاریخ، قدمی در بی هویتی ...
175) ۲۶ دلو، خروج اردوی شوروی از افغانستان
174) دعوت از والاحضرت شاهدخت هندیه دافغانستان
173) نظری به جریانات جنجال بر انگیز اخیر در افغانستان
172) اجتماع دسیسه گران غیر ملی در برلین
171) در مباحثه بر تجاوز فرهنگی ایران، به کجا میرسیم؟
170) فاجعۀ خونبار ششم جدی ۱۳۵۸روزی که افغانستان به تصرف اتحاد شوروی در آمد!
169) آیا مردم مشرق زمین واقعاً احمق، بی شعور و فاقد مدنیت هستند؟
168) سایۀ منحوس ایران بر ارزش های ملی افغانستان
167) تاریخ سه دهه و محقق افغانستان شناس، بروس ریچاردسن
166) بازهم سطری چند از مبارزۀ سیمین بارکزی بخاطر قانونیت
165) ایران، مارِ زهر آگین در آستین اولیای امور افغانستان!
164) اوضاع افغانستان روز بروز به وخامت میگراید
163) اعتصاب یک زن برای اثبات قانون
162) عرض مختصری بر شعر شاعر چیره دست، جهانی صاحب
161) قتل برهان الدین ربانی، دفترعمری که بسته شد
160) از کوزه همان تراود که دروست نظری به عملیۀ غیر انسانی و غیر اخلاقی اختطاف محترم نبیل مسکینیار در کابل
159) داکترعبدالله در گرو تعدد زوجات رهبر ائتلاف « تغیر و امید» و حقوق زن در افغانستان
158) به مناسبت روز استرداد استقلال افغانستان
157) طالبان، آدم کشان قرن بیستم! طرفداری از دهشت افگنان و مسئولیت جواب دهی
156) زعفران ناب افغانستان، معجزه ای باور نكردنی!
155) به كدام طرف روان هستیم؟؟
154) خون سرخ و خون بیرنگ
153) آیا این قوت های نامنهاد ملی قابل اعتماد ملت افغانستان اند؟
152) بن لادن و پاكستان
151) خالد حسینی وعتیق رحیمی كدام جامعه را معرفی مینمایند؟
150) سال دیگری بر حوادث خونین ثور میگذرد
149) آقای عباسی شما گل گفتید و در سفتید
148) دفاع از اسلام و كتاب آسمانی
147) رادیو افغانستان ۸۵ ساله شد اولین جای پای زن افغان در ارگان نشراتی افغانستان
146) امکان ایجاد پایگاه عسكری امریكا در افغانستان
145) ده سال از تخریب وحشیانۀ مجسمه های بینظیر بودا میگذرد!
144) درود به زنان مظلوم و بی پناه افغان
143) درود بر روان شهدای فاجعۀ افشار
142) مقصر كشتارهای افغانستان كیست ؟
141) شاگرد مكتب افغان بروی خاك جاده ها
140) ایران، کشور همسایۀ مسلمان،ماری در آستین
139) اتحاد ملت افغانستان، مرام اصلی است
138) هدف و رکن اصلی، مبارزه برای وحدت ملی است - بجواب محترم فاروق بدخشی
137) فاجعۀ ششم جدی ۱۳۵۸
136) تلویزیون نور و وحدت ملت افغان
135) حقوق بشر در افغانستان
134) نظری به مضمون حقانیت رئیس جمهور كرزی
133) روز منع! نابودی وخشونت در افغانستان
132) مكثی بر مضمون افشاگرانۀ جناب ولی احمد نوری: ولسی جرگه (عناصر خانه ویرانكن در خانۀ ملت)
131) كشت طلای سرخ یا زعفران به عوض كوكنار در افغانستان
130) معمای تخریب کارخانۀ مواد مخدره در افغانستان
129) تهنیت برنمایندۀ واقعی مردم افغانستان، جناب رمضان بشر دوست
128) دریافت تابعیت ملالی جویا از كانادا یا مژده به جنایتكاران
127) صلح در افغانستان، رویای دست نیافتنی
126) ستیزه با واقعیت های تاریخ افغانستان ناممكن است
125) روز استقلال افغانستان، پر افتخار ترین روز درتاریخ وطن
124) تجزیۀ افغانستان، خیال است و محال است و جنون
123) مادر محروم و مظلوم افغان
122) آقای همایون غفوری با دین اسلام دشمنی دارد یا با حقوق زن؟
121) همه راه های عدم ثبات افغانستان به پاكستان وایران ختم میگردد
120) نتایج عملی انقلابات قرن بیستم در جوامع
119) آوارگان و بیجاشدگان سرگردان افغان
118) قضاوت بدون استناد به تاریخ حقانیت ندارد
117) تهنیت بر فخرالشعرا، جناب محمد نسیم اسیر
116) داكتر عبدالله در حالت گشت و گذار در واشنگتن
115) پورتال افغان جرمن آنلاین
114) نظر خواهی افغان جرمن آنلاین، اعلامیۀ فارو وماه خونین ثور
113) هفت ثور، هشت ثور و نه ثور را تاریخ ملت افغان بیاد دارد
112) عاقبت كشتار افغان ها در ایران به كجا میكشد؟
111) برای ايجاد صلح در افغانستان چی بايد کرد؟
110) دسترسی به آب: مشكل ۷۵ فی صد مردم افغانستان
109) پابپای بشر دوست و سجیه كامرانی با بیجا شدگان افغان
108) نجات زن افغان از دوزخ مرد سالاری، راه حل هایی دارد
107) ۸ مارچ، روز دیگری برای شناخت تعمیل خشونت بر زن افغان
106) حملات خونین شهر كابل بازخواستی در قبال ندارد
105) چو استاده یی دست افتاده گیر
104) ۲۶ دلو، خروج اردوی شوروی از افغانستان - روزی كه گروپ كوچكی ازمجاهدین! روس ها را شکست دادند
103) آگاهی از واقعیت های تاریخ افغانستان، حق هرفردافغان است
102) هلمند، آماج حملات گستردۀ قوای خارجی - مردم افغانستان به لغت نامۀ جدیدی احتیاج دارند
101) مالیات فلج بر یكی از فقیر ترین ملل جهان - فساد گستردۀ اداری در افغانستان بیداد میكند
100) از انتخابات بی نظیر تا ناكامی بی سابقۀ وزیران منتخب
99) فاجعۀ ششم جدی ۱۳۵۸را فراموش نمیکنیم - هدف اصلی انقلاب* ظفر نمون برگشت ناپذیرثور
98) زنان افغان، لیاقت و کفایت وزارت را درافغانستان ندارند
97) بیرق، مظهر وحدت ملی مردم افغانستان
96) حقوق بشر در افغانستان، نوشته ای بر یخ _بمناسبت شصت و یکومین سال اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
95) روز جهانی محوخشونت برزنان - خشونت برزنان و خشونت بر اطفال درافغانستان لازم و ملزوم همدیگرند
94) خشونت بر كودكان افغان افزایش یافته است - بمناسبت روز جهانی منع سوء استفاده از اطفال
93) ملالی جویا در واشنگتن «زنی در بین جنگ سالاران»
92) دیوارجدائی برلین فروریخت - گوشه ای از خاطرات مسافرت به اروپا
91) مكتوب خانم سجیه كامرانی به اوباما
90) پیشنهادات صلح و امنیت برای افغانستان - معلوم نیست معضلۀ انتخابات، مردم افغانستان را به چه سرنوشتی مبتلا میسازد؟
89) ملالی جویا ، همیشه مبارز، همیشه افتخار آفرین - نكات مهمی از مصاحبات اخیر و نظریات قهرمان دخت افغان در مطبوعات
88) انتظارشكست درافغانستان؟
87) صلح در افغانستان، رویا ی دست نیافتنی - بمناسبت روز بین المللی صلح
86) معضلۀ تحریف تاریخ، گناه نابخشودنی - سال دیگری از مرگ احمد شاه مسعود گذشت
85) حقوق زنان افغان در معرض خطردوباره
84) خلیلزاد در لباس یك افغان متعهد-تغیرسیاست چه تغیراتی درروش انسان ها پدید می آورد
83) طفل افغان از گوانتانامو به افغانستان باز میگردد
82) سالروز استقلال افغانستان-روحیۀ آزادی خواهی، میراث مبارزین ملی و شاه امان الله غازی است
81) طنز، طنز، طنز- روشنی ای به گوشۀ ازانتخابات ریاست جمهوری
80) انتخابات افغانستان و میدیای افغانی
79) مشت ناتوان ملت در افغانستان هم به تاریكی حواله میگردد
78) به ارتباط آشنایی باکتاب ارزشمند افغانستان: درجستجوی حقیقت
77) افزایش خشونت بر زنان درافغانستان
76) آیا هرسرمۀ آزموده شده را بایدآزمود؟
75) انتخابات آزاد، سری ومستقیم
74) مش غلط قومی ای پاکستان
73) قندهار، ماتم سرای ملی، افغانستان سرزمین سوگواران!!
72) روز اطفال در افغانستان تجلیل شد
71) روز تاریك معلمین درافغانستان - چرا این چراغ فروزان دیگر نمیسوزد؟
70) ای وای وطن وای
69) هفـت ثور ، هـشت ثور ، نهِ ثور
68) از قانونیت خشونت برزن، تا قانونیت نكاح صغیره - به تائید مضمون محترمه لیزا سروش، ازحقوق زن افغان دفاع مینمائیم
67) قانون سلب آزادی زن افغان واجرای خشونت ازجانب شوهر
66) ملالی جویا، زن افتخار آفرین افغان - اهدای جائزۀ بین المللی ضد تبعیض سال ۲۰۰۹
65) آب Water - به مناسبت روز جهانی آب - فكر نان باش كه خربوزه آب است
64) بیست سال عمرعزیزیك جوان پشت میله های زندان!
63) هشتم مارچ ، روز جهانی زن
62) آقای شنواری، افغانستان كشور ملت افغان هست ولی ...
61) آقای رهنورد زریاب، شمابه جامعه وفرهنگ افغانی چه خدمتیرا انجام داده ائید؟
60) زنان افغان زیرسایۀ دهشت وسیاست
59) گرد هم آیی منسوبین لیسه های اناث افغانستان عزیز - پیش گفتار واعلامیه
58) واقعیت های دردناك درافغانستان
57) رئیس جمهور اوباما محبس گوانتانامورا میبندد
56) بجواب مضمون ٱقای منیر احمد داد جو منتشرۀ آزمون ملی
55) در عزای قتل نوگل افغان، حمیرا رحمان
54) محصل استقلال افغانستان و لطیف پدرام افغانستانی«؟»
53) وزیر خارجۀ پولند، احساسات یا مداخله- سخنی چند درمورد پیشنهاد محكمۀ حكمتیار
52) در عزای جوان افغان، مسعود عمر
51) كنفرانس پاریس و تعهد۲۰ ملیارد دالر به افغانستان
50) شورای افغانستان مظهراردۀ مردم وركن قانون گزارقوای ثلاثه
49) گویند مرا چو زاد مادر ــ درود و تهنیت به مادران مظلوم افغانستان
48) واقعیت ها همیشه واقعیت هستند ــ نظری بر استدلال جناب وحدت و كاندید های احتمالی
47) چرا كبوتر صلح از فضای افغانستان عبور نمیكند؟
46) لسان واقعی مادری تائیدی بر مضمون روشنگرانۀ « لسان مادری»
45) روزی دیگر، سالی دیگر برسرنوشت زن مظلوم افغان بمناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن
44) قهرمان دخت افغان ــ ملالی جویا برندۀ جائزۀ حقوق بشر
43) كود ك فروشی، تصویرسیاهی ازافغانستان نظری به حالت وحشتناک اوضاع اجتماعی درزمستان امسال
42) فاجعۀ ششم جدی ۱۳۵۸ دنبالۀ انقلاب ظفر نمون برگشت ناپذیر ثور
41) فاجعۀ ششم جدی ۱۳۵۸ دنبالۀ انقلاب ظفر نمون برگشت ناپذیر ثور
40) اعلامیۀ حقوق بشر نگاهی به نقض پرنسیپ های حقوق بشر در سی سال اخیر
39) محمود بریالی رهسپار دیار عدم گردید، عالمی را زنده كردی، آفرین برمُردنت
38) ملالی جویا و بی خردان (داستان یك بام و دو هوا)
37) زنان زندانی افغان، مظلومترین های تاریخ
36) آنچه در بغلان گذشت، بتاریخ وابسته میگردد ــ سخنی چند با برادر محترم، آقای ویس ناصری
35) احمد شاه مسعود وهواخواهان اغماض گر به مناسبت ششمین سالگرد ترور قوماندان احمد شاه مسعود
34) موثریت زبان در تحکیم وحدت ملی ــ به مناسبت دهمین سال انتشار ماهـنامۀ ملی «افغان رساله»
33) اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به رحمت حق پیوست
32) بیست و شش سرطان ورق دیگری از تاریخ
31) داكتر صاحب، شما جریانات وطن را با كدام عینك می بینید؟
30) ملالی جویا، پارلمان بی كفایت و تلوزیون مسخرۀ طلوع دسائس آشكار و پنهان كه ثبات سیاسی را به مخاطره انداخته است
29) قابل توجه ملت افغان در سر تا سر گیتی نگاهی به مضمون پر محتوی و مستند « پروژۀ عدالت افغانستان»
28) اسلام ایرانی و پناهندگان بی پناه افغان
27) این مادر، مادر افغان است تقدیم به مادر مظلوم و محروم افغان
26) هفـت ثور ، هـشت ثور ، نهِ ثور
25) جبهۀ به هیبت شترگا و پلنگ، نگاهی به تشكیل غیر قانونی جبهۀ غیر متحد غیر ملی
24) به مناسبت تشريف آوری ملالی جويا، دختر قهرمان افغان در مجلس زنان
23) از اوج به حضیض
22) زن افغان، دیروز و امروز، تقدیم به زن مظلوم و محكوم افغان
21) افغانستان، کرزی و امحای عدالت اجتماعی
20) از سنگ های كوه سخی تا مرمرهای تپۀ شیر پور
19) ولسی جرگه و كمیتۀ نظارت برحقوق بشر
18) افغانستان، حقوق بشر و قرن بیست ویك
17) تاریخ عبارت است از بیان حقایق
16) كاندید آكایدمیسین محترم اعظم سیستانی، روشنگر حقایق تاریخی افغانستان
15) ازقلب مردم هرات تا قلب مردم كابل، پایتخت تاریك وداستان یك امیر
14) جواب كوشان به داكتر حیدر
13) وحدت ملی وترویج اصطلاح افغانستانی
12) استاد محترم، شما دُر سُفـتـیـد - نظری به اصالت لسان دری
11) زن ستیزی در خانۀ ملت - قانونگذاران خود قانون را پامال میکنند
10) مادر افغان زن افغان است
9) اندر اوصاف كودتا و طرز استعمال آن
8) ملالی جویا و بی خردان (داستان یك بام و دو هوا)
7) زن افغان و آسمان زندگی او ، به مناسبت روز جهانی زن
6) تاریخ و حق گذشتگان ما
5) بازهم زن افغان و ازدواج اجباری
4) بمناسبت شهادت نادیه انجمن شاعرۀ افغان
3) مادر افغان و سونامی خاموش در افغانستان
2) روشنی ای بر اصالت لسان دری در سراشیبی سقوط
1) به جواب سوال ـ کدام جرم ؟
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح میرمن ملالی موسی نظام

میرمن ملالی موسی نظام فرزند مرحوم جناب موسی خان قندهاری در سال 1942 میلادی در شهر کابل بدنیا آمده، تحصیلات ابتدائی و ثانوی را در لیسه عالی ملالی در سال 1960م به انجام رسانیده است. بعد از فراغت از مکتب برای فراگرفتن هنر نقاشی، به گروپ شاگردانِ استاد غوث الدین نقاش مشهور کشور پیوست و در پهلوی آن برای تقویه لسان فرانسوی مدت دو سال کورس های توآمیت فرانسه "Alliance Française "را که در مرکز کلتوری فرانسه در کابل دایر بود، تعقیب کرد.

از جانب دیگر چون عطشی برای آموختن و علاقه مفرطی به نویسندگی داشت، برای فراگرفتن ادبیات دری و اساسات صرف و نحو عربی، بطور سامع شامل پوهنحًی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل گردید و در پای دروسِ استادانیِ شهیری چون داکترعبدالاحمد جاوید و غلام صفدر پنجشیری نشست. و در پهلوی آن به نقاشی و نوشتن داستان های کوتاه مصروف گردید.

تابلوی " شمع و پروانه " او در سال 1960م برنده جایزه دوم " رسم پنسلی" نقاشان آماتور کابل شناخته شد. همچنان داستان های کوتاهِ او در پاورقیِ های روزنامه انیس هر پنجشنبه هفته وار چاپ می شد. داستان" نیم تاج هوس" وی درهمین سال موفق به اخذ جایزه اول داستان های کوتاه گردید. این نوشته عِلاوه از اینکه زینت بخش جراید و مجلات داخل کشور گردیده بود در بعضی نشرات و کتب فارسی کشور همسایه ما ایران انعکاس یافت، از جمله در کتاب "داستان های کوتاه افغانستان" تألیف محمود خوافی طبع مشهد ایران.

ملالی موسی در سال 1963 میلادی شامل پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید، و در سال 1966م به اخذ دپلوم لیسانس از آن پوهنحًی موفق شد.

ملالی موسی به نسبت اوضاع نا بسامان اداری در پوهنحًی حقوقِ آنوقت، نه تنها شمول در کدر علمی و تدریسی در فاکولته را نپذیرفت بلکه از پذیرفتن بورس تحصیلی فرانسه در یونیورسیتی "سوربون" ، نیز امتناع ورزید.

ملالی موسی پس از فاجعه کودتای منحوس و خانه بر انداز ثور 1357هـ ش، و بعد از یک دوره حبس همسرش شاغلی امان الله نظام و خشونت های رژیم کمونیستیِ"خلق و پرچم" ناگزیر به ترک وطن گردید که در قدم اول وارد پاکستان و سپس عازم انگلستان و بعداً رهسپار اضلاع متحده امریکا شد. او در سال 1981م به منظور فراگیری منجمنت مسافرت و توریزم، شامل کالجِ ورجینیای شمالی گردید، و بعد از اخذ دیپلوم در یکی از تراول اجنسی های منطقه واشینگتن در ایالت ورجینیا شامل کار گردیده و سپس به صفت آمر یک دفتر مسافرتی در همان ایالت مقرر شد که این وظیفه را برای مدت بیست سال عهده دار بود.

ملالی موسی نظام اکنون دوباره قلم را بدست گرفته و در کنار نویسندگان وطن دوست در مسیر دفاع از منافع ملی افغانستان دست بکار شده است. او به صفت "رضا کارِ اجتماعی" بکمک و رهنمائی هموطنان خویش در ساحات امورِ مسکن، امتیازات بیمه صحی و غیره احتیاجات اجتماعی شان فعالیت میکند.

ملالی موسی نظام دو پسر و یک دختر دارد که هر سه دارای تحصیلات عالی هستند.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved