Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > تمنای دل  

مطالب تحریری فرهنگی: تمنای دل

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: رسول پویانتاریخ: 2/8/2014

تمنای دل

دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه

ســودایی چـشـمانِ فـتـانـه کـنم یـا نه

 

از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود  

بیت و غـزل دل را مسـتانه کنم یا نه

 

یاد تو مرا هـردم مسـتی دهد و دردم

این گوهـر خاطر را دردانه کنم یا نه

 

دریک شب رویایی دل رابه تماشایی

بر شمع رخت یارب پروانه کنم یا نه

 

عشق سر سـودایی رسوا کندم روزی

ایـن قصۀ پنهان را افسانه کنم و یا نه

 

در ماتـم آزادی یکـباره دلـم بگـرفـت

دل را به سـر زلفی زولانه کنم یا نه

 

ازدست بلای غم گاهی دل زخمی را

در حلقۀ درویشـان سرخانه کنم یا نه

 

روحم به فغان آمـد از خشـم مسلمانی

دیـر و حـرم دل را بتخانـه کنم یا نـه

 

از کبروغرورآدم در کاخ هوا بنشست

این قصردروغین را ویرانه کنم یا نه

 

بهـر زدن دیــوان حـس شـشمـینم را

بـر کنگرۀ قصرت دنـدانه کنم یـا نه

 

عقل و هنر و دینم پیوسـته نشـد آخـر

این هرسه تناقض راهمخانه کنم یا نه

 

در معـرکۀ فــردا از بهر نجات قـوم

پنج‏تیر قـدیمی را بر شـانه کنم یا نه

 

ظلم و ستم طالب آواره و دورم کرد

غمخانۀ غـربت را کاشانه کنم یا نه

 

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ